Showing posts with label Marathi Sex Stories. Show all posts
Showing posts with label Marathi Sex Stories. Show all posts

Marathi desi incest Sex Katha - Marathi Sex Stories 2016

माझ्या दुकानाच्या बाजूलाच तिचे लहानसे दुकान रोज थाटते ती. पलिकडे हमीदचा फळाम्चा स्टा~म्ल आहे. तो नेहमी कमलाबाईची खोडी करत असतो. कधी तिला म्हणतो, “ये कमली मेरा केला खाती क्या? देख ना कैसा मस्त केला आया है आज~. तेरे लायक है बिलकुल.” ह्यावर कमलाबाई त्याच्यावर चिडते आणि म्हणते, “मेरेकू कायको दिखाता है तेरा केला? घर ले के जा तेरा केला और खिला अपनी माम को. मादरचोद साला. जादा मस्ती करेम्गा तो तेरा स्टा~म्ल उखाडके फेक दुम्गी.”

“अरे रहने दे कमलीबाई, तू तो मेरा झाट भी नही उखाड सकती. स्टा~म्ल क्या उखाडेगी.” हमीदने असे म्हणताच मात्र आंहा सर्वाम्च्या हसण्यात कमलाबाईसुद्धा सामिल होते. असे वाःयात बोलणे नेहमी होत असले तरी कमलाबाई कुणा पुरुषाशी ’तसले’ सम्बम्ध ठेवून नव्हती. निदान मला तरी माहिती नव्हते. तिला म्हातारी आई होती. त्या दोघीच रहायच्या एका झोपडीत. दिवसभराची मेहनत करताना उन्हात बसून माल विकणे आणि रात्री रिआत उरलेला माल घालून घरी जाणे असा सर्वाम्चा दिनक्रम होता. त्यात हे असले बोलणे अन भाम्डण म्हणजे आमची करमणून होती.
दुपारी घरून बाम्धून आणलेले डबे घेऊन आंही तीन चार जण एकत्र जेवायचो. तेव्हा कमलाबाई आग्रहाने हमीदला आणि मला तिच्या घरचे लोणचे वगैरे द्यायची. जेवताना माझ्या दुकानातली काकडी उचलून तिने तोम्डी लावताच हमीद तिला म्हणायचा, “क्यूम रे कमली, तेरेकु मेरा केला अच्छा नही लगता. और इस छोकरेकी ककडी अच्छी लगती है क्या?” ह्यावर कमलाबाई अजिबात न लाजता बोलायची, “अबे हमद्या तुझ्या डोक्शात अक्कल न्हाय. केळापरीस काकडी कडक असती. अशी कवळी काकडी कुणाला नाही आवडणार? तुझ्या नरम केळ्यापरीस ही कडक कवळी काकडी लई बरी हाय.” आणि माझ्याकडे बघून डोळा मिचकावून हसायची.
मी लाजून गप्प बसत असे. माझे वय अठरा एकोणीसच्या दरंयान. पाच सहा महिन्याम्पासूनच मी दुकान साम्भाळायला लागलो. आणि ती अनेक पावसाळे ह्या बाजारात घालवलेली बाई. त्यामुळे मी तिला बिचकूनच असे. न जाणो काही तरी बोलून बसायची मला आणि माझी का~म्लर खाली व्हायची सर्वाम्च्या देखत. त्यामुळे मी सर्व प्रकारची भाजी दुकानात ठेवत असलो तरी मिरची, लिम्बू आणि कोथिम्बीर ठेवत नसे. माझे सारे ग्राहक मग कमलाबाईकडूनच त्या वस्तू घ्यायचे.

ग्राहकाम्ना ती आपली मोठी छाती पदराआडून दाखवून चढया किमतीने माल विकायची पण तिच्या त्या छातीकडे रोखून बघायची मला हिम्मत होत नसे. चोरून बघायचो तरी मी. रात्री घरी जाऊन जेवलो की झोपताना अनेकवेळा मी कमलाबाईच्या नावाने मुठ्ठया मारल्या होत्या. वाटायचे तिच्या त्या स्तनामंअधील घळीत डोके खुपसावे आणि पडून रहावे वास घेत. माम्डयासुद्धा काय मस्त होत्या सालीच्या. तिच्या धिप्पाड शरिराला शोभतील अशा. नऊवारी लुगडे नेसायची ती. माम्डी घालून बसली की उठताना तिच्या माम्डया ओझरत्या दिसायच्या. तेव्हा माझा बाबूराव टुणकन उडी मारून जागा व्हायचा.

एकदा हमीदचा फळाम्चा स्टा~म्ल साम्भाळायचे काम माझ्याकडे आले. त्याच्या भावाचा निकाह असल्यामुळे तो दोन तीन दिवसाम्साठी बाहेरगावी गेला होता. पण आंहा भाजी विकणा~र्याम्चे पोट हातावर असते. तितके दिवस स्टा~म्ल बम्द ठेवला तर नेहमीचे ग्राहक तुटण्याची भिती असते. त्यामुळे त्याने मला तो स्टा~म्ल साम्भाळायला साम्गितले. अशी एकमेकाम्ची मदत करतोच आंही नेहमी.
त्या दिवशी सकाळी मी नेहमीप्रमाणे दुकान लावून सकाळच्या ग्राहकाम्ची वाट बघत होतो. बाजूला कमलाबाई आपले दुकान थाटून बसली होती. फळाम्चे आणि भाजीचे अशी दोन दुकाने साम्भाळताना माझी त्रेधा उडत होती. कमलाबाई मला कौतुकाने म्हणाली, “काय रे दिनेश, या लहान वयात तुज्यावर जबाबदारी टाकली तुज्या बापानी. तरी मी त्याला रोज म्हणत होती की चिलीम पिणम सोड~. पण तुझ्या बापाने काही माजम ऐकलम न्हाय. आता तबियत खराब करून बसला अन तुला लावलम कामाला.”
मी म्हणालो की आज ना उद्या मला हे काम करावेच लागणर होते. शिकून तरी कुठे नोकरी मिळते. “हाम ते बी खरम हाय म्हणा.” कमलाबाईने दुजोरा दिला. दुपारी ग्राहकाम्ची वर्दळ कमी झाली आणि आंही दोघाम्नी जेवून घ्यायचे ठरवले. ती हात धुवायला म्हणून गेली. मीसुद्धा मुतायला निघालो. आमच्या भाजीमम्डीमध्ये टा~म्यलेट नाही. मागच्या बाजूला एखादया बिल्डिम्गच्या आडोशाला जाऊन मुततो आंही सारे.
मी मागे पोचताच मला कमलाबाई दिसली भिम्तीशी मुतायला बसलेली. लुगडे एका बाजूने वर करून ती फळाफळा मुतत होती. तापलेल्या मातीवर तिच्या मुताची धार चर आवाज करीत पडत होती. तिच्या पायाम्च्या मधून वाहत तो मुताचा लोट माझ्या पायाशी आला तरी मला भान नव्हते. कारण तिचे अर्धे ढुम्गण लुगडयातून बाहेर पडले होते. ते मस्त डेरेदार उघडे ढुम्गण बघून आता लवडा बाहेर काढावा अन सालीच्या गाम्डीवर घासावा असे वाटत होते. मी तसाच उभा असताना कमलाबाई उठली अन लुगडे खाली करीत मागे वळली.
माझ्याकडे तिने एकवार पाहिले अन मग हसत म्हणाली, “या बया, कसम खुळ्यागत बघतम्य येडम. कधी बाई पाःइली नाही काय रे तू मुतायला बसलेली. तुझम पाय भरलम माझ्या मुतानम तरीबी तुला भान नःआय काय येडया. जा उरकून ये. पण जेवाच्या अगुदर पाय धुवायला विसरू नगम.” आणि लुगडे झाडत ती गेली सुद्धा. माझ्या उठलेल्या लवडयातून लघवी निघायला वेळ लागला. तिथेच हात चालवून खलास व्हावेसे वाटत होते. कशी बशी मी लघवी केली आणि नळावर जाऊन पाय धुवून आलो.

जेवायला बसलो असताना माझी नजर काही वर उठत नव्हती. कमलाबाईने लोणचे दिले ते मी काही न बोलता घेतले आणि मुकाटयाने जेवू लागलो. हमीदसोबत बोलताना घाण घाण बोलणारी कमलाबाई माझ्याकडे तिरप्या नजरेने बघत जेवत होती. मी तिच्याकडे चोरटी नजर टाकताच ती म्हणाली, “दिनेश तू माझ्या लेकरासारखा हाय. बघितली तू मला इराखतीला बसलेली तर काय झाले? तिच्या मायला हे कार्पोरेशनवाले आपल्याकडून ट~म्क्सचा पैसा घेऊन कुठल्या भोकात नेऊन घालतात काय माहीत. बाजारात सम्डास बाथरूम बाम्धायला नको भडव्याम्ना. मग बायामाणसाम्ना असम उघडयावर बसून मुतावे लागते. जाऊ दे जेव तू. बाकी काही असो म्हणा, तुझी काकडी आज जरा ज्यादाच कडक हाय.” टोपलीतील काकडी चावत ती म्हणाली.
मग सम्ध्याकाळपर्यम्त आंही दोघेही दुकान साम्भाळण्यात गुम्तलो होतो. रात्री आठ वाजता दुकान आवरले आणि उरलेले सामान रिआत घालू लागलो मी. आज मी दोन रिआ ठरवल्या होत्या. कारण हमीदच्या फळाम्च्या टोपल्यासुद्धा न्यायच्या होत्या मला. कमलाबाई म्हणाली, “अरे दिनेश, माझम सामान बी घाल की तुझ्या रिआत. जास्त नाही उरलम आज माझ्याकडे. उगा कशापाई मला तिसरी रिआ करायला लावतो?”
मग मी तिची लिम्बू मिरचीची गोणी हमीदच्या फळाम्च्या टोपलीवर ठेवली आणि दुस~र्या रिआत माझ्या भाज्याम्च्या गोण्या भरून मी त्यावर चढून बसलो. कमलाबाई दुस~र्या रिआत बसेल असे मला वाटले. पण ती माझ्या जवळ येत म्हणाली, “सरक तिकडे. मलाबी बसू दे हितम. त्या रिआत हमद्याची केळी हाईत. मी बसले त्याच्या केळावर तर पार पचकून जायची ती केळी. अन माझी बी मिरचीची गोणी हाय तिथम. मला मिरची लावू बगतो की काय तू?” मी सरकलो तशी ती वर चढून बसली माझ्या शेजारी.
रिआ हळूहळू डुलत जात होती. गोणीवर बसलेल्या कमलाबाईची जाडजूड माम्डी माझ्या माम्डीला भिडत होती. तिला त्यात काही वाटले नाही तरी माझी हालत खराब होत होती. मध्येच एक खड्डा आला आणि रिएला गचका बसला तशी कमलाबाईने न सम्कोचता माझी कम्बर धरली. तिची पपईएवढी थाने माझ्या बगलेत घुसली. मी चमकून दूर होऊ लागलो पण मला तसेच धरून ठेवत ती म्हणाली, “बस की रे नीट. काय झालया तुला वळवळ करायला. लहानसा शेम्बडा पोर व्हता तू तव्हापास्नम म्या बघते आहे तुला. बापाचा हात धरून यायचा बाजारात तू. आता कशापाई लाजतोय? मला नीट धरून बस. न्हायतर आपण दोघे बी पडू खाली.”
मग मी तिच्या कम्बरेत हात घालून घट्ट धरले कमलाबाईला. घर येऊच नये असे वाटत होते. तिचा गुबगुबीत देह. त्याचा तो लिम्बू कोथिम्बीर मिश्रीत वास. काखेतील सुकलेल्या घामाचा दर्प. सारे काही मला बेभान करायला पुरेसे होते. पण माझे घर आले तशी मी रिआ थाम्बवली. भाजी आणि फळाम्च्या टोपल्या उतरवून एक रिआ मी सोडली. कमलाबाई मला म्हणाली, “चल की रे माझ्यासोबत माझ्या घरापावतूर. ही गोणी उतरवायला मदत तरी व्हईल तुझी. तो हमद्या करतो नेहमी मला मदत. आज तो बी न्हाई.”
मी बापाला विचारले नाही. तो विचारण्याच्या पलिकडे गेला होता. आईला हाक मारली की मी कमलाबाईच्या घरी जाऊन येतो आणि निघालो. वस्तीच्या एका टोकाला तिची लहानशी झोपडी आहे. तिथे पोचताच मी तिच्या गोण्या उतरवून दिल्या आणि परत निघालो तसे तिने मला थाम्बवून घेतले. “वाईच थाम्ब की रे जरा. तुंही मोठे लोक~. आंहा गरीबाम्च्या घरी कधी येणार पुन्हा. च्या करते तुझ्यासाठी.” मी मान वाकवून झोपडीच्या ठेम्गण्या दारातून आत गेलो.
कमलाबाईने कम्दील पेटवला तेव्हा मला एका कोप~र्यात खाटल्यावर पडलेली तिची म्हातारी दिसली. मला बसायला सतरम्जी दिली कमलाबाईने आणि चहा करायला चूल पेटवली. पण तिच्या घरी दूध नव्हते. “माम्जर पिली असम्ल दूध. माझी ही म्हातारी कोण्या कामाची न्हाय बाबा. कव्हासा माम्जर येऊन दूध पिऊन गेली ते बी हिला कळलम नसम्ल.” माम्जरीला शिव्या घालत कमलाबाई म्हणाली. पण लगेच मला म्हणाली की मी जेवून जावे. मी ही होकार दिला. घरी विचारण्याची गरज नव्हती. आता मी कमावता झालो होतो. माझ्याशिवाय दुकान चालवायला कुणीच नाही घरात. त्यामुळे मी आपल्या मर्जीचा मालक आहे. मी थाम्बण्याचा निर्णय घेतला.
जेवण साधेसेच बनवले कमलाबाईने. भाकरी आणि वाम्ग्याची भाजी. पण चुलीपुढे माम्डी घालून बसलेल्या कमलाबाईची थाने भाकरी थापताना मस्त हिम्दकळत होती ते बघून मला मजा आली. तिने पदराने आपल्या चेहरा आणि गळ्यावरचा घाम पुसला आणि मग तो पदर तसाच खाली पडू दिला. “किती गरमी हाय आज, नाही रे दिनेश?” माझ्याकडे बघत ती म्हणाली. “तू बी काढ की तुझा कुडता.” मी शर्ट काढला तशी भाकरी थापताना कमलाबाई माझ्या पिळदार शरिराकडे बघू लागली. चुलीच्या लवलवणा~र्या उजेडात तिच्या चेह~र्यावरचे नेमके भाव कळत नव्हते. पण घामाने भिजलेल्या चोळीमधून तिची माजलेली थानम मात्र मस्त डुचमळत होती. आत ब्रा घातली नसावीच तिने.
तिच्या म्हातारीला उठवून तिने आधी जेवू घातले. नम्तर मला ताट वाढले. तिलासुद्धा मी सोबत जेवायचा आग्रह केला. जेवण करताना ती मला आग्रहाने खाऊ घालत होती. हात धुताच मी निघू लागलो तेव्हा कमलाबाईने मला थोडा वेळ थाम्बण्यास साम्गितले. बाहेर जाऊन तिने कानोसा घेतला आणि आत येऊन झोपडीचे दार बम्द केले. म्हणाली, “टारगट मुले हाईत ह्या वस्तीत बाबा. मी न्हायला बसली की दगड मारतात अन पळून जातात. काय करू? भाईरच बसावे लागते मला अम्घोळीला. आज तू मला पाहिली तशी इराखतीला बसलेली. तव्हापासून म्या बघतेया की तुझम चित्तम था~र्यावर न्हाई. काय झालम रे पोरा तुला?”
माझ्या जवळ बसत कमलाबाईने विचारले. मी लाजून गप्प होतो. मग तिने सरळ माझ्या माम्डीवर हात ठेवला. मला चिकटून बसत पुन्हा म्हणाली, “बोल की रे आता. मगा कसा खुळ्यागत बगत व्हता माझ्याकडम ते साम्ग ना.” मी गप्प बसलेला बसून कमलाबाईने चक्क माझ्या बाबूरावावर हात ठेवला प~म्न्टच्या वरून अन हळूच दाबत म्हणाली, “तरणम झालेलम दिसतया तुजम हे. तरीच असम उसळ्या मारतया मगापासून.” मी लाजून तिच्या म्हातारीकडे पाहिले. माझी नजर ओळखून कमलाबाई म्हणाली, “तिची नगम काळजी करूस. आता जेवली अन झोपली म्हातारी. आता झोपडीला आग लागली तरीबी थे उठायची न्हाय. आवाज न्हाय येत म्हातारीला की दिसत बी न्हाय.”
एवढे प्रोत्साहन मला पुरे होते. मी वळलो आणि कमलीची थाने चोळीच्या वरूनच धरून सारी ताकद लावून दाबली. ती कळवळली. “असा काय करतुया अडाण्यावाणी. जरा बेतानम दाब की. तुला माझी थानम म्हणजे तुझ्या दुकानातली पत्ता कोबी वाटली की काय रे पोरा?” मग तिने अम्गातली चोळी काढून टाकली. कम्दिलाच्या उजेडात कमलाबाईची घागरीएवढी थाने मस्त चमकत होती घामाने.
हाताम्नी त्याम्ना दाबत होतो तेव्हा मस्त लुसलुशीत मऊमऊ लागत होती हाताला. तिची बोम्डे आता तरारली होती. एक बोम्ड चिमटीत धरून मी दाबले तशी तिने माझा हात थनावर दाबून धरला. “चिमटीत काय पकडतुया, तोम्ड लाव की हितम.” असे म्हणून एक बोम्ड धरून तिने वर उचलले. मी खाली वाकलो अन तिचे ते बोम्ड तोम्डात घेतले. घामाने खारट झाले होते तरी मला ते आवडले. माझे दात सळसळ करू लागले तसा मी तिच्या बोम्डावर जोराने चावलो.
माझे केस धरून तिने मला दूर केले. “असा चावणार असशील तर राहू दे. न्हाय द्यायची म्या तुला माझी थाने चोखायला.” तिला रागावलेले बघून मला गम्मत वाटली. चाळीशीच्या पल्याड पोचलेली ती विधवा बाई तरण्या पोरीसारखे नखरे करीत होती. मी तिला विचारले, “हमीद पण असा चावतो का गम तुझ्या थनाला?” “नाव नगम काढू त्या मुडद्याचम. नुस्ता बोलाच्या कामाचा हाय त्यो. एकडाव म्या घेतलम त्याला रातच्याला झोपडीत. म्हटलम इतका छेड काढतो माझी बाजारात, बगु या किती दम हाय थे. पण गडी भलताच हट्ट कराया लागला. मागूनच मारतो म्हणाला. मग मी काढला त्याला झोपडीच्या भाईर नागवाच. मी न्हाय खपवून घ्यायची अशा गोष्टी.”
मी पुन्हा तिच्या थनावर हात लावला तशी ती तिथेच सतरम्जीवर आडवी झाली. तिचे थोडे सुटलेले थुलथुल पोट बघून मी तिच्या बेम्बीत बोट घातले तशी ती खुदकन हसली. “अरे द्वाडा, तिथम कशापाई घालतुया बोट? घालायचम तर खाली घाल की.” असे म्हणून तिने पडल्या पडल्या नि~र्या सोडल्या आणि कम्बर वर करून लुगडे दूर केले. नऊवारी असल्यामुळे आत परकराची भानगड नव्हतीच. मला तिच्या झाटभरल्या पुच्चीचे दर्शन झाले.
त्या झाटाम्तून बोटे फिरवू लागलो मी. भेगेजवळ बोट नेताच तिने स्वत: ते बोट पकडून आत सारले. मस्त ओली झाली होती बाईची पुच्ची. पुच्चीत बोट चालवताना मी एका हाताने तिच्या भरदार माम्डया कुरुवाळायला लागलो. तिने मला थाम्बवले आणि माझी प~म्न्ट काढायला लावली. माझ्या चड्डीत हात घालून एका बाजूने लवडा बाहेर काढला आणि कातडी मागे सारून नीट निरखून बघू लागली.
“कसा मस्त हाय रे पोरा तुजा लवडा. ये हितम माझ्या तोम्डामधी दे त्याला. किती दिवस गेले रे असा लवडा चोखून.” माझा लवडा ओढत ती म्हणाली. तिला झोपवून मी तिच्या छातीवर बसलो आणि दोन्ही हाताम्नी तिची थाने धरून त्यामध्ये लवडा घासला. ती कौतुकाने माझी मजा बघत होती. रोज त्या थानाम्कडे चोरून बघणा~र्या मला आज त्याच थानाम्च्या घळीत लवडा घुसवायला मिळाला ह्याचा आनम्द झाला होता.
जरावेळ मला लवडा आपल्या थानावर घासू दिला कमलाबाईने आणि मग माझी कम्बर धरून जवळ ओढले अन गपकन लवडा तोम्डात घेतला. आजपर्यम्त मी मुठ्ठ्या मारूनच गळालो होतो. आज असा तिच्या तोम्डात लवडा देऊन धक्के मारण्याची मजा काही और होती. सपासप चोदत होत मी कमलाबाईच्या तोम्डाला. लवडा बाहेर काढून तिने माझे आम्ड चाटले तसा मी गळायला आलो. लगबगीने तिच्या तोम्डात पुन्हा लवडा कोम्बायचा प्रयत्न मी केला पण माझे अर्धे पाणी तिच्या चेह~र्यावर उडाले. एक पिचकारी तर सरळ तिच्या नाकपुडीत घुसली. भुवईपासून हनुवटीपर्यम्त तिचा चेहरा माझ्या चिकाने अगदी भरून गेला होता.
उरलेले चीक तिच्या तोम्डात ओतले आणि लवडा बाहेर काढला मी. तिने चेह~र्यावरील चीक हाताने गोळा केले आणि वर खाकरून आपल्या तोम्डातील चीक त्यात थुम्कली. मग ते चीक तिने आपल्या थानावर चोपडले. माझ्या लम्डाला आणि आम्डाला देखील लावले तिने चीक~. मग मला खाली झोपवले आणि त्या चीकभरल्या थानाम्नी माझ्या लम्डाची मालीश करू लागली. त्या माजलेल्या थानाम्च्या मालीशमुळे माझा लवडा लवकरच तयार झाला पुन्हा.
मग कमलाबाई खाली पडली आणि आपल्या माम्डया फाकवून म्हणाली, “येरे माज्या लेकरा. घाल माज्या भोकात तुजम हत्यार. झवून काढ रे बाबा मला.” तिने मला लेकरा म्हटले तेव्हा काम कोण जाणे पण माझा बाबूराव सटकन उठला आणि लपलप करू लागला. कमलाबाईने आपल्या हाताने धरून लवडा भोकावर लावला आणि मला धक्का मारायला साम्गितले. एकाच झटक्यात लवडा पूर्ण आत घुसवला मी. मग तिच्या अम्गावर पडून तिची थाने धरली आणि मस्त धक्के मारत झवू लागलो.
माझ्या चिकाने आणि तिच्या स्वत:च्या थुम्कीने बुळबुळीत झालेल्या त्या भल्या मोठया थनावरून माझा हात घसरत होता. त्यामुळे जास्तच मजा येत होती. तिने माझे केस धरून माझा चेहरा जवळ ओढला आणि किस घेतला माझा. मग आपली जाड जीभ आत घालून माझ्या तोम्डात वळवळ सुरू केली तिने. नम्तर माझी जीभ आपल्या तोम्डात घेऊन चुरपली. माझ्या तोम्डाला सुटलेले पाणी चुरपून घेतले तिने. मला आपली बोम्डे चिमटीत धरून दाबायला लावली. गपागप चोदताना आमचा आवाज वाढला होता. पण बाजूच्या खाटेवर झोपलेली तिची म्हातारी मजेत घोरत होती.
चोद रे लेकरा मला. कशी खाजवतेया माजी पुच्ची. तुझ्या जवान लम्डाचे पाणी ओत रे बाबा माज्या पुच्चीत. अहाहा, कसम मस्त वाटतया मला. तुजी आय बी माज्या वयाची असम्ल. तिला झवावे वाटतम काय रे तुला?” तिने असे विचारताच माझा लवडा पुच्चीत आणखी कडक झाला. तिला ते जाणवले आणि ती म्हणाली, “बग तुज्या आयचम नाव घेताच कसा तनला तुजा लवडा. साला मादरचोद. मायझव्या, चोद मला. तुज्या मायलाबी झोपवीन तुज्या खाली. झवशील का तिला? बोल ना भडव्या.”
मी तिच्या भोकात सटासट लवडा आतबाहेर करीत म्हणालो, “हो झवीन ना. त्यात काय? माझ्या आयची पुच्ची तुज्यापरीस लई चाम्गली असल. तुजम भोक तर पार ढिलम झालम्य. आणखी कुणाकुणाकडून झवून घेतेस तू राम्डे? वस्तीतल्या कवळ्या पोराम्चे लवडे तूच नासवते. खरे आहे ना? तेरी मा की चूत. खा साली माज्या लम्डाचे धक्के.” असे घाण घाण बोलत झवण्यात मलासुद्धा मजा येऊ लागली होती.
“हो रे माज्या सोन्या. खरम हाय तुजम. मला तुज्यागत जवान लवडे आवडतात. पुढल्या खेपेस मी बोलवून घेईन दोन तीन पोराम्ना. एकसाथ दोन तीन लवडे असले म्हणजे मजा येते बग~. एकाचा भोकात अन दुस~र्याचा तोम्डात. तिस~र्याचा लम्ड माज्या थानावर घुसळत चोदते मी तीन तीन पोराम्ना येकदम. आज तू एकलाच गावलास. चोद चाम्गली मला. आपली आय समजून झवलम्स तरी चालेल.” कण्हत कमलाबाई म्हणाली.
मग मी जोरात दणके हाणत तिला शिव्या देत देत झडायला लागलो. “घे ना राम्डे. जवान पोराचे पाणी पाहिजे ना तुला. भरून घे तुज्या फोदरीत माझे चीक~. साली चीकखाऊ. आपल्या आयच्या देखत झवून घेतेय राम्ड~.” असे बोलत मी पिचकारीमागून पिचकारी कमलाबाईच्या भोकात सोडली. ती पण खालून धक्के मारत माझ्यासोबत झडली.
मी तिच्या अम्गावरून दूर होऊन बाजूला धापत पडलो. तेव्हा तिने कसलीही किळस न दाखवता तिच्या पुच्चीतून नुकताच बाहेर आलेला माझा लवडा चाटला. बाई हुशार दिसत होती. तरण्या पोराम्चे गळलेले लवडे उठवण्यात पटाईत होती ती. त्यानम्तर आणखी दोनवेळा तिने माझा लवडा तनवला आणि मनसोक्त झवून घेतले माझ्याकडून.
मला खाली झोपवून ती जेव्हा माझ्या लवडयावर बसली तेव्हा तिच्या वजनाने मला त्रास झाला. मग मी तिला ओणवी करून मागून झवले. शेवटी माझा लवडा पुन्हा उठेनासा झाल तेव्हाच कमलाबाईने मला सोडले. मी लडखडतच घरी गेलो आणि झोपलो.

Continue Reading

Marathi Sex Stories fodri pisaat mast zawadi - Marathi Sex Stories 2016

मी एक २८ वर्षाम्ची विवाःईत स्त्री आहे.२ वर्षाम्पुर्वी मी एका पॆशेवाल्य़ा बिजवराशी लग्न केले आहे.माझ्य़ा नव~य़ाचे वय आहे ४५.मी गरीब घरची असल्य़ामुळे त्याच्य़ाशी लग्न केले.माझ्य़ा नव~य़ाला पहिल्य़ा बायकोपासून ३ मुली आहेत.सगळ्य़ात मोठी २० वर्षाम्ची,मधली १८ वर्षाम्ची आणि धाकटी १५ वर्षाम्ची आहे.

सुरूआतीला वर्षभर बम्गला,गाडी,खाण्य़ापिण्य़ाची चम्गळ,कामाला नॊकर-चाकर यातच गुम्गून गेले होते.त्यामुळे शरीरसुखाची कमतरता जास्त जाणवली नव्हती.परम्तू नम्तर ज्वानी उसळ्या मारू लागली तेम्व्हा शरीरसुखापुढे इतर सुख ऊणे वाटू लागले.

ंआझा स्थूल नवरा ंआझ्य़ासारख्य़ा उफाडय़ाच्य़ा बाईचे समाधान करायला कमी पडत होता.त्यात पुन्हा ंआझ्य़ा लग्न झालेल्य़ा मॆत्रिणीम्चे त्याम्च्य़ा नव~य़ाम्सोबतचे झआझवीचे मस्त किस्से ऎकून तर शरीराची आग आणखिनच पेटायची.नव~य़ाकडून झवून घेऊन आणि स्वता:ची बोटॆ घालून शरीराची आग काही मिटत नव्हती.ज्वानीच्य़ा आगीत मी नुसती होरपळत होते.काय़ करावे मला काही सुचत नव्हते.म्हाता~य़ा नव~य़ाशी लग्न करून मी नुस्ती पस्तावत होते.
अशातच मला एक आशेचा किरण दिसला.ंआझ्य़ा नव~य़ाच्य़ा दुकानात कामाला एक नॊकर होता.त्याचे नाव राजू होते.राजू एक २० अर्षाम्चा तरणाबाम्ड गडी होता.पिळदार शरीर,आकर्षक व हसतमुख चेहेरा आणि निटनेटकी राहणी य़ामुळे तो मला आवडायचा.तो बरेचदा दुकानाच्य़ा कामानिमीत्त घरी यायचा.मी तर त्य़ा तरण्य़ाबाम्ड पोरावर फिदा झाले होते.ंआझ्य़ाकडे पाःअताना त्याच्य़ा नजरेतील ंआझ्य़ाबद्दलचे आकर्षण मला स्पष्ट जाणवायचे.मी त्याला आपल्य़ा जाळ्य़ात ओढायचे ठरवले.
मी नव~य़ाला पटऊन पुरईच्य़ा घरगडयाची दुकानात बदली करवली आणि त्याच्य़ा जागी राजूला घरकामाला ठेवायला लावले.राजूःई आनम्दाने नवीन कामावर रुजू झाला.घरची ड्युटी सकाळी ८ ते रात्री ८ अशी दिवसभरची होती.दोन्ही वेळेचे जेवण इथेच होते.
पहिले काही दिवस एकमेकाम्ना जोखण्य़ात गेले.मी ंआझ्य़ाकडून त्याला पेटवण्य़ात काःईःई कसर बाकी ठेवली नव्हती.त्याला जमेल तेवढे आपल्य़ा शरीराचे दर्शन करवणे,त्याच्य़ाशी प्रेंआने वागणे,लाडीक बोलणे वगॆरे सर्व प्रकार मी आजंआवत होते.त्यानेही ंआझी ईच्छा ओळखली होती आणि तोहि ंआझ्य़ाशी त्याच प्रकारे वागत होता.दोघेही पुर्णपणे पेटलेलो होतो पण सुरूवात कशी करायची हे दोघाम्नाही सुचत नव्हते.तसे बघायला गेले तर सम्धी मिळणे काही अवघड नव्हते.मुली दिवसभर का~म्लेजला जायच्य़ा.नवराःई दिवसभर दुकानात असायचा.फ़क्त दुपारी जेवायला घरी यायचा.मोलकरीण सकाळी १० वाजता आणि दुपारी ३ वाजता येऊन धुणी भाम्डी करून जायची.ड्रायव्हरःई जास्त करून दुकानाकडेच राःआयचा.
पण एवढे सर्व असून सुरूवात काःई होत नव्हती.अचानक एके दिवशी तो योग आला.दुपारची वेळ होती. तिनःई मुली सिनेमाला गेल्य़ा होत्या.नवरा जेऊन गेला होता आणि ंओलकरीण काम आटोपून गेली होती.ड्रायव्हर त्या दिवशी सुट्टीवर होता.मी ःई सम्धी साधण्य़ाचा विचार पक्का केला.राजूचेःई सर्व कां आटोपले होते.मी राजूला ःआक मारली आणि त्याला म्हणाले,”राजू,आज मला वेळ आहे.तुझी तयारी असेल तर माझी बेडरूं आवरून घेऊ.” तो लगेच तयार झाला.त्याने आपला शर्ट आणि प~म्ट काढली आणि लुम्गी नेसली.मीःई बेडरूं मधे जाऊन साडी काढली आणि गाऊन घातला आणि त्याला आत बोलावले.तो आत आला आणि ंआझ्य़ाकडे पाहतच राःईला.तो पहिल्याम्दाच मला गाऊन मधे पाहत होता.ंआसा गळाला लागल्य़ाची जाणीव होऊन मी अगदी खुश झाले पण त्याला तसे जाणवू न देता म्हणाले,”अरे,असा काय वेडय़ासारखा ंआझ्य़ाकडे पाहत बसलास,मला काय आज पहिल्य़ाम्दाच पाहत आहेस का?”ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ाने तो चपापला आणि म्हणाला,”काःई नाःई म~म्डम,सहज पाहत होतो.हम बोला काय कां करायचे आहे?” त्याच्य़ा त्या भाम्बावण्य़ाची मजा घेत मी त्याच्य़ा ःआतात झाडू दिला आणि त्याला छतावरच्य़ा जाळ्य़ा-जळमटे काढायला साम्गितली.
तो स्टुलवर चढून छतावरच्य़ा जाळ्य़ा काढू लागला आणि मी खालून ंआझे हात वर करून त्याला मार्गदर्शन करू लागले.हात वर केल्यामुळे ंआझे उन्नत उभार आणखिनच ताणले गेले होते आणि ंआझ्य़ा लो-कट गाऊनच्य़ा गळ्य़ातून त्याला ंआझ्य़ा ऊभाराम्चा बराचसा भाग दिसत असणार याची मला खात्री होती.तोही परत परत खाली बघून मला आणखी जाळ्य़ा कुठे राहिल्य़ा आहेत का हे विचारण्य़ाच्य़ा निमित्ताने जमेल तेवढे माझे ऊभार न्याहळत होता.मीःई तो झाडत असताना त्याला नीट निरखत होते.बिन बाःय़ाच्य़ा बनीयानमुळे दिसणारे त्याचे पिळदार दम्ड आणि काखेतले केस मला मोहित करत होते.रुम्द भरदार छातीवरचे घनदाट केस त्याच्य़ा मर्दानगीत अधिकच भर घालत होते.ंआझे ल त्याच्य़ा लुम्गीकडे गेले आणि मला त्याचा लवडा ताठ झाल्य़ामुळे लुम्गीचा झालेला तम्बू स्पष्ट जाणवला.ते पाःऊन तर बाई ग ंआझी पुच्ची तर पाझरायलाच लागली.ंआझे अम्ग अम्ग अगदी पेटून उठले. लुम्गीवरूनच त्याच्य़ा आडदाम्ड हत्याराच्य़ा आकाराचा सहज अम्दाज येत होता.
मी ंआझ्य़ा केसाम्वर पडलेला कचरा साफ करण्य़ाच्य़ा निमित्ताने ंआझी वेणी सोडली आणि ंआझे लाम्बसडक रेशमी केस मोकळे केले आणि एक मादक झटका देवून सगळे केस मागे केले.झटका दिल्य़ामुळे ंआजे उभार थरथरले होते. राजू अनिंइष नेत्राम्नी त्याम्च्य़ाकडे पाहत होता.मी त्याला न टोकता मन्सोक्त पाहू दिले आणि मीही केस हाताने झटकत त्याच्य़ा लुम्गीतून थडथडणा~य़ा लवडय़ाकडे पाहू लागले.त्याने झाडू खाली टाकला आणि स्वता:चे कपडे झटकू लागला.त्याने लुम्गी झटकण्य़ाच्य़ा बहाण्य़ाने आपल्या दाटलेल्य़ा लवडय़ाला ऊभे राहाण्य़ासाठी व्यवस्थीत जागा करून दिल्य़ाचे ंआझ्य़ा लआत आले होते.
मी त्याला स्टुलवरून खाली ऊतरून जमीनीवरचे सर्व जड सामान उचलून पलम्गावर आणि टेबलावर ठेवायला साम्गीतले व मी झाडू ःआतात घेऊन फरशी झाडायला लागले.मी आकून झाडत होते आणि झाडताना मुद्दां ंआझ्य़ा भरगच्च नितम्बाची ःआलचाल करत होते आणि ंआझ्य़ा चेहे~यावर ओघळलेल्य़ा केसामंअधून राजूकडे पाहत होते.तो कां करता करता हळुच चोरून ंआझ्य़ा नितम्बाकडे पाहत होता.
झाडता झाडता त्याचे ल कामात असल्य़ाचे पाःऊन मी अचानक हातातला झाडू खाली टाकला आणि ईईईईईईईईईई असे किम्चाळत दोन्ही हाताने गाऊन झटकू लागले.ंआझ्य़ा अचानक किम्चाळण्य़ाने राजू घाबरून ंआझ्य़ाजवळ आला आणि घाबरून मला विचारू लागला,”म~म्डं,काय़ झाले?,तुंही अश्य़ा किम्चाळताय कशासाठी?” गाऊन झटकता झटकताच मी बोलले,”ईईईईईई राजू,किडाआआआ”.असे बोलुन मी गाऊन आणखी वर केला आणि जोरात पाय झाडु लागले. यावर तो म्हणाला,”ःआत्तीच्य़ा,किडय़ाला एवढ्य़ा घाबरलात होय?मी तर घाबरलॊच होतो तुंहाला काय़ झाले म्हणुन.” झटकणे चालूच ठेवून मी म्हणाले,”तुला काही वाटत नसेल,पण मला बाई भलतीच किळस आणि भीती आटते किडय़ाम्ची.आणि कुठे अवघड जागी चावला तर पम्चाईत्च व्हायची ंआझी.” ंआझ्य़ा बोलण्य़ाचे राजूला हसू आले
आणि तो म्हणाला,”तुंही बायका फारच घाबरट असता बुवा.तुंही किडे ,झुरळ याम्ना घाबरता पण उलट तेच आपल्य़ाला घाबरतात.आतापर्यम्त तो किडा निघूनही गेला असेल.” पण मी ंआझा हेका सोडायला तयार नव्हते. मी त्याला म्हणाले,”अरे,तुला मजा वाटते,पण ईथे माझा जीव कासावीस होतोय.जर किडा निघाला असता तर मला खाली पडलेला दिसला नसता का.” ंआझ्य़ा य़ा बोलण्य़ावर तो बिचारा चुप बसला.त्याला बिचा~य़ाला काय़ ंआःईत कि ःआ खरोखरचा किडा नसून ंआझ्य़ा पुच्चीत वळ्वळ्णारा किडा होता म्हणून.
ंआझे गाऊन झटकणे आता चाम्गलेच रम्गात आले होते आणि गाउन गुडघ्यापर्यम्त वर सरकला होता आणि तोही आता चुपचाप ऊभा राहून त्याची मजा घेत होता. अचानक मी गाऊन वरचा एक हात काढून पाठिवर नेला आणि पाठिवर वळ्वळ जाणवल्य़ासारखे दाखवत पाठ खजवू लागले आणि ंआझे शरीर वेडेवाकडे करू लागले.राजूने आश्च~य़ाने विचारले,”म~म्डं आता काय झाले?” मी पाठ खाजवता खाजवता म्हणाले,”बहुतेक किडा पाठीवर गेलेला दिसतोय.” असे बोलून मी दोनःई ःआताने पाठ खाजवू लागले.गाउनवरचे ंआझे दोन्ही ःआत निघाल्य़ामुळे गाऊन खाली झाला होता आणि खालचा नजारा झाकला गेला होता त्यामुळे राजूचे ल आता ंआझ्य़ा ताणल्य़ा गेलेल्य़ा उभाराम्कडे होते.मी उभाराम्ना जास्तच ताणून त्याला पेटईत होते.
थोडा वेळ ःआ खेळ खेळल्य़ानम्तर मी मनाचा हिय्या करुन त्याला ंहणाले,”राजू,नुसता बघत काय उभारलास,माझी मदत कर ना किडा शोधायला.” राजू एकदम बावरला आणि घाबरत म्हणाला,”पण,म~म्डं मी कशी मदत करू?” मी जोरात बोलले,”अरे,कशी म्हणजे काय?मला ंआझ्य़ा पाठीवरचे कसे दिसणार?तु बघ ना किडा दिसतो का ते.” “पण,म~म्डं गाऊनच्य़ावरून मला कसा दिसणार तो किडा.” “बावळटच आहेस,अरे गाऊन खोलून बघ ना,म्हणजे दिसेल.” “तुमचा गाऊन मी खोलू?” “मग दुसरे कोण येणार आहे का इथे ंआझा गाऊन खोलायला?” “पण,म~म्डं तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “अरे ,मीच साम्गते आहे ना तुला खोलायला,मग मीच कशी रागावेन बर तुला?चल लवकर बघ.मला आता सहन होत नाःई रे.” असे म्हणून मी ंआझे दोन्ही ःआत सरळ खाली करुन त्याच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राहीले.
काही अणातच त्याचे ःआत थरथअत ंआझ्य़ा गाऊन च्य़ा बटणाम्वर आल्य़ाचे मला जाणवले.त्याने एक एक करून सर्व बटणे सोडली आणि आपल्य़ा दोनःई हातानी गाउन फाकवून ंआझ्य़ा गो~य़ापान पाठीवर नसलेला किडा तो बघु लागला.थोडय़ा वेळाने तो म्हणाला,”म~म्डं,इथे तर किडा दिसत नाःई.” “अरे खाली गेला असेल.” “पण मला जास्त खालचे दिसत नाःई.” “मग,हात आत घालून बघ ना.” य़ावर त्याने घाबरतच आपला एक ःआत गाउन मधे घातला आणि खाली न्यायचा प्रयत्न करू लागला.त्याच्य़ा ःआताचा कम्प मला स्पष्ट जाणवत होता. मी ऊभी असल्य़ामुळे त्याला अवघड होत होते.मग मी त्याला थाम्बवले आणि पलम्गावरचे सामान खाली घ्य़ाय़ला लावून मी पलम्गावर पालथी झोपले.
“हम आता बघ नीट” मी म्हणाले. राजूने माझ्य़ा अर्धवट उघडलेल्य़ा गाऊन मधे आपला हात घातला आणि तो ‘किडा ’ शोधू लागला.तो जमेल तेवढा हात आत घालण्य़ाचा प्रयत्न करत होता,पण त्य़ाचा हात जास्त आत जात नव्हता.त्य़ाची ंआझ्य़ा ऊघड~य़ा पाठीवर वळ्वळ्णारी बोटे मला सुखावीत होती.मला ते सुख आणखी जास्त हवे होते.थोडा वेळ ते सुख घेऊन मी त्य़ाला विचारले,”अरे राजू सापडला कि नाःई किडा.य़ावर तो म्हणाला,”नाःई म~म्डं,ंआझा ःआत आत जात नाःई जास्त.” मग मी त्य़ाला थाम्बवले आणि ऊठून ऊभी राःईले आणि सर्र्र्कन माझा गाऊन काढून टाकला.आता मी फक्त ब्रेसिअर आणि चड्डीवर होते.राजू तोम्डाचा आ आसून मला पाहतच राःईला.
मी चटकन त्य़ाच्य़ाकडे पाठ करून ऊभी राःईले आणि म्हणाले,”हम आता बघ ,आता तुला नीट बघता येइल.” राजू अणभर बावरला आणि लगेच सावरून तो माझ्य़ा पाठीवर चाचपू लागला.ंआझे मोकळे केस त्य़ाने आपल्य़ा ःआताने पुढे टाकले आणि तो परत ंआझ्य़ा मानेपासून कम्बरेपर्यम्त दोन्ही ःआतानी चाचपू लागला.ंआझ्य़ा टाईट ब्रेसिअरची पट्टी उचलून त्याच्य़ाखाली शोधू लागला.ब्रेसिअर खुपच टाईट असल्य़ामुळे पट्टी जास्त उचलली जात नव्हती ,तरी तो प्रयत्न करत होता.कम्बरेवर त्याचा हात ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा कडेपर्यम्त फिरत होता,पण चड्डीच्य़ा आत ःआत घालण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.त्य़ाच्य़ा ंआझ्य़ा ऊघडया पाठीवर फिरणा~य़ा ःआताम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द घेता घेता मला त्य़ाच्य़ा य़ा अवस्थेचे हसू येत होते.बिच्चारा राजू,मी त्य़ाला अगदी ःऎराण करून टाकले होते.
मी ंआझा एक हात पाठींआगे नेऊन ब्रेसिअरच्य़ा ःउकवर नेला आणि हुक खोलण्य़ाचा प्रयत्न करीत त्य़ाला म्हणाले,”राजू,ंआझी ब्रेसिअर खोल.म्हणजे पट्टीच्य़ा खाली बघता येईल तुला.” राजू”ह ह ह हो म~म्डम”असे बोलून हुक काढू लागला.सगळे हुक निघाल्य़ानम्तर तो ब्रेसिअर खाली पडेल म्हणून दोनःई बाजू ःआतात तसाच पकडुन ऊभा राहिला. मी म्हणाले,”अरे असाच पकडुन ऊभा राहीलास तर किडा कसा बघणार.?सोड ंआझी ब्रेसिअर.” यावर त्य़ाने पटकन ब्रेसिअरच्य़ा पट्ट्य़ा सोडून दिल्य़ा,त्य़ाबरोबर ंआझी टाईट ब्रेसिअर पटकन खाली पडली आणि ंआझे कसमसणारे स्तन मोकळे झाले.राजू चे हात परत ंआझ्य़ा पाठीवर फिरू लागले.त्याच्य़ा ःआताम्ची थरथर आता आढली होती.त्य़ाच्य़ा कापणा~य़ा बोटाम्च्य़ा हालचालीमुळे मला गुदगुल्य़ा होऊ लागल्य़ा आणि ंआझे अम्ग आकसू लागले.
“अरे असे काय करतोस बावरल्य़ासारखे,मला गुदगुल्य़ा होतायेत,नीट बघ ना.”
“ं ं म~म्डम,इथे तर किडा दिसत नाःई.”
“मग कुठे बरे गेला बाई तो किडा?”असे बोलून मी एकदम त्याच्य़ाकडे तोम्ड केले आणि म्हणाले,”समोरून बघ बर,कदाचित ईकडे आला असेल.” मी त्याच्य़ाकडे रोखून पाःईले.त्याचा चेहरा लालभडक झाला होता आणि डोळ्य़ाम्त आसनेची आग दिसत होती.ओठाम्ना आणि शरीराला कम्प सुटला होता.तोही अनिमीष नेत्राम्नी ंआझ्य़ा छातीअर ओघळलेल्या केसाम्तुन अर्धवट दिसणारा ंआझ्य़ा य़ॊवनाचा खजीना निरखीत होता.ते ही साहजिकच होते म्हणा.ंआझ्य़ा स्तनाम्सारखे पुष्ट,लुसलुशीत,गोरेपान स्तन तो पहिल्य़ाम्दाच पाहत असणार.कुण्य़ाःई पुरूषाला भुरळ पाडण्य़ासारखेच ते होते.त्यात राजूसारख्या गरीब नोकर माणसाने तर कल्पनेत सुद्धा असे स्तन पाःइले असण्य़ाची शक्यता नव्हती. आणि इथे मी तर त्याला प्रत्य़आत त्याला हया स्वर्गीय द्रुश्य़ाचा नजारा आपण होऊन दाखवीत होते.
मी आणखी थोडा वेळ त्याला नेत्रसुख घेऊ दिले आणि म्हणाले “असा काय पाहत बसलास वेडय़ासारखा,किडा शोध ना.”आणि मी ंआझॆ पुढे असलेले केस एका झटक्य़ात मागे टाकले आणि माझे दोनःई ःआत सरळ वर केले.त्यामूळे ंआझे ताठ उरोज आणखिनच ताठ झाले.राजू आता सावरला होता आणि एकटक ंआझ्य़ा स्तनाम्कडे आणि ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा रेशमी केसाम्च्य़ा झुपक्याम्कडे बघत होता. ंआझ्य़ा स्तनाम्ला ःआत लावण्य़ाची त्य़ाची हिम्मत होत नव्हती.मग मीच त्याचे दोन्ही ःआत उचलून ंआझॆ ःआत वर करत ंआझ्य़ा दोनःई काखाम्वर ठेवले आणि बोलले,”बघ ना रे लवकर”.राजू आता ंआझ्य़ा काखेतल्य़ा केसाम्त किडा शोधू लागला. आःआःआ काय मस्त आटत होते त्याची बोटे ंआझ्य़ा काखेत फिरताना.ंआझ्य़ा तोम्डातून नकळत स्स्स्स्स्स्स्साआआःआःआआआआ असे सित्कार निघु लागले.तो ही ते रेशमी केस उलगडून आणि ओढून आरामात किडा शोधत होता.काखेत मनसोक्त शोधल्य़ानम्तर त्याचे हात हळू हळू खाली सरकत सरकत ंआझ्य़ा उरोजाम्वर आले.मी सुखाने डोळे मिटुन घेतले होते.ंआझे डोळे बम्द असल्यामुळे त्य़ाचा धीर बराच चेपला होता आणि तो न बिचकता ंआझे माम्सल स्तन चाचपू लागला.त्याच्य़ा तापलेल्य़ा तळव्य़ाम्चा स्पर्श ंआझ्य़ा मुलायं स्तनाम्वर होताच माझ्य़ा सम्पुर्ण शरीरातून एक विद्युतप्रवाह चमकून गेला आणि मी स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्साःआआआआआआ असा दिर्घ सुस्कारा सोडला.ंआझी प्रतिक्रिया पाहून राजू आता धीट पणे खरोखरच किडा शोधल्य़ासारखे चाचपू लागला आणि मी बेभान होऊन सुसकारे सोडत ंआझ्य़ा स्तनाम्शी मस्ती करणा~य़ा त्याच्य़ा बोटाम्च्य़ा स्पर्शाचा आनम्द लुटत होते.
बोटाम्नी चाचपता चाचपता राजूने हळूच कधी ंआझे ऊरोज आपल्य़ा तळव्य़ाम्त घेतले मला कळालेच नाःई.तो आपल्य़ा दोन्ही तळव्य़ाम्नी ंआझे दोन्ही स्तन कबुतराला गोम्जारल्य़ासारखे गोम्जारू लागला.गोम्जारता गोम्जारता त्य़ाने आपले दोनःई तळवे उरोजाम्वर दाबले आणि त्याम्ना कुसकरू लागला.लुसलुशीत स्तनाम्च्य़ा स्पर्शाने चेकाळून तो त्य़ाम्ना अधिकच दाबू लागला.स्तनाम्वरच्य़ा लहानश्य़ा परम्तू ताठ झालेल्य़ा बोम्डया बोटाम्च्य़ा चिमटीत पकडुन कुस्करू लागला आणि मी त्य़ा सुखद वेदनेने विव्हळू लागले.
ंआझ्य़ा गोळ्य़ाम्चे मनसोक्त मर्दन करुन मला भरपुर आनम्द दिल्य़ानम्तर त्याचा एक हात ंआझ्य़ा उरोजावरून खाली सरकला आणि ंआझ्य़ा मुलायम,नितळ,सपाट पोटावर रेम्गाळू लागला.दुस~य़ा ःआताने स्तनाचे मर्दन सुरूच होते.पोटाला कुरवाळता कुरआळता मधेच ंआझी नाजूक कम्बर चोळू लागला.ंआझ्य़ा खोलगट बेम्बीभोवती बोटाम्नी वर्तूळे काढून मला विव्हळ करू लागला.य़ा सगळ्य़ा प्रकारामुळे खाली चड्डीत ंआझी राणी आता पाझरू लागली होती.मी ंआझे दोनःई ःआत पाठीमागे नेऊन बोटे एकमेकाम्त गुम्तवून ंआझे डोके गच्च दाबून धरले होते आणि दोन्ही ंआम्डय़ा एक दुस~य़ाम्वर घासत घासत सुस्कारे सोडत होते.राजू अगदी ईमानदारीने आपल्य़ा मालकिणीला सुख देत होता आणि स्व:ताही तिच्य़ा शरीराचा आनम्द घेत होता.त्य़ाने खुपच सम्यम ठेवला होता ,कारण त्याची बोटे अजूनही ंआझ्य़ा चड्डीवर आली नव्हती किमआ चड्डीत शिरली नव्हती.उगीच घाई करून आलेला चान्स कशाला घालआ असा त्य़ाने विचार केला असाआ.बहुधा त्याला ंआझा अजून पुर्ण अम्दाज आलेला नव्हता.
मलाही त्य़ा हळू हळू चाललेल्य़ा एक्साइटीम्ग खॆळामधे भलतीच मजा येत होती म्हणून मीःई कसलीःई घाई न करता त्य़ा उन्मादक खेळाचा आनम्द लुटत होते.बराच वेळ त्य़ा खेळाचा आनम्द घेतल्य़ानम्तर मी ंआझे डोळे ऊघडले,त्य़ाबरोबर राजू चे ःआतःई थाम्बले.”म~म्डम,मी सगळीकडे शोधले पण तो किडा काही सापडला नाःई.तुंहाला भास झाला असेल.” भास नाःई रे,खरेच किडा होता.” “मग सापडला कसा नाःई?मी तर सगळीकडे बघितले.” “सगळीकडे कुठे बघीतलेस?अजुन एक जागा शिल्लक आहे शोधायची” यावर तो प्रश्नार्थक चेहेरा करून ंआझ्य़ाकडे पाहू लागला.
“बावळटच आहेस” असे म्हणून मी त्याचा एक हात उचलून ंआझ्य़ा चड्डीवर ठेवला. “इथे कुठे शोधलास अजून?” तो भाम्बावून म्हणाला,”हो,पण म~म्डम,इथे…….मी शोधू? “मग काय तुझे मालक येणार आहेत का शोधायला?चल लवकर शोध.तो किडा निघाल्य़ाशिवाय मला चॆन नाःई पडणार बघ.” तरीही तो भाम्बावूनच ऊभा होता.त्याची अवस्था ओळखून मी त्याचे दोनःई ःआत उचलून ंआझ्य़ा कम्बरेच्य़ा दोनःई बाजूम्नी ंआझ्य़ा चड्डीच्य़ा इल~म्स्टीक वर ठेवले.”चल काढ लवकर आणि शोध तो किडा.” मी आआज चढवला.मग मात्र त्याने चुपचाप ंआझी चड्डी काढायला सुरूवात केली आणि सर्र्र्कन घोटय़ापर्यम्त खाली ऒढली. मी पाय़ झटकून चड्डी पाय़ाम्तून काढून टाकली.
आता ंआझ्य़ा छकुलीवरच्य़ा रेशमी,कुरळ्य़ा केसाम्चा पुम्जका त्याच्य़ा नजरेसमोर होता. तो अधाशीपणे त्या केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ाकडे आणि ंआझ्य़ा गो~य़ापान गुळगुळीत माम्डय़ाम्कडे बघत होता. “एळ घालवू नकोस,शोध लवकर.थाम्ब मी झोपते म्हणजे तुला व्यवस्थीत बघता येईल.” असे म्हणून मी पलम्गावर झोपून दोनःई पाय़ फाकवले.मी पाय फाकवून झोपल्य़ामुळे ंआझ्य़ा बुळबुळीत झालेल्य़ा गुलाबी छकुली चे दर्शन त्याला होत होते आणि तो आ आसून तिथे बघत होता. त्य़ाचे ताठ झालेले जाडजूड हत्यार त्याच्य़ा लुम्गीच्य़ावरून सुद्धा मला स्पष्ट जाणवत होते.
तो हळु हळू चालत ंआझ्य़ा जवळ आला आणि एक ःआत ंआझ्य़ा केसाम्च्य़ा पुम्जक्य़ावर ठेवून तिथे बोटे फिरवू लागला.मी परत सुखाने डोळे मिटले.त्याचा दुसरा ःआत ंआझ्य़ा ंआम्डीवर आल्य़ाचे मला जाणवले. त्य़ाचा एक हात ंआझ्य़ा केसाम्त किडा शोधत होता आणि दुसरा ःआत ंआम्डय़ा चाचपत चाचपत ंआझ्य़ा पाझरणा~य़ा छकुलीच्य़ा आजूबाजूला रेम्गाळत होता.मधे त्याच्य़ा बोटाम्चा ओझरता स्पर्श ंआझाय़ छकुलीवर झाला कि मला कसेतरीच होत होते आणि आणखीनच पाणी सुटत होते. “म~म्डम” मी डोळे उघडले. “काय़ झाले?” “किडा तर इथेहि दिसत नाःई आणि हे पाणी कसले गळत आहे?” “अरे,बहुतेक किडा आत गेला आहे आणि आत वळ्वळ करत आहे त्य़ामुळॆ हे पाणी गळत आहे.आत बघ आणि त्याला ठेचून टाक.”
“पण म~म्डं मला आतले कसे दिसणार?” “बावळटा,बोटाने बघ ना.” “बर म~म्डं” असे म्हणुन त्याने आपले मधले बोट माज्य़ा बुळबुळीत पुच्चीत घातले आणि किडा शोधू लागला. त्याच्य़ा बोटात जणू जादू होती.मला खुपच मजा यायला लागली. मी “आआआआआआआआआऊऊऊऊऊऊऊ ओह्ह्ह्ह्ह्ह्हुफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़” करत मजा लुटत होते.
“म~म्डं” अचानक राजूच्य़ा आआजाने ंआझी तार तुटली. “काय रे,का थाम्बलास?” “म~म्डम,बोटाने किडा नाःई सापडणार.आणि सापडला तरी ठेचला नाही जाणार.” “मग?” “म~म्डम,त्याच्य़ासाठी स्पेशल हत्य़ारच पाःईजे.” त्याच्य़ा नजरेत एक वेगळीच चमक दिसत होती. “अरे,पण आत्ता ते हत्या कोठून आणणार? “कोठूनही आणायची गरज नाःई,ंआझ्य़ा कडे आहे ते.” “बघू दे कसले हत्य़ार आहे?दाखव तुझे हत्यार आणि ठेच लवकर त्य़ा किडय़ाला.” “पण म~म्डम,तुंही रागावणार तर नाःईत ना?” “मी कशाला रागावेन बर? मला तर खुप घाई झाली आहे त्या किडय़ाला ठेचायची.” “बघा हम म~म्डम?” “अरे लवकर आण बघु.” “आणायची काय गरज आहे?ंआझ्य़ाजवळच आहे ते.” “कुठे दिसत तर नाःई?कुठे लपावून ठेवलेस?”
“म~म्डं,ते हत्यार फार मोलाचे आहे म्हणुन मी ंआझ्य़ा चड्डीतच लपावून ठेवतो त्याला.” “मग वेळ कशाला घालवतोस?काढ ना लवकर.” “म~म्डं, ते हत्य़ार फार नाजूक आहे,तुंःईच काढा ना तुमच्य़ा नाजूक ःआताने.” “बर बाई,मी च काढते त्याला.” असे म्हणून मी उठून बसले आणि सर्र्र्कन त्याची लुम्गी काढून टाकली. लुम्गी काढल्य़ानम्तर तर त्याच्य़ा त्य़ा नाडय़ाच्य़ा ढगळ्य़ा चड्डीचा तम्बू करून सरळ ताठ उभारलेला त्याचा लवडा आणखिनच स्पष्ट जाणवत होता. मी त्य़ाच्य़ा चड्डीवर हाताने चाचपत ‘ते’ हत्यार शोधू लागले.
“म~म्डं, असे वरून चाचपून नाःई सापडणार ते.चड्डी खोला ना.” मी त्याच्य़ाकडे पाःइले तर तो हसत होता.मी ःई मग हसतच त्याच्य़ा चड्डीचा नाडा सर्र्कन खेचला तशी त्याची चड्डी सटकन खाली घसरली आणि त्याचा तो जाडजूड लवडा थरथरत ंआझ्य़ासमोर ऊभा राःईला. मी डोळे फाडून त्या अज्रस्त्र धुडाकडे पाःऊ लागले. पुरूषाचा लवडा ईतका मोठा असु शकतो यावर ंआझा विश्वासच बसत नव्हता. तो काळपट ताम्बूस रम्गाचा भलामोठा लवडा,त्याच्य़ा मुळाशी असलेल दाट केसाम्चे जम्गल,खाली लटकणा~य़ा ताठ गोटय़ा,केसाळ पुष्ट ंआम्डय़ा.अत्यम्त मनोहर असे ते द्रुश्य पाहून ंआझे तर भानच हरपले.
“म~डं,आता तुंहीच वेळ घालवता आःआत.बघा ना हत्य़ा.तुंःआला पसम्द पडले तर मला कामाला लागता येईल.” राजूच्य़ा आआजाने मी भानावर आले. “अरे कुठे आहे हत्य़ा? आणि हे काय दाखवतोस मला?” “म~म्डं,हेच तर ते हत्यार आहे.” “चल,काःईतरीच काय बोलतोस? हे काय हत्या आहे होय? मला काय माहीत नाही कि हा………….” मी ंआझे वाक्य़ अर्ध्य़ातच तोडले. “हम हम बोला ना म~म्डं, ह्य़ाला काय म्हणतात ते?” “चल चावट कुठला.तुला काय़ माहीत नाःई का?” “मी तर ह्याला हत्यारच म्हणतो बुवा,तुंहीच तुंअच्य़ा गोड आआजात साम्गा ना ,तुंही ह्याला काय म्हणता ते?” “मला बाई लाज वाटते.” “असे लाजून कसे चालेल म~म्डं? तुमचा किडा ठेचायचा नाःई का?” “बरम बाबा,पण मी कानात साम्गणा हम.” “काःई हरकत नाःई” असे म्हणून राजूने आपला एक कान ंआझ्य़ा ओठाम्जवळ आणला.” मी हळूच त्य़ाच्य़ा कानात कुजबुजले,” ह्याला लवडा म्हणतात.” “काय म्हणतात? मी नीट ऎकले नाही म~म्डं.” य़ा एळेस मी थोडे जोरात बोलले” ल व डा” “समजले?” “म~म्डं,तुंःई किती छान बोलता हो.तुमच्य़ा तोम्डातून ऎकायला किती छान वाटते.” “झाले तुझे समाधान?” “हो म~म्डं,पण मी जे हत्यार म्हणत होतो ना,ते हेच आहे बरम.आता शोधू किडा हे हत्या आत घालून?”
“राजू तू इतका चालू असशील असे वाटले नव्हते मला.” “आता कळले ना?आणि म~म्डम तुंःई काय कमी चालू आःआत?पण मला चालू बायका खुप आवडतात.तुमच्य़ा सारख्य़ा चालू बायकामंउळे तर ंआझ्य़ा सारख्य़ा गरीब माणसाला असला चान्स मिळतो.नाःईतर आमच्य़ा नशीबात तुंअच्य़ासारख्य़ा गो~य़ा चिकण्य़ा बायका कुठल्या?आंःआला तर आहे त्य़ा काळ्य़ा राकट बायकोवरच समाधान मानावे लागते.”
“म्हणजे?तुझे लग्न झाले आहे?पण साम्गितले नाःईस कधी.” “हो म~म्डं,साम्गायचे कधी कामच पडले नाःई आणि तुंही देखील कधी विचारले नाःई.” “बरम,बरम ठीक आहे.मग तुला तर शरीर सुख मिळतच असेल ना?” “तसे मिळते पण त्य़ात काःई मजा नाःई.” “का रे,काय झाले मजा न य़ायला?” “म~म्डं माझे लग्न वय़ाच्य़ा १७ य़ा वर्षीच झाले.लग्ना नम्तर काही महीन्यातच मी या शहरात नोकरीसाठी आलो,त्यामुळे जेम्व्हा सुट्टी मिळते तेमःआच गाआकडे जायला मिळते.आणि जावून तरी काय?नुसती शरीराची आग मिटवणे एवढेच.” राजू उद्वेगाने बोलत होता.मला आश्चर्य आटले.एवढा मस्त लवडा असून सुद्धा त्याला सुख मिळत नव्हते म्हणजे काय?मला काःईच समजत नव्हते.
“का रे?असे का बोलतोस?” मी आश्चर्याने विचारले.
“काय साम्गू तुंहाला म~म्डं?ंआझी बायको मॆना एकतर वयाने लहान आहे.अम्गापिम्डाने भरदार आहे पण एकदम काळी मॆना आहे.त्य़ात तिला या गोष्टीत जास्त रस नाःई.”
“काय बोलतोस? एवढे मस्त हत्यार असताना तिला रस नाःई?मला जर असला नवरा मिळाला असता ना तर मी त्याला एक दिवसही सोडले नसते बघ.”
Continue Reading

Marathi adult nude sexstories - Marathi Sex Stories 2016

सेक्स हा एक अत्यंत सुखद: अनुभव असतो. मात्र सेक्सचा जास्तीत जास्त आनंद घेऊन सेक्स करणं फायदेशीर असतं, यासाठीच सेक्स मध्ये चिरतरूणपणा यावा यासाठी काही गोष्टी करणं गरजेचं असतं.

* दिवसा कधीच सेक्स करू नये, जास्तीत जास्त रात्री सेक्सचा आनंद घ्यावा. झाल्यास यातही काही दिवसांचे अंतर ठेवावे

* सूर्योदयापूर्वी काही वेळ आणि सूर्योदयानंतर सेक्स करणं आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक ठरू शकते.

* सेक्स करताना त्यात जास्तीत जास्त आनंद मिळावा यासाठी मध्यरात्री सेक्स करणं कधीही हितकारक आहे. आणि त्यात आनंद जास्त घेता येतो.

* तसंच झोपण्यापूर्वी कधीही दूध पिऊ नये, जर का दूध घ्यायचंच असल्यास झोपण्यापूर्वी एक तास आधी घेणं उत्तम.

* स्त्रियांची जेव्हा मासिक पाळी सुरू असेल तेव्हा कधीही शारीरिक संभोग करू नये. तसंच या दिवसात कंडोमचा वापर करून सेक्स करणं चूक आहे. असं केल्याने अनेक गुप्तरोगांची लागण होण्याची शक्यता असते.

* अनेकजण सेक्स म्हणजे शारीरिक संभोगातील औपचारिकता इतकंच म्हणून वीर्यस्खलन होईपर्यंत सेक्स करतात. तसं पाहता लैगिंक सहवास करताना कोणतीही घाई करणं अत्यंत चुकीचं आहे. घाई केल्याने ना पुरूषाला आनंद मिळत आणि ना स्त्री समाधानी होत. तर कधीही सेक्स करताना रसपूर्ण शृगांरिक बोलणं त्यातून स्त्रीची ‘कामेच्छा’ जागृत करावी. तेव्हाच आपण शारीरिक सुखाचा खरा आनंद घेऊ शकतो, आणि त्यातून आपल्या सोबतीला संतुष्टही करू शकतो.
Continue Reading

Marathi andriod Sex Stories - Marathi Sex Stories 2016

सेक्स हा एक अत्यंत सुखद: अनुभव असतो. मात्र सेक्सचा जास्तीत जास्त आनंद घेऊन सेक्स करणं फायदेशीर असतं, यासाठीच सेक्स मध्ये चिरतरूणपणा यावा यासाठी काही गोष्टी करणं गरजेचं असतं.

* दिवसा कधीच सेक्स करू नये, जास्तीत जास्त रात्री सेक्सचा आनंद घ्यावा. झाल्यास यातही काही दिवसांचे अंतर ठेवावे

* सूर्योदयापूर्वी काही वेळ आणि सूर्योदयानंतर सेक्स करणं आरोग्याच्या दृष्टीने अपायकारक ठरू शकते.

* सेक्स करताना त्यात जास्तीत जास्त आनंद मिळावा यासाठी मध्यरात्री सेक्स करणं कधीही हितकारक आहे. आणि त्यात आनंद जास्त घेता येतो.

* तसंच झोपण्यापूर्वी कधीही दूध पिऊ नये, जर का दूध घ्यायचंच असल्यास झोपण्यापूर्वी एक तास आधी घेणं उत्तम.

* स्त्रियांची जेव्हा मासिक पाळी सुरू असेल तेव्हा कधीही शारीरिक संभोग करू नये. तसंच या दिवसात कंडोमचा वापर करून सेक्स करणं चूक आहे. असं केल्याने अनेक गुप्तरोगांची लागण होण्याची शक्यता असते.

* अनेकजण सेक्स म्हणजे शारीरिक संभोगातील औपचारिकता इतकंच म्हणून वीर्यस्खलन होईपर्यंत सेक्स करतात. तसं पाहता लैगिंक सहवास करताना कोणतीही घाई करणं अत्यंत चुकीचं आहे. घाई केल्याने ना पुरूषाला आनंद मिळत आणि ना स्त्री समाधानी होत. तर कधीही सेक्स करताना रसपूर्ण शृगांरिक बोलणं त्यातून स्त्रीची ‘कामेच्छा’ जागृत करावी. तेव्हाच आपण शारीरिक सुखाचा खरा आनंद घेऊ शकतो, आणि त्यातून आपल्या सोबतीला संतुष्टही करू शकतो.
Continue Reading

Aai chi gand ka seksa katha - Marathi Sex Stories 2016

समीर त्याच्या “डेन”मधे लॅपटॉप उघडुन त्यासमोर बसला होता. त्याने मेल चेक केले व त्याने त्याच्य आवडत्या मराठी चावट कथा ग्रुपचे पेज उघडले. ग्रुपवर नवीन पोस्ट केलेल्या कथा डाउनलोड करत होता. समीर गेली २० वर्षे बोटीवर प्रथम रेडिओ ऑफिसर, नंतर टेक्नॉलॉजी ऑफिसर व गेली दहा वर्षे सॉफ्ट्वेयर इंजीनियर म्हणुन नोकरी करत होता. हल्ली तो कंन्सल्टंट म्हणुन काम करत होता.

सहाजीकच इतकी वर्षे बोटीवरच्या नोकरीमुळे लग्न झालेले असुनही एका वेळी सलग ४ महिने बोटीवर सेलिंग करताना त्याला एकटे राहुन ब्रह्मचार्याचे पालन करणे भाग पडले होते. घरी सुट्टीवर आल्यावर नविन लग्न झाले होते तेव्हा त्याच्या बायकोला सेक्समधे बऱ्यापैकी इंटरेस्ट होता. पण लग्न झाल्यावर एका वर्षाच्या आत झालेल्या एकुलत्या एक मुलाच्या बाळंतपणानंतर तिचा सेक्समधला रस हळुहळु पार निघुन गेला.

समीर चार महिन्याने घरी आल्यावरही त्याच्या सुट्टीच्या दिवसात बायकोबरोबर सेक्स करायचा चांस त्याला क्वचितच मिळु लागला, इतकी त्याची बायको त्यांच्या मुलात गुरफटुन गेली. समीरचा लंड फारच उठला तर तो शेजारी झोपलेल्या बायकोवर चढायचा, पण ’तो’ क्षण गेला की त्यालाच अपराधी वाटायचे. आपण आपल्या बायकोवर रेप करतो आहे की काय असेच त्याला वाटायचे.

वेश्यागमन हा प्रकार त्याने बोटीवरच्या सहकाऱ्यांच्या आग्रहावरुन एक दोनदा करुन पाहिला. पण त्याला त्या विकतच्या प्रेमात मजा आली नाही व ते त्याच्या नितीमत्तेतही बसत नव्हते. बोटीच्या बंदरातल्या छोट्या मुक्कामात दुसऱ्या चांगल्या बायका पटवणे त्याला शक्य नव्हते. त्यामुळे पोर्नो साहित्य बघणे वा वाचणे व त्याने उत्तेजीत होवुन मुटल्या मारणे हा त्याचा बोटीवरचा सर्वात मोठा विरंगुळा होता.

हळुहळु बायकोला सेक्स नकोसा वाटु लागल्यावरही त्याचा सेक्समधला रस कमी झाला नव्हता. पण बायकोला महिन्यातुन एखादे वेळी झव्न त्याचे समाधान होणे शक्य नव्हते. मग त्याचा हात जगन्नाथ होताच!

समीरने बोटीवरच्या नोकरीतुन सततच्या बोटीवरच्या रहाण्याला कंटाळुन शेवटी निवृत्ती घेतली त्याला आता ३ वर्षे झाली होती. सोफ्टवेयर इंजीनियर असलेल्या समीरची २२ वर्षे नोकरी झाली होती. भरपुर पैसे साठले होतेच त्यामुळे औंधसारख्या पुण्याच्या पॉश वस्तीत मोठा बंगला बांधला तरी त्याचे बॅंक बॅलन्स भरपुर होते.

४२ व्या वर्षी निवृत्ती पत्करताच, पुण्यातल्या एका सॉफ्टवेयर कंपनीने त्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी, घर, गाडी सारे काही देवु केले. बोटीवर नोकरीत असताना प्रचंड मोठ्या कंटेनर वा खनीज तेल नेणाऱ्या बोटीवर असलेल्या अत्याधुनीक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा सुस्थिती राखणे हे त्याचे काम होते. पण निवृत्तीनंतर नोकरी न करता त्याने फ्रिलांसींग कंन्सल्टंसी करायचा निर्णय घेतला. ३ वर्षातच त्याने स्वतःचा निर्णय अचुक असल्याचे जगाला दाखवुन दिले. घरातल्या ऑफीसातुन काम करुन तो भरपुर पैसे कमवत होता व जगातली सर्व सुखे आज उपभोगु शकत होता.

उंच व हॅन्ड्सम समीरची पत्नी सीमा मात्र एक नमुना बनली होती. २० वर्षापुर्वी “मिस मिरज” ठरलेली सीमा बाळंतपणानंतर काही वर्षात एखाद्या फुटबॉलसारखी गोलमटोल झाली होती. जगातले सर्व रोग तिला झाले आहेत यावर तिचा ठाम विश्वास होता. डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, गुडघेदुखी असे आजार ती आपल्याला आहेत हे येणाऱ्या जाणऱ्याला सांगुन त्यांची सहानुभुती मिळवीणे हा हल्ली तिचा आवडता उद्योग बनला होता. सुट्टीत घरी आलेल्या समीरची सेक्सची भुक पत्नी म्हणुन भागवली पाहिजे हे तिच्या गावीही नव्हते इतकी ती तिच्या मुलाला संभाळण्यात, कालांतराने त्याच्या शाळा कॉलेज, क्लासचा अभ्यास घेण्यात गुरफटली होती.

पुण्याला सीमा आजुबाजुला वावरत असताना समीरला दुसरी बाई पटवणे तर अशक्यच होते. त्यामुळे रात्री पोर्नो साहित्य हाच घरी पुण्याला असतानाही त्याचा विरंगुळा बनला होता. तो आता वेगळ्या बेडरुममधे झोपायचा. नोकरी संपल्यावर पुण्याला स्थाईक झाल्यावर हल्ली मुलगा अमेरिकेला गेला तरी परिस्थिती बदलली नाही. अजुनही ते वेगळे झोपत होते.

समीरने त्याच्या नव्या बंगल्यात पहिल्या मजल्याच्या बेडरुमच्या वरच्या लेव्हलला ऍटीक म्हणजे एक वळचणीची खोली मुद्दाम बनवली होती. तिथे वर त्याने त्याच्यासाठी एक ऑफिस बनवले, त्याचे “डेन”. त्याने ऍटीकमधे बनवलेल्या ऑफिसचा वर्तुळाकार जिना बोटीवर असतो तसा इतका अरुंद होता, की सीमा तिच्या स्वप्नातही त्यावर चढुन त्याच्या डेनमधे येणे शक्य नव्हते. तिचे भारी वजन व तिचे दुखरे गुढगे तिला समीरच्या ऑफिसच्या जिन्यावरुन कधीच नेवु शकणार नव्हते व तिनेही तिथे कधी पाऊल टाकायचे धाडस केले नाही.

त्याउलट समीरचा दिवसातला बराचसा वेळ त्याच्या “डेन”मधे त्याच्या कामात जाइ. रात्रीचे जेवण झाल्यावर पहाटे उशीरापर्यंत तो तेथे काम करी किंवा नुस्ता टाईमपास करी. डेनमधे त्याने टीवी, केबल, डीव्हीडी, म्युझीक सिस्टीम, मिनी बार, फ्रिज इत्यादी सर्व आधुनीक सोई केल्या होत्या. झोप आली तर त्याने तिथे एक बेड बनवली होती, त्यावर तो ताणुन देई. त्याच्या डेनला जोडुन एक छोटे टॉयलेट व बाथरुमही होते. त्यामुळे तो एकदा वर गेला की त्याला खाली यायची गरज नसे.

चाळीशी ओलांडली तरी समीरची सेक्समधली रुची कायम होती. पण दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे सीमाचा व समीरचे सेक्ससंबंध हे इतिहासजमा झाले होते. त्यामुळे काम नसेल तेव्हा डिव्हीडीवर ब्ल्यु फिल्म किंवा नेटवर पोर्नो साईट सर्फ करणे व लवड्यावर हातगाडी चालवुन पाणी काढणे हाच त्याचा हल्लीचा विरंगुळा होता.

समीरचा एकुलता एक मुलगा गेल्याच वर्षी अमेरिकेत शिकायला गेला होता. त्यामुळे समीर व सीमाचा मधला संवादाचा एकुलता एक दुवाही निखळला. हल्ली ते दोघे एकामेकाशी फारच कमी बोलत. मुलाचा फोन समीरला त्याच्या सेलवर व तिला तिच्या सेलवर! बाकी सकाळच्या व रात्रीच्या जेवणावेळी त्यांची जी काही बोलचाल होई तिच.

मिरजेत सीमाचा एक धाकटा भाऊ होता प्रकाश. सीमापेक्षा पाच वर्षे लहान. लहानपणापासुन लठ्ठ असलेल्या प्रकाश तरुणपणात तर अतिशय जाडा होत गेला. कदाचीत त्यामुळे तो ३५ वर्षाचा झाला तरी लग्न होत नव्हते. तीन वर्षापुर्वी सीमानेच त्याचे बाहेरगावच्या एका मुलीशी कसेबसे लग्न जमवुन करुन दिले होते.

प्रकाश सर्वच बाबतीत सीमाचा भाऊ होता. तिच्यापेक्षाही लठ्ठ. अगदी तिच्यासारखा चिंतातुर प्राणी. प्रकाशची नावाला मिरजला एल आय सीची एजंसी होती. पण तो दर शनिवार व रविवार पुण्यातच त्याच्या लाडक्या सीमाताईकडे असे. एकामेकाचे डायबेटीस, ब्लडप्रेशरची चौकशी करत काळजी करत रहाणे हा दोघांचा दिवसभरचा उद्दोग.

प्रकाशचे सीमाने ३ वर्षापुर्वी लग्न करुन दिले. त्याची बायको वसुधा उर्फ बेबी ही एका छोट्या शहरातली सर्वसाधारण चेहऱ्याची सामान्य मुलगी होती. ग्रॅजुएट झालेली वसुधा तिच्या लग्नावेळी फक्त २० वर्षाची होती. सीमाने तिचे लग्नानंतर ’प्रियंवदा’ असे काहितरी भयंकर भारदस्त नाव ठेवले होते व ती हट्टाने तिला त्याच नावाने हाक मारे. समीर मात्र तिला बेबी या लग्नापुर्वीच्या तिच्या पेट नावानेच हाक मारे. त्यामुळे बेबीचे व समीरचे छान जमे. हल्ली तर तो तिला “हे बेब्बी” अशी खास हाक मारायचा.

ते दोघे पुण्याला आले की बायकोकडे लक्ष न देता प्रकाश त्याच्या सीमाताईशी आपापले रोग व त्यावरचे उपाय याची चर्चा करत बसत. इतर वेळी टिव्हीवर्च्या मालिका लाउन बसत. त्यावेळी कंटाळलेली बेबी मुलाला घेवुन समीरशी गप्पा मारायला येई. समीर तिला जोक्स, पीजे व कधी कधी ते दोघेच असताना नॉनवेज पण निरुपद्रवी जोक्स मारुन बेबीचे मनोरंजन करी.

समीरने त्याचे ते पीजे मारले की बेबी लाजुन चुर होई पण तिची काही तक्रार नसे. त्याला माहित होते त्याचे ते बोलणे तिला आवडते. एकंदरीर समीरच्या मोकळ्या उमद्या स्वभावामुळे बेबी त्याच्यावर जाम खुश असे.

बेबी एका छोट्या गावात वाढली होती तरी ग्रॅज्युएट झाली होती व दिसायला चांगली ठेंगणी ठुसकी नवयुवती होती. लग्नाच्या वेळी खुप लुकडी होती तरी तिचे सर्व अवयव जागच्या जागी होते. लग्नाआधी ती दिसायला सामान्य होती, पण आता लग्नानंतर तिचा चेहरा उजळला होता. बाळंतपणानंतर तीही किंचीत सुटली होती. पण त्यामुळे हल्ली समीरला ती जास्त सेक्सी वाटायला लागली व जास्त आवडायला लागली. बेबीचे दुघाने भरल्यामुळे गोळे मस्त मोठे दिसायला लागले होते व तिचे नितंबही पुर्वीपेक्षा गोल झाले होते. तिच्या पोटावर हल्ली पडलेल्या वळ्या त्याच्या खास आकर्षणाचा विषय बनला होता.

बेबीचा दोन वर्षाचा मुलगा तर फारच गोड होता. त्याच्या खेळकरपणामुळे त्याची व समीरची चांगली दोस्ती होती. तो जागा असला तर समीरकडे खेळे. त्याला झोपवणे त्याच्या बापाला प्रकाशला कधी जमत नसे, पण समीरकडे तो बरोबर येई व त्याच्या कडेवर मस्त झोपे.

अशाच एका शनीवारी प्रकाश बायका मुलाला घेवुन त्याच्या बहिणीकडे राहायला आला. रात्रीची जेवणे झाल्यावर समीर नेहमीप्रमाणे त्याच्या डेनमधे सटकला. त्याची बायको सीमाप्रमाणे तिचा भाऊ प्रकाश त्याच्या डेनमधे कधीच येत नसत. अगदी त्यांची इच्छा असली तरी. कारण सीमा व प्रकाशला त्या गोलाकार जीन्यावरुन येणे काही जमले नसते. त्यामुळे त्या दिवशी ही सीमा व प्रकाश नेहमीसारख्या आपल्या आजाराच्या गप्पा मारुन झाल्यावर टीव्हीवरच्या मालिका पाहण्यात गर्क झाले.

समीर डेनमधे लॅपटॉप उघडुन नेट कनेक्ट करून पोर्नो साईट्स पहात होता. इतक्यात कोणी तरी त्याचा डेनचा दरवाजा वाजवला. लॅपटॉप बंद करुन त्याने दार उघडले. कडेवर झोपलेल्या मुलाला घेवुन बेबी आत आली.

“हे बेब्बी! कम!!” समीरने तिला आत यायला हात केला.

“सीमाताई आणी प्रकाश झी मराठीवर मालिका पहाताहेत. मला टीव्ही मालीका पहायला खुप कंटाळा आला, म्हणुन तुमच्याशी गप्पा मारायला आली. दादासाहेब तुमची काही हरकत नाही ना? तुमचे काम चालु द्या.” बेबीने बिचकत विचारले.

समीर उत्तर द्यायच्या आधीच बेबीने कडेवरच्या झोपलेल्या मुलाला खालच्या गालीचावर तिच्या हातातल्या दुपट्ट्यासकट झोपवले.

समीर बेबीकडे पाहत होता. तिने नाईट गाऊन घातला होता. तिचे गच्च भरलेले गोळे व सेक्सी नितंबामुळे दिवसेंदिवस समीरला ती जास्त सेक्सी दिसत होती. “हे बेब्बी तु बस. माझे काम संपलेच आहे. माझ्याशी गप्पा मार. नाहितर तुला टीव्हीवर काही मालीका, सिनेमा वगैरे पहायचा असला तर तू टीव्ही लावु शकतेस. किंवा डिवीडी लावु शकतेस.” समीर तिला बोलला. “माझ्याकडे तुला खास दुसरे काही मजेदार पहायचे असले तरी सांग तेही पाहायची माझ्याकडे सोय आहे. ब्लु फिल्म पण आहेत माझ्याकडे” त्याने नेहमीसारखा जोक मारला.

“ब्लु फिम म्हणजे काय हो दादा?” तिने पण त्याचा जोक त्याच्यावर उलटा मारला.

“बेबी मी तुला सिरियसली विचारतो. तु ब्लु फिल्म काय असते ती कधी पाहीली आहेस का?” समीरला त्याला मिळालेला चांन्स सोडायचा नव्हता.

“दादा मला कोण दाखवणार? आणी ती तर इंग्रजीत असते ना? मग मला कशी कळणार?” तिने विचारले.

“मग काय झाले? ती नुसती पहायची असते. त्यात डायलॉग नसतातच, आणी हली तर या ब्लु फिल्म मराठी भाषेतही मिळतात” समीरने माहिती पुरवली.

“तुमच्याकडे मराठीतली आहे? आणी तुम्ही काय ती बघत होता वाटते मी इकडे यायच्या आधी?” बेबीने बरोबर पकडला त्याला.

“बेबी तुझी सीमाताई आहे ना तिला माझ्याशी बोलायलाही बेळ नसतो हल्ली. मग मी इथे येतो. माझे काम करतो. काम झाले की त्या रोज त्या ब्लु फिल्म बघतो. तुला बघायची आहे का तु बोल बेबी’?”

“पण यांना किंवा सीमाताईंना ते कळले तर?”

“अग मी काही कोणाला सांगायला जाणार नाही. आणी तुही दवंडी पिटत गावभर सांगीतले नाहीस तर कोणालाही समजणार नाही. बोल लगावु क्या? तुला पाहिजे तर मराठी लावतो. लावु? बोल बेबी बोल!”

“इथे कोणी येणार नाही ना वर? सीमाताई? ”

“बेबी इथे सीमा पण येणार नाही आणी तुझा नवराही येणार नाही. त्यामुळे तुला इच्छा असेल तर तु पाहिजे ते इथे करु शकतेस. तुझी इच्छा असेल तर बिंनधास्त बीपी पाहु शकतेस.”

बेबी जरा शंकीतच होती अजुन. तिला ती फिल्म बघायची इच्छा तर होती, पण अजुन ती लाजत होती.

समीरने एक मराठी भाषेत डब असलेली मुळची मल्याळी ब्लु फिल्मची डिवीडी काढली. त्याने एकदा ती मुंबईला विकत घेतली होती पण खर तर त्यानेही ती अजुन पाहीली नव्हती. त्याने डिस्क स्लॉट्मधे टाकुन रिमोट दाबला. फिल्म चालु झाली. एक शाळेत जाणाऱ्या वयाची दिसेल अशी लहानशी दिसणारी खुप गोरी मुलगी व एक काळा मध्यमवयीन पुरुष स्क्रीनवर दिसु लागले.

समिरने रिमोटने आवाज चालु केला. ते दोघे चक्क मराठीत बोलत होते. त्या प्रसंगात ती मुलगी शाळेच्या युनिफॉर्ममधे होती. तो माणुस तिचा बाप होता. बापाला बरे नव्हते, म्हणुन त्याने मुलीला अंगाचे मालीश करायची विनंती केली. मुलगी पालथे झोपलेल्या व फक्त लंगोट लावलेल्या वडीलांच्या अंगाचे मालिश करत होती.

समीर वर बेडवर पाय लांब करुन बसला होता. बेबी त्याच्या जवळच गालिच्यावर तिच्या झोपलेल्या मुलाच्या शेजारी बेडला टेकुन बसली.

“ही मुलगी खरीच शाळेतली असेल काय? आणि तो तिचा खरच बाप आहे वाटते?” बेबी तिच्या शंका विचारत होती.

बेबीने खरच पूर्वी बीपी बघितली नसावी. “अग बेबी हे ऍक्टर असतात.”

बेबी गप्प होवुन पुढे काहिच बोलली नाही व ताठ बसुन फिल्म पाहु लागली. जशी जशी फिल्मची कहाणी पुढे चालु लागली, कॅमेरा तोकड्या स्कर्ट घातलेल्या मुलीच्या अंगाप्रत्यांगाचे व त्या लंगोटातल्या माणसाचे वेगळ्या वेगळ्या कोनातुन चित्र टिपू लागले, ते पाहुन बेबीचा चेहरा आरक्त होत होता. मान किंचीत कलती करून ती एकाग्र होवुन पहात होती.

“मी खाली जावुन जरा त्यांचे काय चालले आहे पाहुन येतो.” समीर कारण नसताना जीना उतरुन खाली गेला. बायको व तिचा भाऊ दोघेही चालु टिव्ही समोर घोरत झोपले होते. समीर त्यांना तसेच सोडुन परत आला. कारण त्याने टिव्ही किंवा लाईट बंद केला असता तर दोघेही टुणकन उठले असते.

समीर वर आला तेव्हा बेबी गालीच्यावरुन उठुन त्याच्या बेडवर बसली होती व फारच एकाग्र होऊन गंभीर पोर्नो फिल्म पहात होती. समीर आत येऊन बेडवर तिच्याशेजारी बसला तरी तिने स्क्रीनवरची तिची नजर हलवली नाही. इतक्यात तो सीन संपला. “बस संपली फिल्म?” बेबीने थोडे निराश होवुन विचारले.“बेबी आता एक सीन संपला. फिल्म अजुन बाकी आहे.” ती जरा उत्तेजीत वाटली, म्हणुन समीरने विचारले, “तुला आवडली आहे ना? मजा येतेय ना?” तिने डोके हलवुन होकार दिला.

मुलगी शाळेतुन घरी येवुन कपडे बदलत आहे आणी बाप उघड्या दरवाज्यातुन पहात आहे असा सीन चालु झाला. मुलीचे कपडे कमी होत ती नागडी झाली. बाप बाहेर उभा राहुन आपला भला मोठा लंड बाहेर काढुन त्यावर हात मारत होता. ते बघुन बेबी अगदी ताठ बसली व श्वास रोकुन पाहु लागली. समीरने त्याच्या अगदी जवळ बसलेल्या बेबीच्या मांडीवर हात ठेवला. ती जरा चमकली पण ती त्याला काहिच बोलली नाही व फिल्म पहात राहिली.

फिल्ममधे मुलगी तिचे प्रगती पत्रक दाखवायला बापाकडे येते. बाप मुलीला परीक्षेत कमी मार्क रागावतो व शिक्षा फरमावतो. कुल्ल्यावर फटके मारायची शिक्षा असते. तिची चड्डी तो खाली ओढतो, व मुलीला मांडीवर झोपवुन कमरेखाली नागडे करून फटके मारायला चालु करतो. तिच्या कोवळ्या नितंबावर बापाच्या हाताचे छापे दिसु लागले. कॅमेरा वेगवेगळ्या कोनातुन तिच्या अंगाला टिपत होता. खालच्या कोनातुन मुलीच्या उघड्या मांड्यातुन तिचे खालचे तुरळक केस डोकावत असतात. इतके बापाचे रट्टे खाऊनही मुलगी न रडता उलटी खुश दिसते. बापाचा हात तिचे लाल बुंद कुल्ले चोळत हळुहळु तिच्या उघड्या फटीत हात फिरवतो. बपाच्या हाताची मजा घेत मुलगी तिची कुल्ले वर खाली हलवते.

समीर उत्तेजीत होवुन बेबीच्या अगदी जवळ पुसट स्पर्श होईल असा सरकला. बेबीने समीरकडे चमकुन पाहिले पण ती त्याचा स्पर्श जाणवुनही तशीच बसुन राहिली. समीर थोडा आणखी सरकला व तिच्या अंगाला चिकटला. मग समीरने विचार न करता त्याचा हात तिच्या खांद्यावर टाकला व तिला त्याच्या अंगावर ओढली.

“मस्त आहे की नाही ही फिल्म?” त्याने विचारायचे म्हणुन विचारले.

बेबीने फक्त होकार दिला. तिची नजर पुर्णपणे फिल्मकडे होती. ही संधी साधुन समीरचा तिच्या खांड्यावरचा हात त्याने तिच्या स्तनाकडे नेला व बोटाने हळुच तिच्या डाव्या स्तनाला स्पर्श केला.

तिने त्याच्या हाताकडे पाहिले. वर डोळे करुन त्याच्याकडे पाहिले. समीरने वरमुन स्तनावरुन हात कढला.

ती हसली. “दादा मी नेहमी तुमच्याबद्दल विचार करते. सीमाताई किती भाग्यवान आहेत की त्यांना तुमच्यासारखा रसीक, हॅंन्डसम व तगडा पती मिळाला.”

समीरला नक्की कळले नाही ती असे का म्हणते. तरी तिची संमती आहे असे मानुन समीरने हात परत तिच्या डाव्या स्तनाखाली नेला व धाडसाने स्तन दाबला. गावुनच्या आत तिचा ब्रात कैद असलेला मऊ लुसलुशीत स्तन त्याला लागला.

समीर तिच्या गाउनच्या मऊ कापडावरुन हात फिरवत घोगऱ्या आवाजात तिला बोलला, “तुझ्या गाऊनचे कापड किती मऊ आहे ग!”

“आवडले?” तिने समीरच्या डोळ्यात डोळे घालुन विचारले.

“फारच” समीरने डोके हलवले व दुसरा हातही तिच्या स्तनावर नेला व एकाच वेळी दोन्ही स्तन जोरात दाबले.

तिने डेनच्या दाराकडे नजर वळवली ” सीमाताई वर येणार तर नाहित?”

“माझी बायको म्हातीरी झालीय आणी तुझा नवरा तर गॉन केस आहे. तिला वाटले तरी ती किंवा तो इथे वर येवु शकत नाही.”

“हे तरुण असुन इतके जाडे झाले आहेत की त्यांना हल्ली साधा जिनाही चढता येत नाही. मग हा जीना तर……..” तिने डोके खाली घालुन समीरला सत्य परिस्थिती सांगीतली व जणू त्याला लाईन क्लियर करुन दिली.

समीरने तिला अजुन जवळ खेचले व गाऊनवरून तिच्या मांडीवर हात ठेवला.

ती शॉक लागल्या सारखी उडाली, व खिदळत बोलली, “मला गुदगुली होते न दादा. असे काय करता?”

समीरने त्याचा हात गाउनवरुनच तिच्या मांड्यात आतल्या बाजुला नेला. तिथे त्याने तिची मुलायम मांडी कुरवाळली. हळुहळु हात वर नेत तो त्याच्या टारगेट्च्या जवळ पोचत होता.

बेबीला चाळवताना त्याचा लंड फणफणुन उठला होता. मुद्दाम बेबी पहातेय हे पाहुन समीरने आपला लेंगा नीट केला.

बेबी समीरकडे पाहुन लाजत हसली. समीरने तिचा हात हात घेतला व खेचुन स्वतःच्या लवड्यावर ठेवला.

“हे काय दादा? असे काय करता?” तिने तिचा निषेध नोंदवला पण बेबीने तिचा हात काही हटवला नाही, उलट तिने त्याचा लंड तिच्या मुठीत पकडला.

“अय्या! दादा किती कडक झाला आहे हो तुमचा!”

“का तुझ्या नवऱ्याचा होत नाही का असा कडक?” समीरने तिच्या स्तनावरचा हाताचा जोर वाढवत विचारले.

ती गप्प राहुन लेंग्यावरुन त्याचा लंड कुरवाळत राहिली. समीरचा माडीवरचा हात वर जावुन गावुनवरून तिच्या योनीप्रदेशावर फिरु लागला.

“दादा तुमचा बेत तरी काय आहे?” बेबीने भोळेपणाचा आव आणुन विचारले.

“काही नाही, फक्त जरा तुझे लाड करतोय. माझी आवडती एकुलती एक भावजय आहेस ना. मग मी तुझे लाड नाही करणार तर कोणाचे करणार? हं तुला ते आवडत नसेल तर सांग. तुला मजा करायची आहे की नाही?” समीरने प्रश्न विचारताना स्वतःच उत्तर देत तिच्या योनीवर पंजा दाबत तिला अणखी अस्वस्थ केले.

“पण हे पाप नाही होत का दादा?”

“अग या रुक्ष जिवनात थोडी मजा मिळवणे हे पाप नाही. यामुळे तु पाप आणी पुण्याची काही काळजी करू नकोस.”

बेबी अजुनही थोडी विचलीत होती. तिला समीरच्या या खेळात मजा तर येत होती पण भितीही वाटत होती.

तिचे मौन हिच तिची संमती मानुन समीर एका हाताने तिचा गाऊन वर खेचायला लागला. गाउन पुरेसा वर सरकताच त्याचे खालचे टोक पकडुन त्याने तो वर उचलला. तिच्या पुष्ट सेक्सी मांड्या उघड्या पाडल्या. त्याने मांड्यावर हात फिरावायला सुरवात केली.

त्याच वेळी त्याने डावा हात सरळ तिच्या गाऊन नेला व त्याची वरची बटणे काढत त्याचा हात तिच्या ब्रामधे कैद असलेल्या स्तनावर नेला. दुसरा हात मांड्यांना चोळत होताच. त्या दुहेरी हल्याने बेबी हतबल झाली. समीरच्या अंगावर मागे रेलुन डोळे बंद करुन तोंडाने हुंकार देवु लागली.

“दादा किती छान वाटतेय तुमच्या स्पर्शाने! सीमाताईंचे माझ्यासारखेच आहेत?”

समीरला पटकन तिचा प्रश्न कळला नाही. “तिचे स्तन? तुझ्या सीमाताईचे गोळे हल्ली मला ते पहायचे भाग्य मिळत नाही. त्यामुळे मी तिचे फार पुर्वी बघीतले असतील तर तुला सांगु शकीन ना! हली बाहेरुन तरी ते दिसतात तर फुटबॉलसारखे! त्यामुळे मी त्याना हाताळले तर ती मला लगेच “फाऊल” देते व रेड कार्ड दाखवत खोलीबाहेर काढते.”

बेबी जोरात फस्सकन हसली. “काय तुमचे पीजे दादासाहेब!”

ती जरा रिलॅक्स झाली हे पाहुन समीरने त्याचा हात गाऊनमधे तिच्या चड्डीपर्यंत घुसवला व चड्डीवरुनच तिच्या योनीच्या पाकळ्या चिमटीत दाबुन घेतल्या. त्याचवेळी तो तिच्या इतक्या जवळ सरकला की त्याने तिच्या नितंबावर त्याचा पुर्ण उठलेला लंड दाबला जाउ लागला.

“मागे हे काय टोचतय बर मला?”

“अग इतका वेळ तुला हाताला बरा नाही टोचला? आता बरं टोचतोय? आणी बेबी मी तो योग्य जागी टोचला नं तर मात्र खरी मजा येईल तुला!” समीर तिच्या कानात कुजबुजला.

बेबीने समीरचा तिच्या नितंबावर टोचणारा लंड हातात घेउन पकडला व तो दाबत विचारले “कुठची योग्य जागा दादा?”.

समीरने तिच्या योनीच्या भोकाच्या ’बुल्स आय’वर बोट नेले. “इकडे!”

तिने समीरच्या मांडीवर फटका मारला. “दादासाहेब तुम्ही इतके चावट असाल असे मला वाटले नव्हते! मी तुम्हाला सभ्य माणुस समजत होते.” बेबीने लटक्या रागाने समीरला टोमणा मारला.

“अग बेबी याला रसीकता म्हणतात. तु माझा चावटपणा अजून पाहिला आहेस कुठे” असे बोलत समीरने तिचा त्याच्या लंडावरचा हात दुर केला व त्याचा पायजमा खाली केला. आत त्याने जांग्या घातला नव्हताच, त्यामुळे त्याचा त्याचा ताणलेला लवडा बाहेर पडला व फणा काढुन नागासारखा डोलायला लागला.

बेबी मंत्रमुग्ध होवुन समीरच्या लवड्याकडे पाहत होती. “दादा तुमचा किती मोठा आहे हो! आणी जाडा पण!” तिने न राहवुन तिचा हात त्याच्या नागड्या जाडजुड लवड्यावर नेला.

“प्रकाशचा नाही वाटत माझ्यासारखा?”

“अहो दादा त्यांचा इतका छोटा आहे की ………” ती लाजुन मधेच थांबली.

त्याने तिचे बोलणे बंद करत तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. हा आनंद वाढवायला दुसरा हात गाऊनच्या त्याने उघडलेल्या खिडकीतुन वरुन तिच्या ब्रापर्यंत पोचुन तो तिच्या स्तनाग्राशी तो खेळायला लागला. ओठांचे भरपुर रसपान करुन त्याने तिच्या स्तनांचा किस घेतला. स्तनाच्या मधल्या उघड्या घळीवर तोंड नेऊन त्याने तिथेही किस केले.

“बेबी कसं वाटतय? ओके?”

बेबीने डोळे उघडता न बोलता मान हलवली. हा सिग्नल मिळताच त्याने तिच्या निकरच्या साईडने तिच्या चाड्डीत बोटे आत घालुन गुप्तांगावर नेला. तिच्या योनीवर एकही केस नव्हता पण झाटांचे मुलायम खुंट मात्र लागत होते. काल पुण्याला यायच्या आदल्या दिवशीच तिने तिची योनी तासली असावी. तिच्या फटीवर बोट फिरवत तो तिला स्वर्गीय आनंद देवु लागला.

बेबीला आता कसेसेच होऊ लागले. तिच्या ब्रामधे कैद असलेले तिच्या स्तनावरचे ओझे असह्य होऊन तिने हात मागे नेवुन ब्राचा हूक काढला. समीरने ही संधी मिळताच गाऊन फाकवुन तिचे स्तन ब्रा वर करत त्यातुन मुक्त करत तिचे दोन्ही स्तन बाहेर काढले.

त्याने बेबीला प्रथम ती जेमतेम २० वर्षाची असताना तिचे लग्न सीमाने प्रकाशशी ठरवले तेव्हा पाहिले होते. त्याने तिचे तेव्हा कृश असलेले शरीर लग्नानंतर व विशेषतः तिच्या बाळंतपणानंतर एक मस्त गोलाई घेताना पाहिले होते. त्याने गेली ३ वर्षे कल्पना केली होती तसेच बेबीचे स्तन होते.

सफरचंदाच्या आकाराचे गोल गरगरीत मस्त माजलेले. बसल्यावर तिचे मोठे स्तन त्यांच्या वजनाने जरासे ओघळले होते, तरी त्यांची गोलाई लपत नव्हती. नेहमी झाकलेले असल्याने तिच्या चेहऱ्याच्या व पोटाच्या रंगाहुन उजळ रंगाच्या स्तनांवर निळ्या रंगाच्या शिरांचे जाळे तिच्या निप्पलपर्यंत्न पोचलेले स्पष्ट दिसत होते. तिचे स्तनांच्या वरच्या बाजुला तिचे काळसर एरोला होते. त्यांच्या परिघावर दिसणारे दोन चार तुरळक लांब केस पाहुन त्याचा लंड आनंदाने अगदी नाचायला लागला. तिचे मध्यम आकाराच्या जांभळांसारखे दिसणारे निप्पल त्याला खुणावत होते.

त्याने दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर नेत हातात तिचे स्तन दाबले व स्तनाग्र चिमटीत पिळले. त्या दबावाने तिच्या दोन्ही स्तनाग्रावर त्याला दुधाचे थेंब आलेले दिसले.

Continue Reading

Latest Marathi fucking story - Marathi Sex Stories 2016

भूतकाळात घडून गेलेल्या ह्या गोष्टीचा नेमका कालखंड कोणता ह्याचा अंदाज वाचकहो तुम्ही स्वतःच बांधायचा आहे. माझं बरंचसं लहानपण हे माझ्या आत्याच्या गावी गेलं. गेल्या तीन वर्षांत मात्र तिथे जायला जमलं नव्हतं. ते गाव तसं लहानच आहे पण आमचे आतोबा म्हणजे गावकीतील प्रतिष्ठित सदस्य आहेत. गावात आत्याच्या सास-यांनी बांधलेला चिरेबंदी वाडा आहे. त्यांची ब-यापैकी शेतजमीन आणि बागाईतसुद्धा आहे. हल्ली मात्र तिथे थोडी शांतताच असते. आत्याला तीन मुलगे आणि चार मुली आहेत. पण वाडयात त्यांच्यापैकी कोणीच रहात नाही. मुलांनी आपलं बस्तान शहरांत बसवलं आहे. सासरी गेलेल्या मुलीदेखील शहरातच स्थिरावल्या आहेत. सगळेजण स्वतःच्या व्यापात आकंठ बुडून गेले. रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वाची आमची आत्या मात्र अगदी एकटी पडली आणि वेळेच्या आधीच म्हातारी होऊन गेली.
आतोबांचा काय इकडे तिकडे कसाही वेळ जातो. पण आमच्या काकांपैकी जे कोणी गावी जायचे त्यांना आत्याच्या एकाकीपणाबद्दल काळजी वाटायची. लोकांनी तिला बरंच समजावलं की आता शहरात मुलांकडे रहायला जा म्हणून. पण ती अशी थोडीच जाणार होती. मोठया मुष्कीलीनेच एकदा मधल्या मुलाकडे जाऊन तिने स्वतःच्या मोतीबिंदूचं ऑपरेशन करून घेतलं होतं. माझी हिवाळ्याची सुट्टी सुरू झाली तेव्हां आईनेच मला गावाला जायला सांगितलं. म्हणाली, “महिनाभर जाऊन आत्याबाईंची देखभाल करून ये.” मला खरंतर जावंसं वाटत नव्हतं, पण कंटाळा आला तर दोन चार दिवसात परत येईन असं आईला सांगून मी आत्याच्या गावी गेलो. तिथे पोचल्यावर समजलं की आत्याच्या नणंदेची मुलगी अमितादीदी ही सुद्धा सुट्टीची रहायला आली आहे. मी तिला लहानपणी पाहिलं होतं. आता मात्र ती पूर्णपणे बदललेली समजूतदार मुलगी दिसत होती. तिच्या डोळ्यांवर चष्मा होता. रंग गोरा आणि उंची मध्यमशी होती. अंगाने व्यवस्थित भरलेली होती. मला पाहून तिलाही हुरूप आला होता बहुधा. पण ती माझ्याशी फार बोलायची नाही. घरात कामाला एक सोळा सतरा वर्षांची कमळी नावाची पोरगी होती. भिंगरीसारखी ती इकडे तिकडे बागडत असायची. मला बघून उगाचच हसायची. आत्याने सांगितलं की ही त्या जुन्या आत्मारामची पोरगी. तिचं लग्न तर झालं होतं पण अजून सासरी पाठवणी झाली नव्हती. माझ्या हेही लक्षात आलं की ती जितकी हसतमुख होती तितकीच बडबडया स्वभावाची पण होती. तिच्याबरोबर बोलतांना आरंभी मीच थोडा भिडस्त वाटत होतो पण संध्याकाळपर्यंत तिने रमेशदादा रमेशदादा म्हणत असं काही कीर्तन सुरू केलंन की एखाद्याला वाटावं ह्यांची फार पूर्वीपासून ओळख आहे. ती किंचित सावळ्या रंगाची असली तरी उंचीला अधिक होती. तिचं सारं अंगांग जणू तुमच्याशी बोलयला उत्सुक असायचं. उर्वलवरची तिची ओढणी सारखी ढळत रहायची. तिच्या घरी पुरुषमाणसं फार नसल्याने तिला पदर ओढायची सवय नव्हती. आपल्या ओढणीशी खेळणा-या तिला पाहून एकदातर मला वाटलं तिची ओढणी काढून सरळ फेकून द्यावी कुठेतरी. पण तेवढयात माझं लक्ष तिच्या भरलेल्या छातीकडे गेलं. हाय हाय. छातीवरची दोन टरबूजं पाहिल्यावर माझ्या अंगात तर असं सळसळून आलं. वरची बोंडं तर ड्रेसमधूनही स्पष्ट दिसत होती. मीच काय पण कोणाचीही शुद्धबुद्ध हरपली असती ते पाहून. मी आपला सरळसाधा स्वच्छ चारित्र्याचा पोरगा होतो तरीही मन थोडंसं ढवळलं गेलंच तिला पाहून. ह्या अगोदरची तीन वर्षं मी हॉस्टेलवर रहात होतो. तिथे मी दोन तीन वेळा पूर्णनग्न सिनेमे पाहिले होते. शहरातल्या सिनेमागृहांमधे तर अर्धनग्न सिनेमांची लाटच आली होती. गावात राहून ज्या गोष्टींची मला गंधवार्तादेखिल नव्हती त्या सर्व गोष्टी आता मला चांगल्याच उमजल्या होत्या. सुट्टी संपवून जेव्हां मी गावाकडून परत यायचो तेव्हां माझे मित्र उघड शब्दांत आपल्या जोवाळणीच्या कथा सांगायचे आणि मलाही माझ्या गोष्टी सांगायचा आग्रह करायचे. पण माझ्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नसायचं. मग माझा मलाच फार राग यायचा. प्रत्येक वेळेस जातांना काहीतरी करण्याचा निश्चय करून जायचो पण हाताला काहीच लागायचं नाही. माझी संगोत्कटता शमवायचा एकमेव मार्ग माझ्याकडे होता आणि तो म्हणजे हस्तमैथुन. पण कमळीला पाहिल्यावर मात्र मी ठरवूनच टाकलं की सगळीच्या सगळी सुट्टी इथेच रहायला लागलं तरी चालेल पण हिला जोवाळूनच परत जाईन. ह्याच भावनेतून मी येता जाता दोन तीन वेळा तिच्या अंगाला लगटून पुढे गेलो. त्यावर अंग चोरून घेण्याऐवजी तिनेही एक धक्का मारूनच मला उत्तर दिलं. संध्याकाळी थंडीच्या कडाक्यामुळे आत्याने पडवीतली आंघोळीचं पाणी तापवायची चूल पेटवली. आजूबाजूच्या दोन तीन बायाही येऊन बसल्या. कमळी आणि अमितादीदी पण होत्या. एका बाजूला भिंत बांधून पडवी बंद केली होती. थंडीत आणि पावसाळ्यात आत्या तिथेच चुलीच्या उबेला झोपायची. आत्या त्या बायांना सांगू लागली, “आधी कमळीची आई रात्री सोबतीला यायची पण अमिता आल्यापासून कमळीच सोबतीला यायला लागली.” आत्याचा बिछाना तिथेच बाजल्यावर घातलेला होता. थोडयाच वेळात वीज गेली. अमितादीदी उठून बिछान्यावर बसली. ती गप्पच होती. दिवसा माझ्याबरोबर काहीबाही लिखापढी करत होती. इकडे चुलीजवळ बायकांच्या गप्पा चालू होत्या. झोप आली म्हणून मी उठलो आणि माजघरात जायला निघालो. पण आत्याने मला थांबवलं. तिच्या गोष्टी अजून संपल्या नव्हत्या. तिनेच मला बाजल्यावर बसायला सांगितलं. अंगावर रजई ओढून घेऊन मी बाजल्याच्या दुस-या टोकाला बसलो. अमितादीदी भिंतीला पाठ टेकवून बसली होती. बायकांच्या प्रश्नांना होय-नाही करत उत्तरं देत होती.मी पाय थोडा लांबवला तसं पाऊल तिच्या मांडीला लागलं. परत थोडी चाळवाचाळव केली तशी तिची मांडीही थोडी हलली आणि माझा अंगठा तिच्या भगुलीपर्यंत पोचला. अमितादीदी आपले दोन्ही पाय जरा पसरूनच बसली होती. तिने काहीच प्रतिक्रिया केली नाही. कसल्यातरी विलक्षण भावना माझ्या मनात उचंबळू लागल्या. त्या भरातच मी पाय आणखी थोडा दाबला. ह्या खेपेस मात्र तिने माझा अंगठा पकडून जरा बाजूला केला. पण तो बेटा नेमका तिच्या दुस-या मांडीशी सलगी करायला लागला. क्षणभराने मी मुद्दामच पाय परत पहिल्या जागी ठेवला. रजईच्या आतमधे अमितादीदीने परत माझा अंगठा पकडला. पण मी जेव्हां पाय काढून घ्यायला लागलो तेव्हां मात्र तिने त्याच जागी माझा अंगठा दाबून धरला आणि आपल्या भगुलीजवळ घासायला लागली. मी तिच्याकडे पाहिलं तर तिच्या चेह-यावरचं आनंदभरं स्मितहास्य मला आणखीनच मोहवून गेलं. माझा पंजा ती आता उत्साहाने कुरवाळत होती. माझं चित्त आता तिच्या भगुलीजवळच्या प्रदेशावर खिळलं होतं. बहुधा तिने सलवारच्या आत काहीच घातलं नव्हतं. कारण तिथल्या केसांचं अस्तित्व माझ्या पावलाला स्पष्ट जाणवत होतं. ते केस नक्कीच मोठे आणि दाट होते. हे जाणवून माझ्या अंतर्यामी एकच खळबळ माजली. एवढयात तिथेच बसलेली एक बाई मला म्हणाली, “झोप रे तू आता.” “खरंच. बंडया बिचारा थकुन आलाय. ह्याच्या आतोबाची पंचायतीची बैठक अजून चालूच असेल. उद्या ह्याचा बिछाना आत घालेन. आज इथेच झोपूदे. बबडे, जरा बाजूला सरक बघू. बंडया नीट सरळ झोप बघू.” आत्या अमितादीदीला बबडी म्हणत असे. का कोण जाणे पण मला पाहून कमळीला उगाचच हसू फुटत होतं. वीज गेलेलीच होती. गावात असतेच कितीशी म्हणा. कंदिलाच्या अंधुक प्रकाशात मी अमितादीदीचा चेहरा पाहू लागलो पण त्या चेह-यावरचे भाव काही मला कळले नाहीत. ती बिछान्यावरून उठायला लागली तशी आत्या म्हणाली, “तू कशाला उठतेस, बबडे ? हा तर जाईल आता.” आणि बाहेरच्या खोलीकडे बोट दाखवून म्हणाली, “आजपासून मी कमळीलाही थांबायला सांगितलंय.” अमिता भिंतीपासून थोडी लांब सरकली. मी अमिता आणि भिंतीच्यामधे एका कुशीवर झोपलो. माझी पाठ भिंतीकडे होती आणि माझे हात आता सहजपणे अमिताच्या छातीपासून मांडीपर्यंत पोचत होते. मला खात्री होती की ती विरोध केल्याचं फक्त नाटक करणार होती. मग मी तिच्या उर्वलच्या आत हात सरकवला आणि सरळ ब्लाऊजमधल्या दु्धाळ्यांच्या खालच्या भागाला कुरवाळू लागलो. हात वर नेऊन तिची सगळी छाती दाबावसं फार वाटत होतं. पण कोणी पाहिलं तर काय ही भीतीही मनात होती. तिच्या छातीची बोंडं आता ताठ होत होती. अंगावरची रजई तिने गळ्यापर्यंत वर ओढून घेतली. मग तर काय मला रान मोकळं मिळालं. हात लांबवून मी तिच्या स्वेटरची बटणं काढली. उर्वल वर सरकवून ब्लाऊजही मोकळा केला. आता रजईच्या आतमधे तिच्या छातीवर फक्त ब्रा राहिला होता. आलटून पालटून मी तिची दोन्ही दुधाळी दाबायला लागलो. त्यांचा ताठरपणा वाढतच होता. त्याचवेळेस तिथे बसलेल्या एका बाईने अमिताला तिच्या आईची आणि बहीणभावांची खुशाली विचारायला सुरूवात केली. उत्तर देतांना अमिता गोंधळायला लागली. तिचं अर्धं लक्ष माझ्या खेळाकडे होतं. मला मजा येत होती. आणखीनच जोरात मी तिची छाती दाबत राहिलो. एक एक दुधाळं आकाराने एखाद्या पपनसाएवढं होतं. दुसरा हात पाठीमागे नेला आणि तिच्या ब्राचा हूक काढला. पुढून ओढल्यावर ब्रा सैल झाला. दोन्ही दुधाळी आता मोकळी झाली आणि माझ्या हातात खेळू लागली. तेव्हां माझ्या बाजूचा आपला हात तिने माझ्या मांडीवर ठेवला. पाय लांबवून ती बसली होती. मी तिच्या मांडीला एका हाताने ओढून जवळ आणलं. मी केवळ लुंगीच घातली होती. माझं ताठलेलं मुसळ आता तिच्या मांडीशी सलगी करू लागलं. आपला हात ती माझ्या मांडीवर फिरवत होती. साधारण अर्धातास असाच गेला. मधेच मी तिच्या छातीजवळचा हात खाली नेऊन तिच्या मांडयांमधे सरकवला. सलवारच्या वरूनच मी तिच्या भगुलीपाशी हात लावून पाहिलं. तिथे सलवार ओली झाली होती. आता तिथे जमलेल्या बायांपैकी शेवटच्या दोघीही उठल्या आणि आत्याला म्हणाल्या, “आम्ही आता झोपायला जातो.” अमितानेही झटकन आपले कपडे नीट सावरले. ब्रा तर उघडाच राहिला होता. ती उठल्यावर मलाही उठावंच लागलं. मुसळ अजूनही ताठलेलंच होतं. तसाच आपला सांभाळून उठलो. बाहेर माजघरात माझा बिछाना घातला होता. तिथे अजूनही तीनचार जणं बसून गप्पा मारत होते. बिछान्यावर रजई नव्हती म्हणून मी परत आत आलो. जास्तीच्या अंथरूणापांघरूणांचं कपाट माडीवरच्या खोलीत होतं. आत्याने कमळीला रजई काढून द्यायला सांगितलं. कंदील घेऊन मलाही तिने कमळीबरोबर जायला सांगितलं. पुढे मी आणि पाठोपाठ कमळी असे आम्ही दोघे माडीवर पोचलो. खोलीचं दार उघडून आम्ही आत गेलो. कपाटाचं दार उघडून खालच्या कप्प्यातली रजई काढायला म्हणून कमळी खाली वाकली. कंदील खाली ठेऊन मी तिला पाठीमागून मिठीत घेतलं. अमिताबरोबर इतकावेळ चाललेल्या खेळामुळे माझी भीड चेपली होती. ती थोडी गडबडली तेव्हां हातांचा मोहरा मी तिच्या छातीकडे वळवला आणि दोन्ही हातांनी तिचा एक एक स्तन पकडला. तिच्या कानाची पाळी ओठांमधे पकडून दातांनी हलकेच चावायला सुरुवात केली. माझ्या मिठीतून सुटायचा प्रयत्न ती करू लागली पण मिठी घट्ट असल्याने तिला जागचं जरासुद्धा हलता आलं नाही. घाबरून ती म्हणाली, “बंडूदादा आत्ता सोडा. कोणीतरी येईल इथे.” तिचं बोलणं ऐकून मला आणखीनच चेव आला. तिच्या स्तनाग्रांना अंगठयाने कुरवाळत मी म्हटलं, “आत्ता इथे कोण यायला बसलंय ? मी काही तुझ्या भुगलीत शिरत नाहीये. फक्त दाबून बघतोय जरा.” एव्हांना सारं काही लक्षात येऊन ती सावरली होती. म्हणाली, “बराच दिसतोस की रे तू.” “काय हवं ते समज,” असं म्हणून पटकन तिला माझ्याकडे वळवलं आणि तिच्या ओठांना माझे ओठ भिडवले. तिच्या उर्वलच्या आत हात सरकवून सरळ तिच्या दु्धाळ्यांकडे नेले. हळूहळू तीही रंगात यायला लागली. तिच्या छातीवरची बोंडं ताठ व्हायला लागली. दोघांच्या ओठांचं रसपान संपल्यावर मादक स्वरात ती पुटपुटली, “आत्ता सोड. मला भिती वाटत्येय. उशीरही होतोय.” “एका अटीवर सोडेन.” “कसली अट ?” “मला भुगलीत शि़रू दे.” तिने अंगठा नाचवत नकार दिला. म्हणाली, “ही फुटाची गोळी घे.” त्यावर झटकन हात खाली नेऊन तिचं पुढचं विवर दाबत मी म्हटलं, “फुटाची गोळी नाही. मला भुगली हवीये.” “घेऊन काय करणार आहेस ?” मिठीतून सुटल्यावर तिने कपाटातली रजई काढत विचारलं. “जोवाळणार आहे.” रजई खांद्यावर टाकून माझ्या मुसळाला लुंगीवरूनच कुरवाळत ती म्हणाली, “आत्ता नाही. उद्या.” मग आम्ही खाली गेलो. मी माजघरात जाऊन झोपलो. आत्या तर घोरायला लागली होती. पण मला काही झोप येत नव्हती. मन खुशीच्या हिंदोळ्यावर डोलत होतं. एकाच वेळेस दोन दोन पक्षी, झकास. मग दोघींच्या बरोबर काय काय करायचं ह्याचा विचार करत कधी झोप लागली ते कळलंच नाही. सकाळी जाग आली तोवर नऊ वाजले होते. लुंगी ओलसर वाटली म्हणून हात लावून पाहिलं. मी स्वप्नातच पाझरलो होतो. तेवढयात अमिता आली. माझी भिजलेली लुंगी पाहून तिने हलकेच विचारलं, “हे रे काय झालं ?” मीही तिच्याच सुरात उत्तरलो, “रात्री स्वप्नात तुला जोवाळत होतो. मधेच रसभंग झाला.” माझ्यावर डोळे वटारून ती आत गेली. थंडी असली तरी आता ऊन्हं वर आली होती. घरातली कामं उरकून कमळी वडलांबरोबर शेतावर गेली होती. आन्हिकं उरकून मी न्याहारी करत होतो तेव्हां अमिता जवळ येऊन बसली. दुस-या बाजूला चुलीवर आत्या पु-या तळत होती. ती तिथूनच म्हणाली, “अमिता, आंघोळ उरकून घे. बालेश्वर मंदिरात आज अभिषेक आहे. महिन्याचा दुसरा सोमवार आज.” अमिताने काही उत्तर देण्याआधी मी हळूच म्हटलं, “प्लीज अमिता. तू नको जाऊस. काहीतरी कारण सांग.” “का ?” तिने हसत विचारलं. “मला एक काम करायचंय.” “कसलं ?” “तुझ्याबरोबर झोपायचं आहे.” “ठीक आहे. आज हरकत नाही.” जरा वेळाने अमिताला तिथेच बसलेली पाहून आत्या म्हणाली, “तुझी आंघोळ नाही झाली अजून ? देवळात येत्येस ना ?” त्यावर अमिता म्हणाली, “मामी, मला बरं वाटत नाहीये आज. मी नाही येत.” “पण एकटी कशी रहाशील ?” “बंडया आहे की. तो थांबेल घरात. त्याला काय काम आहे ?” मी मुद्दामच तिला चिडवत म्हटलं, “आत्या, मी काही रिकामटेकडा नाही हां. मलाही गावात चक्कर मारून यायचं आहे.” “मामी हा बघ कसा आहे तो,” आत्याकडे बघत तिने तक्रारीच्या सुरात म्हटलं पण मला हळूच विचारलंन, “मग जाऊ मी पण ?” “नको नको. प्लीज.” मी अमितालाच ऐकू जाईल अशा बेताने बोललो. तेवढयात आत्याने झापलंच मला, “गप रे तू बंडया. कुठे गाव उंडारायला निघाला आहेस ? बारा वाजेपर्यंत येतेच आहे मी. कमळीच्या शेतात ऊस तोडतायत आज. नाहीतर तिलाच थांबायला सांगितलं असतं. रात्रीपासून बघत्येय मी. हिची तब्येत काही ठीक नाहिये. उशीरापर्यंत झोपलीसुद्धा नव्हती बिचारी.” शेवटची पुरी आत्याने कढईतून बाहेर काढली आणि विस्तव बाहेर ओढला. आत्या अभिषेकासाठी बाहेर पडल्यावर मी मुख्य दरवाजाचा कोयंडा लावून घेतला आणि अमिताचा हात पकडून तिला खोलीत घेऊन गेलो. वीज गेलेली नव्हती. बल्ब लावून तिला जवळ ओढलं. आपला चष्मा काढून तिने बाजूला ठेवला आणि मला मदत करायला लागली. ओठांना ओठ भिडवून माझ्या जिभेशी खेळू लागली. मीही इकडे तिकडे वेळ न दवडता तिच्या ढबोल्यांच्या मधल्या छेदात बोट घालून दाबायला लागलो. तिच्या मुखरसाने माझं तोंड भरून गेलं. माझं अंगही आता उत्साहाने भरून आलं होतं. ती चौपाटावर बसली. मी तिची उर्वल उतरवायला लागलो. ती म्हणाली, “नुसती वर कर.” “पण मग मजा नाही येणार.” असं म्हणत मी तिची उर्वल उतरवलीच. ब्रामधे बांधलेली पपनसाएवढी तिची दुधाळी आता माझ्यासमोर होती. थोडा वेळ वरूनच कुरवाळल्यावर मी ब्रा काढायला लागलो तर तिनेच पटकन पाठीवरचा हूक काढला. भुंईकन तिची दुधाळी बाहेर आली. जरा खालच्या बाजूला झुकलेल्या त्या दुधाळ्यांची बोंडं गुलाबी रंगाची होती. पाठी मागून तिच्या कमरेभोवती पाय पसरून बसलो आणि पुढच्या बाजूला हात नेऊन तिची दुधाळी दाबायला लागलो. बोंडं वर यायला लागली. दोन बोटांमधे पकडून त्या बोंडांबरोबर खेळतांना खूप मजा येत्त होती. माझं मुसळही आता पुरतं तरारलं होतं. तिच्या कमरेशी लगट करणा-या त्या मुसळाला हात लावत ती म्हणाली, “हे पाठून काय चालू आहे ? बास झालं आता.” तिच्या बोलण्याकडे कानाडोळा करत मी लुंगी उतरवली. आत दुसरं काहीच नव्हतं. चौपाळावरून खाली उतरून मी तिच्या समोर उभा राहिलो. काळेभोर झाटे मुसळाच्या तळाशी पसरले होते. भरलेल्या गोटया खाली लटकत होत्या. एरवी कातडीच्या आतमधे लपलेला मुसळाचा लाल टोंगा बाहेर आला होता. तो टोंगा तिच्या नाकाजवळ नेऊन तिला म्हटलं, “अमिता, पकड.” आधी ती थोडी संकोचली पण मग हातात पकडून कुरवाळायायला लागली. जरा वेळाने वाटलं की माझा फवारा उडणार. तेव्हां तिच्या पाठीवर हात फिरवत तिला उताणं झोपवलं. जेव्हां मी तिच्या परकराची नाडी सोडायला लागलो तेव्हां तिने विरोध करायचा हलका प्रयत्न केला. पण तिकडे लक्ष न देता मी नाडीची गाठ सोडवायला लागलो. ती म्हणाली, “आता थांब इथेच. मला भिती वाटतेय.” तोपर्यंत मी गाठ सैल केली होती. ती परत म्हणाली, “पोट वाढेल रे. आज नको. उद्या निरोध घेऊन ये.” “तुझ्या भगुलीत नाही रस सोडणार. मग तर झालं ?” मी म्हटलं. “बंडया, मला खरंच काळजी वाटतेय. मी पहिल्यांदाच जोवाळून घेत्येय.” “माझी पण पहिलीच वेळ आहे,” एवढं बोलून मी तिची नाडी सैल केली आणि दुस-या हाताने तिची छातीवरची बोंडं चाचपायला सुरुवात केली. तिचा विरोध हळूहळू मावळत होता. “सगळं ठीक होईल.” असं म्हणून मी सरकन तिचा परकर खाली ओढला. आत तिने पॅंटी घातलीच नव्हती. एकदम तिची भगुली माझ्यासमोर उघडी झाली. लाजून तिने आपले डोळे मिटून घेतले. तिचं योनिमुख काळ्याभोर दाट केसांनी झाकलेलं होतं. नीट पाहिल्यावर भगुलीतलं तिचं तरारलेलं शीर्षस्थळ स्पष्ट दिसत होतं. मी बोट घालायला लागलो तसा तिने वरकरणी विरोध करायला सुरुवात केली. आता मला अगदी रहावलं नाही. माझ्या हातांनी तिच्या मांडया थोडया विलग करून मी मधोमध बसलो. अमितादिदीला माझ्या अंगाखाली घेऊन माझ्या हातांनी मुसळ पकडलं आणि तिच्या योनिमुखावर नीट ठेवलं. थोडा धक्का मारल्यावर सटकन ते मुसळ आतपर्यंत पोचलं. नेम बरोबर लागला होता. तिच्या तोंडून एक अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली. ती हळूच पुटपुटली, “सील फाटलं रे.” मी कंबर उंचावून तिला धपाधप जोवाळू लागलो. मला घट्ट मिठीत घेऊन ती माझे अगणित मुके घ्यायला लागली. तिचं गोरंपान अंगांग माझ्या सावळ्या देहाखाली चांगलंच रगडून निघत होतं. थोडयाच वेळात तिच्या भगुलीतून चक् चक् आवाज यायला लागला. मी फवारण्याच्या बेतात होतो तेव्हां पटकन मुसळ उपसून बाहेर काढलं आणि भुर्रकन फवारा सोडून दिला. सगळं वीर्य तिच्या अंगावर उडालं. जराशाने ती उठली आणि कपडे करायला लागली. मी म्हटलं, “अजून एकदा करूया.” “नाही.” “परत कधी ?” “कधीच नाही. हे पाप आहे.” “पाप नाही. हा माझा दांडा आहे,” मी अशा सुरात सांगितलं की तिला हसू फुटलं. कपडे घालून झाल्यावर तिने विचारलं, “बंडू, खरं सांग. ह्याच्या अगोदर हे कधीच केलं नव्हतंस ?” “कधीच नाही. एकदा फक्त छातीची बोंडं दाबली होती. तीसुद्धा इथेच.” “कोणाची ?” तिला नवल वाटलं. “कमळीची.” “कधी ?” “काल रात्री. जेव्हां आम्ही उशा शोधायला माडीवर गेलो होतो तेव्हां.” “तू तर पार पोचलेला दिसतोस.” एवढं बोलून ती बाहेर निघून गेली. दुपारी आत्या परत येईपर्यंत आम्ही भगुली नि मुसळाबद्दल गप्पा मारण्यात अगदी रंगून गेलो होतो. तिला सोळावं लागलं तेव्हां तिच्या चुलतभावाने अनेकदा तिला जोवाळून काढायचा प्रयत्न केला होता पण तिने संधीच मिळू दिली नव्हती. काल रात्री मात्र मी तिचा संयमाचा बांध फोडला. एकापरीने ते चांगलंच झालं कारण आजवर ती ह्या स्वर्गसु्खापासून उगाचच वंचित राहिली होती. जोवाळणी उरकल्यावर लगेचच आम्ही घराचं मुख्य दार उघडलं. शेजारची एक बाई आलीच तेवढयात. ती थोडावेळ अमितादीदीशी बोलत बसली. आंघोळीसाठी म्हणून मी बाहेरच्या नळावर गेलो. नंतर अमितादीदीची अंघोळ होईपर्यंत बाराला जेमतेम अर्धा तासच उरला होता. म्हणजे आत्या यायची वेळ झालीच होती. अमितादीदीला मी आणखी एका जोवाळणीबद्दल विचारलं तर ती तयार झाली नाही. पण माझ्या हट्टाखातर ती आपली भगुली दाखवायला तयार झाली. केलेल्या जोवाळणीमुळे तिची भगुली अजूनही थोडी तरारलेलीच होती. मी भोवतालचे केस काढून टाकायला सांगितले तर तिने हसण्यावारी नेलं. तिने माझं मुसळही उघडं करून पाहिलं. ते बिचारं आक्रसून सुकल्यासारखं व्हायला लागलं होतं. पण तिच्या कुरवाळण्यामुळे त्याला परत थोडी तकतकी आली. तेव्हां मात्र ती लांब सरकली आणि म्हणाली, “आता आज पुरे. हे परत रंगात आलं तर मलाही इच्छा होईल.” दुपारी आत्याबरोबर कमळीसुद्धा आली. आम्हांला बघून ती गालातल्या गालात उगाचच हसत होती. गावात चक्कर मारून मी तीन वाजता परत आलो आणि बाहेरच्या खोलीत आडवा झालो. कमळी हळूच जवळ येऊन म्हणाली, “बंडूदादा, आज काय सगळं रान मोकळं होतं. अमितादीदीबरोबर झोपला असशीलच.” “तू तरी कुठे तुझ्याबरोबर झोपू दिलंयस म्हणून ती देणार आहे. आत्ताच्या आत्ता सांग कधी देणारेस आणि कुठे ?” एवढं बोलून मी इकडे तिकडे कानोसा घेतला आणि कमळीला बिछान्यावर आडवं केलं. तिच्यावर स्वार होऊन तिची भरदार दु्धाळं कपडयांवरूनच चाचपायला लागलो. कमळीसुद्धा मला कुरवाळायला लागली. कशी कोण जाणे पण तेवढयात तिथे अमितादीदी आली. कमळी माझ्याखाली असल्यामुळे तिने अमितादीदीला अगोदर पाहिलंन आणि माझ्या मिठीतून सुटायची धडपड करायला लागली. मी आणखी जोरात तिची दुधाळं दाबायला लागलो तर ती बावरल्या स्वरात म्हणाली, “अमितादीदी.” मी मान वळवून पाहिलं नि मला एकदम हसू आलं. मनात म्हटलं, “चला हे बरंच झालं.” पण वरकरणी मात्र मी घाबरल्याचं नाटक करत म्हटलं, “अमितादीदी कोणाला सांगू नकोस ह्यातलं.” अमितादीदी एकदम गोंधळलीच हे ऐकून. मी डोळा मारून खूण केल्यावर तिच्या लक्षात आलं. तोपर्यंत आम्ही वेगळे झालो होतो. कमळी मान खाली घालून उभी राहिली आणि म्हणाली, “बंडूदादा ऐकतच नव्हता.” “ठीक आहे. मी कोणाला सांगणार नाही पण एका अटीवर.” कमळी पटकन म्हणाली, “कोणतीही अट चालेल.” “मी म्हणेन तसं करायचं. माझ्या समोर तू बंडूकडून जोवाळून घ्यायचंस.” अमितादीदी म्हणाली. ती असं काही म्हणेल ह्याची मला कल्पनाच नव्हती. कमळीने हलकेच मान हलवून होकार दिला. आम्ही सारे आत गेलो. कमळी तिच्या कामाला लागली. संधी मिळताच अमितादीदी माझ्या कानात कुजबुजली, “हिलाही आपल्यात सामील करून घेतलं तर आणखी मजा येईल आणि कसली धास्तीही उरणार नाही…”
Continue Reading

Kamaputara class ka madhila maitri--Hot kamaputra sexstories - Marathi Sex Stories 2016

हेल्लो मित्रानो मी राकेश, मी छत्तीसगढ मध्ये माझ्या आई आणि वडिलांसोबत राहत होतो. मी आज तुम्हाला माझी गोष्ट सांगत आहे. ती जवळ जवळ ५ महिनान्पुर्वीची आहे. माझ्या शेजारी रुबी आण्टी आणि माझ्या मधील आहे. रुबी आण्टी माझी घरासमोर राहत असत. त्याचे नवीन नवीन लग्न झाले होते. आण्टी स्वताचे शिक्षण पूर्ण करू इच्छित होत्या म्हणून त्या अंकल ऑफिस मध्ये गेल्यावर काम्पुटर शिकण्यासाठी क्लासला जात असत.
त्या दिवसांमध्ये मी सुधा काम्पुटर शिकत होतो. पण त्या वेळेस माझी आन्तीन सोबत ओळख न्हवती. पण काही दिवसात माझी आण्टीसोबत ओळख झाली. आम्ही काम्पुटर शिक्षण होता होता आमची मैत्री सुधा घट्ट झाली. रोज आम्ही घरी एकत्रच येत असू. परंतु कधी कधी खूप उशीर जाहला तर त्यांचे पती त्यांना घेण्यासाठी येत असत. आता आम्ही नेहमीच गप्पा गोष्टी करत असू. एके दिवशी आण्टी त्यांच्या पतिला कामाच्या मुले मुंबईला जावयास लागले होते. आण्टी घरी एकट्याच राहत होत्या. आणि त्या बोअर होत होत्या. त्यांनी मला त्यांच्या घरी बोलाविले. मग आम्ही एकमेकांसोबत गप्पा गोष्टी करत होतो. आणि बोलता बोलता आन्तीना अचानक दुखू लागले. आणि त्या मला मालिश कर म्हणल्या. मी मालिश करावयास सुरुवात केली परंतु त्यांनी विरोध केला नाही. आणि मी मालिश करत राहिलो. मी जसे मालिश करू लागलो. आण्टीनि दुसरा पाय वर उचलला. आणि त्यांची लाल पन्ति दिसावयास लागली. आणि माझा लंड एकदम कडक झाला. आणि माझ्या अंगावर काटा आला.
रुबी आण्टीनि म्याक्सी घातली होती, आणि तिच्या गोर्या गोर्या पायांवर अजिबात केस न्हवते. मग पाय दाबता दाबता आन्तींची म्याक्सी वर गेली , मी तिच्या लाल रंगाच्या पन्तिला पाहू लागलो. मग परत एकदा आन्तींची नजर माझ्या वर पडली आणि माझी पान्त ताणली गेलेली पाहून मला वेगळेच वाटले. त्यांच्या गोल गोल उंचवट्याना पाहून मी स्वताला थांबवू शकलो नाही. मग मला माझ्या ईराद्यांमध्ये बदल करत मी तिच्या पायांना वेगळ्याच पद्धतीने मसाज करू लागलो. मग काही वेळात हाताने त्यांच्या गुढग्याना मस्त मसाज करू लागलो.
मग काही वेळात मी त्यांना गरम होताना पहिले त्यांनी स्वताचे डोळे चोलाव्यास सुरुवात केली. त्याच वेळात मी त्यांच्या कुशीत लेटलो. मी म्हणालो ” आण्टी मी तुमची इज्जत करतो पण तुम्हाला सुधा हे माहित आहे कि प्रत्यक पुरुषाला माहित आहे त्याची काही जरुरत आहे. ज्याला सरळ सरळ शब्दात शारीरिक भूक म्हणतात. आण्टी काय झाले, सरळ सरळ सांगा.
मला तुम्ही खूप आवडत आहात. मी आज माझी तहान तुझ्या सोबत मिटवू इच्छिते. आणि मला सुधा तुझ्या तहनेविषयी चांगल्या पद्धतीने माहित आहे. बस आज मला थांबवू नकोस. मग आन्तिनी मला काहीच उत्तर दिले नाही. परंतु तिच्या शांततेने मला सर्व काही उत्तर दिले. त्याच वेळेस मी आन्तींच्या वर लेटून गेलो आणि त्यांना खूप उत्कंठतेने कीस करू लागलो. त्याच वेळेस मी एक हात खाली त्यांच्या पन्ति मध्ये घातला. आणि त्यच्या चुदिला घुसळू लागलो.
माझा लंड गरम होवून गेला आणि काही वेळाने आण्टीनि माझ्या पन्ति मध्ये हात घातला आणि लंड हातात घेवून मुठ मारू लागली. ज्याच्या मुले माझ्या लंडावर कडकपणा जाणवू लागला. मी पाहतच राहिलो आणि आन्तिनी लंड तोंडात घेतला आणि चोखू लागली. मग त्यांनी माझ्या अंडावर जीभ फिरवू लागली आणि लंड मागे पुढे करू लागली.
माझ्या आनित्ना माझ्या लांडावर हात फिरविण्यास खूपच मजा येत होती. त्याच वेळेस मी स्वताच्या लंडला वर उचलले आणि आन्तींच्या चुदिच्या चेदावर माझ्या लांदाचे टोक चीक्ताविले. आणि हलू हलू माझा लंड पूर्ण पणे तिच्या चुदिमध्ये जावून चुकला होता.
आण्टी आःछ्छ्छ्छह……………. आःह….. करू लागली होती. आणि तिने सुस्कारे सोडले. माझ्या आन्तिनी तिची कंबर पकडून वर खाली वर खाली करण्यास सुरुवात केली. आणि माझा लंड आत बाहेर करू लागला होता. मग साधारण २० मिनिटांनी आण्टी थकून माझ्या समोर लेटून गेल्या आणि माझे पाय बाजूला करून तिचे ओठ बाजूला करून चुदिच्या खोलीवर लंडला धडके देत होती. मग काहीच धक्यामध्ये त्यांनी आपली चूक च्या सोबत उलटे धक्के मारू लागली. ज्या मुले त्यांची चोदाव्याची गती दुप्पट झाली होती. आन्तींच्या चुदीचा ताण माझ्या कडक झालेल्या चुदिला खूप हद्दीपर्यंत सैल करू शकला होता. मग मी खूप उत्सुकतेला पोहोचलो होतों, आणि त्यातील सर्व माल मी गांडीवर पडला. आमच्या चोद्ण्याच्या कार्यक्रमानंतर माझा सुधा घरी जावयाची वेळ आली. ह्या मध्ये आण्टीचा पायाची वेदना सुधा कमी जाहली. मग त्यानंतर ट्या माझ्या सोबत काहीच बोलल्या नाहीत, कारण त्यांना माहित होते आमचे असेच अनैतिक संबंध चालू राहिले तर त्यांचे वैवाहिक जीवन खराब होवून जाईल. मग काही दिवसानंतर त्या ते घर बदलून कुठे तरी चालल्या गेल्या
Continue Reading

Marathi first night hot and erotic sexstories - Marathi Sex Stories 2016

समीर त्याच्या “डेन”मधे लॅपटॉप उघडुन त्यासमोर बसला होता. त्याने मेल चेक केले व त्याने त्याच्य आवडत्या मराठी चावट कथा ग्रुपचे पेज उघडले. ग्रुपवर नवीन पोस्ट केलेल्या कथा डाउनलोड करत होता. समीर गेली २० वर्षे बोटीवर प्रथम रेडिओ ऑफिसर, नंतर टेक्नॉलॉजी ऑफिसर व गेली दहा वर्षे सॉफ्ट्वेयर इंजीनियर म्हणुन नोकरी करत होता. हल्ली तो कंन्सल्टंट म्हणुन काम करत होता. सहाजीकच इतकी वर्षे बोटीवरच्या नोकरीमुळे लग्न झालेले असुनही एका वेळी सलग ४ महिने बोटीवर सेलिंग करताना त्याला एकटे राहुन ब्रह्मचार्याचे पालन करणे भाग पडले होते. घरी सुट्टीवर आल्यावर नविन लग्न झाले होते तेव्हा त्याच्या बायकोला सेक्समधे बऱ्यापैकी इंटरेस्ट होता. पण लग्न झाल्यावर एका वर्षाच्या आत झालेल्या एकुलत्या एक मुलाच्या बाळंतपणानंतर तिचा सेक्समधला रस हळुहळु पार निघुन गेला. समीर चार महिन्याने घरी आल्यावरही त्याच्या सुट्टीच्या दिवसात बायकोबरोबर सेक्स करायचा चांस त्याला क्वचितच मिळु लागला, इतकी त्याची बायको त्यांच्या मुलात गुरफटुन गेली. समीरचा लंड फारच उठला तर तो शेजारी झोपलेल्या बायकोवर चढायचा, पण ’तो’ क्षण गेला की त्यालाच अपराधी वाटायचे. आपण आपल्या बायकोवर रेप करतो आहे की काय असेच त्याला वाटायचे. वेश्यागमन हा प्रकार त्याने बोटीवरच्या सहकाऱ्यांच्या आग्रहावरुन एक दोनदा करुन पाहिला. पण त्याला त्या विकतच्या प्रेमात मजा आली नाही व ते त्याच्या नितीमत्तेतही बसत नव्हते. बोटीच्या बंदरातल्या छोट्या मुक्कामात दुसऱ्या चांगल्या बायका पटवणे त्याला शक्य नव्हते. त्यामुळे पोर्नो साहित्य बघणे वा वाचणे व त्याने उत्तेजीत होवुन मुटल्या मारणे हा त्याचा बोटीवरचा सर्वात मोठा विरंगुळा होता. हळुहळु बायकोला सेक्स नकोसा वाटु लागल्यावरही त्याचा सेक्समधला रस कमी झाला नव्हता. पण बायकोला महिन्यातुन एखादे वेळी झव्न त्याचे समाधान होणे शक्य नव्हते. मग त्याचा हात जगन्नाथ होताच! समीरने बोटीवरच्या नोकरीतुन सततच्या बोटीवरच्या रहाण्याला कंटाळुन शेवटी निवृत्ती घेतली त्याला आता ३ वर्षे झाली होती. सोफ्टवेयर इंजीनियर असलेल्या समीरची २२ वर्षे नोकरी झाली होती. भरपुर पैसे साठले होतेच त्यामुळे औंधसारख्या पुण्याच्या पॉश वस्तीत मोठा बंगला बांधला तरी त्याचे बॅंक बॅलन्स भरपुर होते. ४२ व्या वर्षी निवृत्ती पत्करताच, पुण्यातल्या एका सॉफ्टवेयर कंपनीने त्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी, घर, गाडी सारे काही देवु केले. बोटीवर नोकरीत असताना प्रचंड मोठ्या कंटेनर वा खनीज तेल नेणाऱ्या बोटीवर असलेल्या अत्याधुनीक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा सुस्थिती राखणे हे त्याचे काम होते. पण निवृत्तीनंतर नोकरी न करता त्याने फ्रिलांसींग कंन्सल्टंसी करायचा निर्णय घेतला. ३ वर्षातच त्याने स्वतःचा निर्णय अचुक असल्याचे जगाला दाखवुन दिले. घरातल्या ऑफीसातुन काम करुन तो भरपुर पैसे कमवत होता व जगातली सर्व सुखे आज उपभोगु शकत होता. उंच व हॅन्ड्सम समीरची पत्नी सीमा मात्र एक नमुना बनली होती. २० वर्षापुर्वी “मिस मिरज” ठरलेली सीमा बाळंतपणानंतर काही वर्षात एखाद्या फुटबॉलसारखी गोलमटोल झाली होती. जगातले सर्व रोग तिला झाले आहेत यावर तिचा ठाम विश्वास होता. डायबेटीस, ब्लडप्रेशर, गुडघेदुखी असे आजार ती आपल्याला आहेत हे येणाऱ्या जाणऱ्याला सांगुन त्यांची सहानुभुती मिळवीणे हा हल्ली तिचा आवडता उद्योग बनला होता. सुट्टीत घरी आलेल्या समीरची सेक्सची भुक पत्नी म्हणुन भागवली पाहिजे हे तिच्या गावीही नव्हते इतकी ती तिच्या मुलाला संभाळण्यात, कालांतराने त्याच्या शाळा कॉलेज, क्लासचा अभ्यास घेण्यात गुरफटली होती. पुण्याला सीमा आजुबाजुला वावरत असताना समीरला दुसरी बाई पटवणे तर अशक्यच होते. त्यामुळे रात्री पोर्नो साहित्य हाच घरी पुण्याला असतानाही त्याचा विरंगुळा बनला होता. तो आता वेगळ्या बेडरुममधे झोपायचा. नोकरी संपल्यावर पुण्याला स्थाईक झाल्यावर हल्ली मुलगा अमेरिकेला गेला तरी परिस्थिती बदलली नाही. अजुनही ते वेगळे झोपत होते. समीरने त्याच्या नव्या बंगल्यात पहिल्या मजल्याच्या बेडरुमच्या वरच्या लेव्हलला ऍटीक म्हणजे एक वळचणीची खोली मुद्दाम बनवली होती. तिथे वर त्याने त्याच्यासाठी एक ऑफिस बनवले, त्याचे “डेन”. त्याने ऍटीकमधे बनवलेल्या ऑफिसचा वर्तुळाकार जिना बोटीवर असतो तसा इतका अरुंद होता, की सीमा तिच्या स्वप्नातही त्यावर चढुन त्याच्या डेनमधे येणे शक्य नव्हते. तिचे भारी वजन व तिचे दुखरे गुढगे तिला समीरच्या ऑफिसच्या जिन्यावरुन कधीच नेवु शकणार नव्हते व तिनेही तिथे कधी पाऊल टाकायचे धाडस केले नाही. त्याउलट समीरचा दिवसातला बराचसा वेळ त्याच्या “डेन”मधे त्याच्या कामात जाइ. रात्रीचे जेवण झाल्यावर पहाटे उशीरापर्यंत तो तेथे काम करी किंवा नुस्ता टाईमपास करी. डेनमधे त्याने टीवी, केबल, डीव्हीडी, म्युझीक सिस्टीम, मिनी बार, फ्रिज इत्यादी सर्व आधुनीक सोई केल्या होत्या. झोप आली तर त्याने तिथे एक बेड बनवली होती, त्यावर तो ताणुन देई. त्याच्या डेनला जोडुन एक छोटे टॉयलेट व बाथरुमही होते. त्यामुळे तो एकदा वर गेला की त्याला खाली यायची गरज नसे. चाळीशी ओलांडली तरी समीरची सेक्समधली रुची कायम होती. पण दुर्दैवाने गेली कित्येक वर्षे सीमाचा व समीरचे सेक्ससंबंध हे इतिहासजमा झाले होते. त्यामुळे काम नसेल तेव्हा डिव्हीडीवर ब्ल्यु फिल्म किंवा नेटवर पोर्नो साईट सर्फ करणे व लवड्यावर हातगाडी चालवुन पाणी काढणे हाच त्याचा हल्लीचा विरंगुळा होता. समीरचा एकुलता एक मुलगा गेल्याच वर्षी अमेरिकेत शिकायला गेला होता. त्यामुळे समीर व सीमाचा मधला संवादाचा एकुलता एक दुवाही निखळला. हल्ली ते दोघे एकामेकाशी फारच कमी बोलत. मुलाचा फोन समीरला त्याच्या सेलवर व तिला तिच्या सेलवर! बाकी सकाळच्या व रात्रीच्या जेवणावेळी त्यांची जी काही बोलचाल होई तिच. मिरजेत सीमाचा एक धाकटा भाऊ होता प्रकाश. सीमापेक्षा पाच वर्षे लहान. लहानपणापासुन लठ्ठ असलेल्या प्रकाश तरुणपणात तर अतिशय जाडा होत गेला. कदाचीत त्यामुळे तो ३५ वर्षाचा झाला तरी लग्न होत नव्हते. तीन वर्षापुर्वी सीमानेच त्याचे बाहेरगावच्या एका मुलीशी कसेबसे लग्न जमवुन करुन दिले होते. प्रकाश सर्वच बाबतीत सीमाचा भाऊ होता. तिच्यापेक्षाही लठ्ठ. अगदी तिच्यासारखा चिंतातुर प्राणी. प्रकाशची नावाला मिरजला एल आय सीची एजंसी होती. पण तो दर शनिवार व रविवार पुण्यातच त्याच्या लाडक्या सीमाताईकडे असे. एकामेकाचे डायबेटीस, ब्लडप्रेशरची चौकशी करत काळजी करत रहाणे हा दोघांचा दिवसभरचा उद्दोग. प्रकाशचे सीमाने ३ वर्षापुर्वी लग्न करुन दिले. त्याची बायको वसुधा उर्फ बेबी ही एका छोट्या शहरातली सर्वसाधारण चेहऱ्याची सामान्य मुलगी होती. ग्रॅजुएट झालेली वसुधा तिच्या लग्नावेळी फक्त २० वर्षाची होती. सीमाने तिचे लग्नानंतर ’प्रियंवदा’ असे काहितरी भयंकर भारदस्त नाव ठेवले होते व ती हट्टाने तिला त्याच नावाने हाक मारे. समीर मात्र तिला बेबी या लग्नापुर्वीच्या तिच्या पेट नावानेच हाक मारे. त्यामुळे बेबीचे व समीरचे छान जमे. हल्ली तर तो तिला “हे बेब्बी” अशी खास हाक मारायचा. ते दोघे पुण्याला आले की बायकोकडे लक्ष न देता प्रकाश त्याच्या सीमाताईशी आपापले रोग व त्यावरचे उपाय याची चर्चा करत बसत. इतर वेळी टिव्हीवर्च्या मालिका लाउन बसत. त्यावेळी कंटाळलेली बेबी मुलाला घेवुन समीरशी गप्पा मारायला येई. समीर तिला जोक्स, पीजे व कधी कधी ते दोघेच असताना नॉनवेज पण निरुपद्रवी जोक्स मारुन बेबीचे मनोरंजन करी. समीरने त्याचे ते पीजे मारले की बेबी लाजुन चुर होई पण तिची काही तक्रार नसे. त्याला माहित होते त्याचे ते बोलणे तिला आवडते. एकंदरीर समीरच्या मोकळ्या उमद्या स्वभावामुळे बेबी त्याच्यावर जाम खुश असे. बेबी एका छोट्या गावात वाढली होती तरी ग्रॅज्युएट झाली होती व दिसायला चांगली ठेंगणी ठुसकी नवयुवती होती. लग्नाच्या वेळी खुप लुकडी होती तरी तिचे सर्व अवयव जागच्या जागी होते. लग्नाआधी ती दिसायला सामान्य होती, पण आता लग्नानंतर तिचा चेहरा उजळला होता. बाळंतपणानंतर तीही किंचीत सुटली होती. पण त्यामुळे हल्ली समीरला ती जास्त सेक्सी वाटायला लागली व जास्त आवडायला लागली. बेबीचे दुघाने भरल्यामुळे गोळे मस्त मोठे दिसायला लागले होते व तिचे नितंबही पुर्वीपेक्षा गोल झाले होते. तिच्या पोटावर हल्ली पडलेल्या वळ्या त्याच्या खास आकर्षणाचा विषय बनला होता. बेबीचा दोन वर्षाचा मुलगा तर फारच गोड होता. त्याच्या खेळकरपणामुळे त्याची व समीरची चांगली दोस्ती होती. तो जागा असला तर समीरकडे खेळे. त्याला झोपवणे त्याच्या बापाला प्रकाशला कधी जमत नसे, पण समीरकडे तो बरोबर येई व त्याच्या कडेवर मस्त झोपे. अशाच एका शनीवारी प्रकाश बायका मुलाला घेवुन त्याच्या बहिणीकडे राहायला आला. रात्रीची जेवणे झाल्यावर समीर नेहमीप्रमाणे त्याच्या डेनमधे सटकला. त्याची बायको सीमाप्रमाणे तिचा भाऊ प्रकाश त्याच्या डेनमधे कधीच येत नसत. अगदी त्यांची इच्छा असली तरी. कारण सीमा व प्रकाशला त्या गोलाकार जीन्यावरुन येणे काही जमले नसते. त्यामुळे त्या दिवशी ही सीमा व प्रकाश नेहमीसारख्या आपल्या आजाराच्या गप्पा मारुन झाल्यावर टीव्हीवरच्या मालिका पाहण्यात गर्क झाले. समीर डेनमधे लॅपटॉप उघडुन नेट कनेक्ट करून पोर्नो साईट्स पहात होता. इतक्यात कोणी तरी त्याचा डेनचा दरवाजा वाजवला. लॅपटॉप बंद करुन त्याने दार उघडले. कडेवर झोपलेल्या मुलाला घेवुन बेबी आत आली. “हे बेब्बी! कम!!” समीरने तिला आत यायला हात केला. “सीमाताई आणी प्रकाश झी मराठीवर मालिका पहाताहेत. मला टीव्ही मालीका पहायला खुप कंटाळा आला, म्हणुन तुमच्याशी गप्पा मारायला आली. दादासाहेब तुमची काही हरकत नाही ना? तुमचे काम चालु द्या.” बेबीने बिचकत विचारले. समीर उत्तर द्यायच्या आधीच बेबीने कडेवरच्या झोपलेल्या मुलाला खालच्या गालीचावर तिच्या हातातल्या दुपट्ट्यासकट झोपवले. समीर बेबीकडे पाहत होता. तिने नाईट गाऊन घातला होता. तिचे गच्च भरलेले गोळे व सेक्सी नितंबामुळे दिवसेंदिवस समीरला ती जास्त सेक्सी दिसत होती. “हे बेब्बी तु बस. माझे काम संपलेच आहे. माझ्याशी गप्पा मार. नाहितर तुला टीव्हीवर काही मालीका, सिनेमा वगैरे पहायचा असला तर तू टीव्ही लावु शकतेस. किंवा डिवीडी लावु शकतेस.” समीर तिला बोलला. “माझ्याकडे तुला खास दुसरे काही मजेदार पहायचे असले तरी सांग तेही पाहायची माझ्याकडे सोय आहे. ब्लु फिल्म पण आहेत माझ्याकडे” त्याने नेहमीसारखा जोक मारला. “ब्लु फिम म्हणजे काय हो दादा?” तिने पण त्याचा जोक त्याच्यावर उलटा मारला. “बेबी मी तुला सिरियसली विचारतो. तु ब्लु फिल्म काय असते ती कधी पाहीली आहेस का?” समीरला त्याला मिळालेला चांन्स सोडायचा नव्हता. “दादा मला कोण दाखवणार? आणी ती तर इंग्रजीत असते ना? मग मला कशी कळणार?” तिने विचारले. “मग काय झाले? ती नुसती पहायची असते. त्यात डायलॉग नसतातच, आणी हली तर या ब्लु फिल्म मराठी भाषेतही मिळतात” समीरने माहिती पुरवली. “तुमच्याकडे मराठीतली आहे? आणी तुम्ही काय ती बघत होता वाटते मी इकडे यायच्या आधी?” बेबीने बरोबर पकडला त्याला. “बेबी तुझी सीमाताई आहे ना तिला माझ्याशी बोलायलाही बेळ नसतो हल्ली. मग मी इथे येतो. माझे काम करतो. काम झाले की त्या रोज त्या ब्लु फिल्म बघतो. तुला बघायची आहे का तु बोल बेबी’?” “पण यांना किंवा सीमाताईंना ते कळले तर?” “अग मी काही कोणाला सांगायला जाणार नाही. आणी तुही दवंडी पिटत गावभर सांगीतले नाहीस तर कोणालाही समजणार नाही. बोल लगावु क्या? तुला पाहिजे तर मराठी लावतो. लावु? बोल बेबी बोल!” “इथे कोणी येणार नाही ना वर? सीमाताई? ” “बेबी इथे सीमा पण येणार नाही आणी तुझा नवराही येणार नाही. त्यामुळे तुला इच्छा असेल तर तु पाहिजे ते इथे करु शकतेस. तुझी इच्छा असेल तर बिंनधास्त बीपी पाहु शकतेस.” बेबी जरा शंकीतच होती अजुन. तिला ती फिल्म बघायची इच्छा तर होती, पण अजुन ती लाजत होती. समीरने एक मराठी भाषेत डब असलेली मुळची मल्याळी ब्लु फिल्मची डिवीडी काढली. त्याने एकदा ती मुंबईला विकत घेतली होती पण खर तर त्यानेही ती अजुन पाहीली नव्हती. त्याने डिस्क स्लॉट्मधे टाकुन रिमोट दाबला. फिल्म चालु झाली. एक शाळेत जाणाऱ्या वयाची दिसेल अशी लहानशी दिसणारी खुप गोरी मुलगी व एक काळा मध्यमवयीन पुरुष स्क्रीनवर दिसु लागले. समिरने रिमोटने आवाज चालु केला. ते दोघे चक्क मराठीत बोलत होते. त्या प्रसंगात ती मुलगी शाळेच्या युनिफॉर्ममधे होती. तो माणुस तिचा बाप होता. बापाला बरे नव्हते, म्हणुन त्याने मुलीला अंगाचे मालीश करायची विनंती केली. मुलगी पालथे झोपलेल्या व फक्त लंगोट लावलेल्या वडीलांच्या अंगाचे मालिश करत होती. समीर वर बेडवर पाय लांब करुन बसला होता. बेबी त्याच्या जवळच गालिच्यावर तिच्या झोपलेल्या मुलाच्या शेजारी बेडला टेकुन बसली. “ही मुलगी खरीच शाळेतली असेल काय? आणि तो तिचा खरच बाप आहे वाटते?” बेबी तिच्या शंका विचारत होती. बेबीने खरच पूर्वी बीपी बघितली नसावी. “अग बेबी हे ऍक्टर असतात.” बेबी गप्प होवुन पुढे काहिच बोलली नाही व ताठ बसुन फिल्म पाहु लागली. जशी जशी फिल्मची कहाणी पुढे चालु लागली, कॅमेरा तोकड्या स्कर्ट घातलेल्या मुलीच्या अंगाप्रत्यांगाचे व त्या लंगोटातल्या माणसाचे वेगळ्या वेगळ्या कोनातुन चित्र टिपू लागले, ते पाहुन बेबीचा चेहरा आरक्त होत होता. मान किंचीत कलती करून ती एकाग्र होवुन पहात होती. “मी खाली जावुन जरा त्यांचे काय चालले आहे पाहुन येतो.” समीर कारण नसताना जीना उतरुन खाली गेला. बायको व तिचा भाऊ दोघेही चालु टिव्ही समोर घोरत झोपले होते. समीर त्यांना तसेच सोडुन परत आला. कारण त्याने टिव्ही किंवा लाईट बंद केला असता तर दोघेही टुणकन उठले असते. समीर वर आला तेव्हा बेबी गालीच्यावरुन उठुन त्याच्या बेडवर बसली होती व फारच एकाग्र होऊन गंभीर पोर्नो फिल्म पहात होती. समीर आत येऊन बेडवर तिच्याशेजारी बसला तरी तिने स्क्रीनवरची तिची नजर हलवली नाही. इतक्यात तो सीन संपला. “बस संपली फिल्म?” बेबीने थोडे निराश होवुन विचारले. “बेबी आता एक सीन संपला. फिल्म अजुन बाकी आहे.” ती जरा उत्तेजीत वाटली, म्हणुन समीरने विचारले, “तुला आवडली आहे ना? मजा येतेय ना?” तिने डोके हलवुन होकार दिला. मुलगी शाळेतुन घरी येवुन कपडे बदलत आहे आणी बाप उघड्या दरवाज्यातुन पहात आहे असा सीन चालु झाला. मुलीचे कपडे कमी होत ती नागडी झाली. बाप बाहेर उभा राहुन आपला भला मोठा लंड बाहेर काढुन त्यावर हात मारत होता. ते बघुन बेबी अगदी ताठ बसली व श्वास रोकुन पाहु लागली. समीरने त्याच्या अगदी जवळ बसलेल्या बेबीच्या मांडीवर हात ठेवला. ती जरा चमकली पण ती त्याला काहिच बोलली नाही व फिल्म पहात राहिली. फिल्ममधे मुलगी तिचे प्रगती पत्रक दाखवायला बापाकडे येते. बाप मुलीला परीक्षेत कमी मार्क रागावतो व शिक्षा फरमावतो. कुल्ल्यावर फटके मारायची शिक्षा असते. तिची चड्डी तो खाली ओढतो, व मुलीला मांडीवर झोपवुन कमरेखाली नागडे करून फटके मारायला चालु करतो. तिच्या कोवळ्या नितंबावर बापाच्या हाताचे छापे दिसु लागले. कॅमेरा वेगवेगळ्या कोनातुन तिच्या अंगाला टिपत होता. खालच्या कोनातुन मुलीच्या उघड्या मांड्यातुन तिचे खालचे तुरळक केस डोकावत असतात. इतके बापाचे रट्टे खाऊनही मुलगी न रडता उलटी खुश दिसते. बापाचा हात तिचे लाल बुंद कुल्ले चोळत हळुहळु तिच्या उघड्या फटीत हात फिरवतो. बपाच्या हाताची मजा घेत मुलगी तिची कुल्ले वर खाली हलवते. समीर उत्तेजीत होवुन बेबीच्या अगदी जवळ पुसट स्पर्श होईल असा सरकला. बेबीने समीरकडे चमकुन पाहिले पण ती त्याचा स्पर्श जाणवुनही तशीच बसुन राहिली. समीर थोडा आणखी सरकला व तिच्या अंगाला चिकटला. मग समीरने विचार न करता त्याचा हात तिच्या खांद्यावर टाकला व तिला त्याच्या अंगावर ओढली. “मस्त आहे की नाही ही फिल्म?” त्याने विचारायचे म्हणुन विचारले. बेबीने फक्त होकार दिला. तिची नजर पुर्णपणे फिल्मकडे होती. ही संधी साधुन समीरचा तिच्या खांड्यावरचा हात त्याने तिच्या स्तनाकडे नेला व बोटाने हळुच तिच्या डाव्या स्तनाला स्पर्श केला. तिने त्याच्या हाताकडे पाहिले. वर डोळे करुन त्याच्याकडे पाहिले. समीरने वरमुन स्तनावरुन हात कढला. ती हसली. “दादा मी नेहमी तुमच्याबद्दल विचार करते. सीमाताई किती भाग्यवान आहेत की त्यांना तुमच्यासारखा रसीक, हॅंन्डसम व तगडा पती मिळाला.” समीरला नक्की कळले नाही ती असे का म्हणते. तरी तिची संमती आहे असे मानुन समीरने हात परत तिच्या डाव्या स्तनाखाली नेला व धाडसाने स्तन दाबला. गावुनच्या आत तिचा ब्रात कैद असलेला मऊ लुसलुशीत स्तन त्याला लागला. समीर तिच्या गाउनच्या मऊ कापडावरुन हात फिरवत घोगऱ्या आवाजात तिला बोलला, “तुझ्या गाऊनचे कापड किती मऊ आहे ग!” “आवडले?” तिने समीरच्या डोळ्यात डोळे घालुन विचारले. “फारच” समीरने डोके हलवले व दुसरा हातही तिच्या स्तनावर नेला व एकाच वेळी दोन्ही स्तन जोरात दाबले. तिने डेनच्या दाराकडे नजर वळवली ” सीमाताई वर येणार तर नाहित?” “माझी बायको म्हातीरी झालीय आणी तुझा नवरा तर गॉन केस आहे. तिला वाटले तरी ती किंवा तो इथे वर येवु शकत नाही.” “हे तरुण असुन इतके जाडे झाले आहेत की त्यांना हल्ली साधा जिनाही चढता येत नाही. मग हा जीना तर……..” तिने डोके खाली घालुन समीरला सत्य परिस्थिती सांगीतली व जणू त्याला लाईन क्लियर करुन दिली. समीरने तिला अजुन जवळ खेचले व गाऊनवरून तिच्या मांडीवर हात ठेवला. ती शॉक लागल्या सारखी उडाली, व खिदळत बोलली, “मला गुदगुली होते न दादा. असे काय करता?” समीरने त्याचा हात गाउनवरुनच तिच्या मांड्यात आतल्या बाजुला नेला. तिथे त्याने तिची मुलायम मांडी कुरवाळली. हळुहळु हात वर नेत तो त्याच्या टारगेट्च्या जवळ पोचत होता. बेबीला चाळवताना त्याचा लंड फणफणुन उठला होता. मुद्दाम बेबी पहातेय हे पाहुन समीरने आपला लेंगा नीट केला. बेबी समीरकडे पाहुन लाजत हसली. समीरने तिचा हात हात घेतला व खेचुन स्वतःच्या लवड्यावर ठेवला. “हे काय दादा? असे काय करता?” तिने तिचा निषेध नोंदवला पण बेबीने तिचा हात काही हटवला नाही, उलट तिने त्याचा लंड तिच्या मुठीत पकडला. “अय्या! दादा किती कडक झाला आहे हो तुमचा!” “का तुझ्या नवऱ्याचा होत नाही का असा कडक?” समीरने तिच्या स्तनावरचा हाताचा जोर वाढवत विचारले. ती गप्प राहुन लेंग्यावरुन त्याचा लंड कुरवाळत राहिली. समीरचा माडीवरचा हात वर जावुन गावुनवरून तिच्या योनीप्रदेशावर फिरु लागला. “दादा तुमचा बेत तरी काय आहे?” बेबीने भोळेपणाचा आव आणुन विचारले. “काही नाही, फक्त जरा तुझे लाड करतोय. माझी आवडती एकुलती एक भावजय आहेस ना. मग मी तुझे लाड नाही करणार तर कोणाचे करणार? हं तुला ते आवडत नसेल तर सांग. तुला मजा करायची आहे की नाही?” समीरने प्रश्न विचारताना स्वतःच उत्तर देत तिच्या योनीवर पंजा दाबत तिला अणखी अस्वस्थ केले. “पण हे पाप नाही होत का दादा?” “अग या रुक्ष जिवनात थोडी मजा मिळवणे हे पाप नाही. यामुळे तु पाप आणी पुण्याची काही काळजी करू नकोस.” बेबी अजुनही थोडी विचलीत होती. तिला समीरच्या या खेळात मजा तर येत होती पण भितीही वाटत होती. तिचे मौन हिच तिची संमती मानुन समीर एका हाताने तिचा गाऊन वर खेचायला लागला. गाउन पुरेसा वर सरकताच त्याचे खालचे टोक पकडुन त्याने तो वर उचलला. तिच्या पुष्ट सेक्सी मांड्या उघड्या पाडल्या. त्याने मांड्यावर हात फिरावायला सुरवात केली. त्याच वेळी त्याने डावा हात सरळ तिच्या गाऊन नेला व त्याची वरची बटणे काढत त्याचा हात तिच्या ब्रामधे कैद असलेल्या स्तनावर नेला. दुसरा हात मांड्यांना चोळत होताच. त्या दुहेरी हल्याने बेबी हतबल झाली. समीरच्या अंगावर मागे रेलुन डोळे बंद करुन तोंडाने हुंकार देवु लागली. “दादा किती छान वाटतेय तुमच्या स्पर्शाने! सीमाताईंचे माझ्यासारखेच आहेत?” समीरला पटकन तिचा प्रश्न कळला नाही. “तिचे स्तन? तुझ्या सीमाताईचे गोळे हल्ली मला ते पहायचे भाग्य मिळत नाही. त्यामुळे मी तिचे फार पुर्वी बघीतले असतील तर तुला सांगु शकीन ना! हली बाहेरुन तरी ते दिसतात तर फुटबॉलसारखे! त्यामुळे मी त्याना हाताळले तर ती मला लगेच “फाऊल” देते व रेड कार्ड दाखवत खोलीबाहेर काढते.” बेबी जोरात फस्सकन हसली. “काय तुमचे पीजे दादासाहेब!” ती जरा रिलॅक्स झाली हे पाहुन समीरने त्याचा हात गाऊनमधे तिच्या चड्डीपर्यंत घुसवला व चड्डीवरुनच तिच्या योनीच्या पाकळ्या चिमटीत दाबुन घेतल्या. त्याचवेळी तो तिच्या इतक्या जवळ सरकला की त्याने तिच्या नितंबावर त्याचा पुर्ण उठलेला लंड दाबला जाउ लागला. “मागे हे काय टोचतय बर मला?” “अग इतका वेळ तुला हाताला बरा नाही टोचला? आता बरं टोचतोय? आणी बेबी मी तो योग्य जागी टोचला नं तर मात्र खरी मजा येईल तुला!” समीर तिच्या कानात कुजबुजला. बेबीने समीरचा तिच्या नितंबावर टोचणारा लंड हातात घेउन पकडला व तो दाबत विचारले “कुठची योग्य जागा दादा?”. समीरने तिच्या योनीच्या भोकाच्या ’बुल्स आय’वर बोट नेले. “इकडे!” तिने समीरच्या मांडीवर फटका मारला. “दादासाहेब तुम्ही इतके चावट असाल असे मला वाटले नव्हते! मी तुम्हाला सभ्य माणुस समजत होते.” बेबीने लटक्या रागाने समीरला टोमणा मारला. “अग बेबी याला रसीकता म्हणतात. तु माझा चावटपणा अजून पाहिला आहेस कुठे” असे बोलत समीरने तिचा त्याच्या लंडावरचा हात दुर केला व त्याचा पायजमा खाली केला. आत त्याने जांग्या घातला नव्हताच, त्यामुळे त्याचा त्याचा ताणलेला लवडा बाहेर पडला व फणा काढुन नागासारखा डोलायला लागला. बेबी मंत्रमुग्ध होवुन समीरच्या लवड्याकडे पाहत होती. “दादा तुमचा किती मोठा आहे हो! आणी जाडा पण!” तिने न राहवुन तिचा हात त्याच्या नागड्या जाडजुड लवड्यावर नेला. “प्रकाशचा नाही वाटत माझ्यासारखा?” “अहो दादा त्यांचा इतका छोटा आहे की ………” ती लाजुन मधेच थांबली. त्याने तिचे बोलणे बंद करत तिच्या ओठावर ओठ ठेवले. हा आनंद वाढवायला दुसरा हात गाऊनच्या त्याने उघडलेल्या खिडकीतुन वरुन तिच्या ब्रापर्यंत पोचुन तो तिच्या स्तनाग्राशी तो खेळायला लागला. ओठांचे भरपुर रसपान करुन त्याने तिच्या स्तनांचा किस घेतला. स्तनाच्या मधल्या उघड्या घळीवर तोंड नेऊन त्याने तिथेही किस केले. “बेबी कसं वाटतय? ओके?” बेबीने डोळे उघडता न बोलता मान हलवली. हा सिग्नल मिळताच त्याने तिच्या निकरच्या साईडने तिच्या चाड्डीत बोटे आत घालुन गुप्तांगावर नेला. तिच्या योनीवर एकही केस नव्हता पण झाटांचे मुलायम खुंट मात्र लागत होते. काल पुण्याला यायच्या आदल्या दिवशीच तिने तिची योनी तासली असावी. तिच्या फटीवर बोट फिरवत तो तिला स्वर्गीय आनंद देवु लागला. बेबीला आता कसेसेच होऊ लागले. तिच्या ब्रामधे कैद असलेले तिच्या स्तनावरचे ओझे असह्य होऊन तिने हात मागे नेवुन ब्राचा हूक काढला. समीरने ही संधी मिळताच गाऊन फाकवुन तिचे स्तन ब्रा वर करत त्यातुन मुक्त करत तिचे दोन्ही स्तन बाहेर काढले. त्याने बेबीला प्रथम ती जेमतेम २० वर्षाची असताना तिचे लग्न सीमाने प्रकाशशी ठरवले तेव्हा पाहिले होते. त्याने तिचे तेव्हा कृश असलेले शरीर लग्नानंतर व विशेषतः तिच्या बाळंतपणानंतर एक मस्त गोलाई घेताना पाहिले होते. त्याने गेली ३ वर्षे कल्पना केली होती तसेच बेबीचे स्तन होते. सफरचंदाच्या आकाराचे गोल गरगरीत मस्त माजलेले. बसल्यावर तिचे मोठे स्तन त्यांच्या वजनाने जरासे ओघळले होते, तरी त्यांची गोलाई लपत नव्हती. नेहमी झाकलेले असल्याने तिच्या चेहऱ्याच्या व पोटाच्या रंगाहुन उजळ रंगाच्या स्तनांवर निळ्या रंगाच्या शिरांचे जाळे तिच्या निप्पलपर्यंत्न पोचलेले स्पष्ट दिसत होते. तिचे स्तनांच्या वरच्या बाजुला तिचे काळसर एरोला होते. त्यांच्या परिघावर दिसणारे दोन चार तुरळक लांब केस पाहुन त्याचा लंड आनंदाने अगदी नाचायला लागला. तिचे मध्यम आकाराच्या जांभळांसारखे दिसणारे निप्पल त्याला खुणावत होते. त्याने दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर नेत हातात तिचे स्तन दाबले व स्तनाग्र चिमटीत पिळले. त्या दबावाने तिच्या दोन्ही स्तनाग्रावर त्याला दुधाचे थेंब आलेले दिसले. “बेबी मला तुझे दुदु दे ना” “प्या! चांगले पोट भर प्या!!” समीर वेळ न दवडता तिचे दुधाने भरलेले गोळे हातात पकडले व स्तनाग्र ओठात कैद करुन चोखायला लागला. एकामागुन एक चोखुन दोन्ही स्तन त्याने पिळुन काढले व रिकामे केले. बेबी त्याच्या मांडीवर पडुन त्याला स्तन तोंडात भरवत मदत करत होती. “बेबी तुझी चड्डी काढ” समीरने तिचा स्तन चोखताना सुचवीले खरे, पण त्याआधीच तो स्वतःच तिची चड्डी खेचायचा प्रयत्न करु लागला. तिने तिचे नितंब वर करुन त्याला मदत केली. तिची चड्डी जमीनीवर फेकुन तिचा गाउन पोटावर सरकवला व तिच्या मांड्या व तिची योनी उघडी केली. त्याने तिचे पाय फैलावले. तिच्या फुललेल्या योनीवरचे केस नुकतेच काढलेले होते. त्यावरचे खुंट त्याच्या बोटाना टोचत होते. तिची मांसल योनी त्याने अनेकदा पाहिलेल्या फिल्म व पोर्नो साईटवरच्या चित्रांपेक्षा त्याला कितीतरी सेक्सी वाटली. तिच्या त्या एकदम फुगलेल्या योनीवर हात फिरवायला त्याला मजा येत होती. “तुझी छकुली फारच मुलायम आहे ग बेबी! मी जरा नीट हात लावुन पाहु का?” समीरने तिच्या कानात प्रश्न विचारला. “मी कुठे तुम्हाला नको म्हणले? आणी तुमचा हात तर माझ्या छकुलीवर परवानगी न घेताच चांगला फिरतो आहेच न.” तिने समीरला बरोबर पकडला. समीरने तिच्या योनीच्या फटीत आत बोट फिरवायला सुरवात केली. तिची योनी पाझरत होती. त्याच्या योनीत फिरणाऱ्या बोटाने त्याने बेबीची आपल्या आवरणच्या बाहेर फुगून आलेली क्लिट शोधुन काढली. त्याच्या त्या स्पर्शाने बेबीने सुखावुन एक सुस्कारा सोडला. समीर त्याचे बोट बेबीच्या योनीत आत बाहेर करत बोटाने चोदु लागला. “दादा लवकर करा ना!” “काय लवकर करु? तु काय करायचे हे सांगीतलेस तरच मी करू शकीन ना बेबी!” त्याने तिला चिडवले. “असे काय करता दादा. मी नाही जा! मला बाई लाज वाटते” पण ती हे बोलतानाही न लाजता त्याच्या बोटावर तिची योनी रगडत राहीली. “दादा आता मला अजुन छळु नका. मला लवकर खाली जायचे आहे. तुम्ही काही करणार असाल तर लवकर करा, नाहितर मी चालले.” पण तिला कुठेही जायचे नव्हते! कारण त्याच्या अंगाला घट्ट लपेटुन तिच्या योनीत आत बाहेर होणाऱ्या त्याच्या बोटाचा ती शक्य तितका आनंद घेत ती बसुन होती. “तुझा गाऊन काढ” “दादा तुम्ही अगोदर माझ्या अंगावरुन उठलात तर मी गाउन अंगातुन काढु शकेन ना!” तो तिच्या अंगावरुन दुर होताच तिने पटकन डोक्यातुन गाऊन काढुन जमिनीवर टाकला. तिने खांद्यावर मोकळी पडलेली ब्रासुद्धा त्याच्या शेजारी फेकुन दिली व ती त्याच्यासमोर ती संपूर्ण नागडी झाली. लाजुन तिने हाताने डोळे मिटुन घेतले. “बेबी तु बेडवर झोप बर.” बेबी लाजत बेडवर झोपली व भिंतीकडे तोंड करत समिरकडे पाठ करुन झोपली. समीरनेही त्याचा लेंगा काढुन टाकला. हातात लंड पकडुन समीर तिचे कमनीय पाठमोरे नग्न शरीर बराच वेळ पहातच राहिला. हळुच तो तिच्या बाजुला बसुन झोपलेल्या पाठमोऱ्या बेबीच्या अगदी जवळ सरकला. हातातला लंड तो तिच्या नितंबावरुन फिरवु लागला. झोपलेल्या बेबीची समीरकडे पाठ होती. तिने मान वळवुन आपला एक पाय उचलुन समीरच्या मांडीवर पलीकडे टाकला व फैलावला. दुसरा पाय तिने तिरका करुन तिची गांड समीरच्या दिशेने केली. त्यामुळे तिची योनी पूर्ण उघडली. समीरने तिला चिकटत त्याच्या लवड्याचा सुपडा तिच्या ओल्या योनीमुखावर ठेवला. तिथे त्याचा सुपडा फिरताच बेबीने एक मोठा हुंकार दिला. समीरने तिच्या पायातुन फाकवलेल्या योनीत मागुन लवडा फिरवला व तिच्या योनीरसाने सुपडा ओला केला. तिचा पाय आणखीन वर उंचावुन तिच्या योनीमुखावर त्याचा लवड्याचा नेम लावला. तिने जोरात हुंकार देवुन तिची योनी त्याच्या लंडावर रेटली. समीरचा लंड तिच्या योनीच्या पाकळ्यांना आतल्या बाजुने घासत होता. त्याने तिची कंबर पकडुन एक धक्का दिला. तिच्या टाईट योनीत त्याचा सुपडा शिरला. समीर धक्के देत होता. त्याचा लवडा तिच्या योनीत आत बाहेर करु लागला. एका हाताने तो तिचे स्तन पिळत होता. बराच वेळ त्या स्थितीत तिला चोदुनही त्याचा लंड पुर्ण तिच्या पुच्चीत आत जात नव्हता व समीरला पाहिजे तशी तिला चोदायची मजा घेता येत नव्हती. समीरने तिला चोदणे थांबवले व तो मागे होत त्याचा लंड बाजुला केला. “दादा थांबु नका. करा न जोराने.” तिला आता अजिबात धीर धरवत नव्हता. तिने रागाने त्याला फटका एक फटका सुद्धा मारला. “बेबी माझ्यावर चढ. ये माझी राणी ती! ये लवकर.” त्याने तिच्या कानात सांगीतले व तो बेडवर पाठीवर आडवा झाला. त्यालाही आता धीर धरवत नव्हता. त्याने तिचे कुल्ले पकडुन तिला वळवले व तिचे तोंड त्याच्याकडे केले. तिचे टपोरे गोल स्तन तिच्या हालचालीने हिंदकाळत होते. त्यावरची काळी तपकीरी बोंडे ताठरलेल्या अवस्थेत समीरकडे डोकी वर करुन पहात होती. समीरने तिचा हात धरुन तिला त्याच्या अंगावर खेचले. समीरच्या अंगावरुन पाय टाकत ती त्याच्यावर बसली. गुडघ्यावर रांगत तिने त्याचा लवडा हातात घेतला व तिच्या मांड्याच्या मधे नेला. तिला तिच्या योनीचा व त्याच्या लवड्याची ताटातुट व विरह असह्य झाला असावा. कारण त्याने न सांगता तिने त्याचा हातातला लवडा तिच्या योनीत भरवला. समीरने जरा जोर लावुन तिला मदत केली. ती वर खाली करत तिच्या योनीत त्याचा लंड घासु लागली. समीर त्याची कंबर उंचावत तिला साथ देवु लगला. तिची योनी आत भट्टीसारखी तापली होती. ती घग सहन न होऊन त्याने त्याचा लंड बाहेर काढला. पण तिने धक्का मारुन परत आत घेतला. समीरने तिचे कुल्ले पकडुन तिला चोदु लागला. कित्येक महीन्याने त्याला योनी चोदायला मिळाली होती. तिची योनी रसाने ओली झाली असल्यामुळे तिच्या त्या टाईट प्रेमगुहेत त्याला लवड्याने चोदायला मजा येत होती. बेबीही बरेच दिवसाची भुकेली होती कारण ती तिचे डोळे बंद करुन झवा झवीचा आनंद घेवु लागली. समीरने तिचे स्तन हातात घेवुन एकत्र दाबले व दोन्ही स्तनाग्र एकाच वेळी चोखु लागला. त्याच्या धक्क्याने समीरचा लंड संपुर्ण आत धुसला. “तुझी छकुली खरच मजेदार आहे ग” “अहो दादा तुम्ही तुमचा सोटा माझ्या बिचाऱ्या छकुलीत घातला आहे, मला एकदा तरी विचारले का तुला मजा येते आहे की नाही?” “बर बाई मी विचारतो तुच्या छकुलीला. ’येते का ग मजा?’” उत्तर म्हणुन बेबीने तिची योनी त्याच्या लवड्याभोवती घुसळली. “तुझ्या नवऱ्याचा तु घेतेस का असा?” “अहो ते कधीकाळी त्यांचा उठला, तर ते माझी चड्डी काढतात, त्यांचा पोपट माझ्या मैनेवर घासतात व दोन मिनीटात गळतात.” “मग तु तुझे समाधान कसे करतेस?” ती गप्प राहत्याच्या हातात तिचे गरगरीत कुल्ले होते ते तो दाबत तिची चुत मारायला लागला. तिचा हात त्याच्या मोकळ्या हाताला स्वतःच्या स्तनावर दाबत होती. समीरही तिचे त्याच्या तोंडाजवळ आलेले आंबे चोखायला लागला. “आणखे जोरात करा.” त्यांनी त्यांची लय वाढवली. तिची योनी आता फुलुन पुर्ण उमलली होती त्यामुळे त्याचा लवडा योनीत सटासट आतबाहेर होऊ लागला. तिही मोठ्या आवेगाने वर खाली होत राहीली. समीरने तिच्या ओठावर त्याचे ओठ नेली. तिचे ओठ त्याच्या ओठात पकडुन तो तिचे चुंबन घेवु लागला. तिने त्याला साथ तेत तिचे ओठ उघडले व तिची जीभ त्याच्या जीभेशी खेळु लागली. अचानक तिचे शरीर ताठ झाले व डोळे बंद करुन ती मोठ्याने आवाज करत ती झडु लागली, तिचे सर्वांग थरथर कापत होते. मग ती समीरच्या अंगावर ग्लानीत गेल्यासारखी पडुन राहीली. समीरचा लंड अजुनही कडक होता. काही क्षणात त्याने तिला त्याच्या शरीरावरुन बेडवर ढकलले व तो तिच्या वर आरुढ झाला. तिचे डोळे अजुनही मिटलेले होते. तो तिच्या पायात आला व तिचे पाय त्याने आपल्या खांड्यावर घेतले. तिची योनी हाताने फाकवुन त्याने आपला लंड तिच्या फटीच्या भोकात घातला. यावेळी त्याच्या लवड्याला तिच्या बुळबुळीत योनीत पटकन प्रवेश मिळाला. तिची सुजलेल्या मांसल योनीत तिच्या भोकाच्या वर डोकावणाऱ्या क्लिटला तो बोटाने चाळवु लागला. ती जोरात “आ………आईग………..आ……” आवाज करत परत परत झडत होती. तिच्या स्तनाना एका हातात घेवुन तो दाबायला लागला. त्याला तिच्या बोंडावर परत दुधाचे थेंब दिसायला लागले. त्याने त्याची जीभ लावुन तिची दोन्ही बोंडी चाटली. समीरला कळत होते की तो आता गळायच्या बेतात आहे. तो बेबीवरुन उठला. तो बेडवरुन उठुन जमीनीवर उभा राहिला. बेबीला तिच्या सुखात आलेला व्यत्यय आवडला नाही. ती डोळे उघडुन समीरकडे पाहु लागली. समीरने तिचा हात खेचुन तिला उठवले. ती कुरकुरत उठल्यावर समीरने तिला बेडवर हातावर व गुडघ्यावर रांगायला सांगीतले. तिची भलीमोठी गांड समीरच्या पुढे आ वासुन होती. तिची गरगरीत गांड हा नेहमीच समीरच्या फॅंटसीचा विषय होता. समीरने तिच्या योनीच्या फटीत बोट फिरवुन चाचपली. तिची योनी भरपुर पाझरत होती. तिच्या कमरेला धरून तिला जरा जवळ खेचुन त्याने त्याचा सुजलेला लवडा तिच्या भेगेत फिरवला. तिच्या दाण्याला त्याच्या लवड्याचा स्पर्श होताच तिने हुंकार दिला. तिने हात मागे नेवुन त्याचा लंड कुरवाळला व त्याला तिच्या उमललेल्या योनीत आत घालायला इशारा केला. त्याने तिची कंबर हातात पकडुन भसकन लंड आत रेटला. एकाच रेट्यात त्याचा पुरा लंड आत गेला. तिच्या नितंबावर हात फिरवत तो तिला डॉगी स्टाईलने झवु लागला. बराच वेळ तिची सुजलेली गुबगुबीत योनी झवल्यावर त्याचा बंध सुटला व तो तिच्या योनी पिचकाऱ्या मारत झडला. थकुन तो बेडवर लवंडला. बेबी बाथरूममधे जावुन आली. कपडे घालुन तिच्या मुलाला घेवुन ती खाली कधी गेली हे त्याला कळले नाही. दुसऱ्या दिवशी डायनींग टेबलवर चहा पिताना समीरने चोरुन बेबीकडे पाहिले. कालच्या डेनमधे घडलेल्या रामायणाच्या काहीच खुणा तिच्या चेहऱ्यावर नव्हत्या. ती शांतपणे सगळ्याना चहा देत होती. प्रकाश तिच्या बहिणीबरोबर काही तरी गंभीर चर्चा करत होता. समीर त्याचे पीजे मारायला लागला. पेपरतल्या बातम्यावर शेरे मारून झाल्यावर त्याने अचानक सीमाकडे पाहत बोलला, “या घरात काल कोणीतरी काहीतरी काहीतरी चावटपणा केला आहे.” कोणी काहीही बोलायच्या आधी बेबीने हसत हसत शाल जोडीतला दिला. “आम्ही तरी नाही! दादासाहेब आम्ही तर इतके सभ्य आहोत की आमच्या स्वतःच्या घरातपण आम्ही कुठचाच चावटपणा करत नाही.” प्रकाशला काहीही न कळुनही तो हसला. सीमाला काहीच कळले नव्हते. त्यामुळे ती गप्प राहिली. पण समीरला बेबीची तक्रार बरोबर समजली होती
Continue Reading