ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ - Kannada XXX 2017

ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೀಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ -

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಐಟಿ ಓದುತಿದ್ದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಡ್ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳಿದಾಡುತಿತ್ತು. ನಾನು ಕಪ್ಪನೆಯ ಹುಡುಗಿ. ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದೇಹ ನನ್ನದು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆಯೂ ಇದ್ದೆ.

ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಮುದುಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ; ಮನದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಭೋಗಿಸುತಿದ್ದರು ಅಂತಾನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಎಂದು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಟೇಪ್ ಹಿಡಿದು; ಸುತ್ತುಬಳಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಟೇಪ್ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಜಾರಿಸುತ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಲೆಯ ಎರಡೂ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಬರುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೇ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ 39 ಇಂಚ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬ್ರಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 38 ಸೈಜ್ ಬ್ರಾ ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹುಕ್ ಹಾಕುತಿದ್ದೆ.
Continue Reading...