My first marathi desi virgin sex story - Marathi Sex Stories 2016

मी जीना उतरुन रस्त्यावर आलो. रिक्षाला हात करुन थांबविण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला पण एकही दाद देइल तर शपथ. शेवटी त्यांचा नाद सोडुन जवळच असलेल्या बसस्टॉपवर बसची वाट पहात उभा राहिलो. येणा~या जाणा~या चिकण्या बायांचे अंगप्रत्यांग पहात टाईम पास करु लागलो. एक चिकणी मारवाडी समोरुन येताना दिसली, तिच्या पारदर्शक साडीतुन लोकट गळ्याचा ब्लाउज व बेंबी दिसत होती. मी तिच्याकडे पाहिल, तीही माझ्याकडे पहात होती हे पाहुन मी कचकन डोळा मारला, त्यावर ती मान खाली घालुन निघुन गेली. आता वर्दळ कमी होत होती, आसपास चिटपाखरुही नव्हत. तेव्हड्यात समोरच्या बिल्डींग मधुन एक भिकारीण येताना दिसली. काळीसावळी पण टचटचुन भरलेल्या अंगाची होती. वर नेसलेल्या साडीतुन पायाच्या भरीव पोट~या दिसत होत्या. खांद्याला झोळीत एक लहानग मुल होत आणि दुस~या हातात टोपली व त्यात जमा केलेली भात भाकरी असेच आणखी जिन्नस होते. ती बसस्टॉप जवळच्या सावलीत रस्त्यावर बसली. पुढ्यात टोपली ठेवुन त्यातल्या जिनसा नीट मांडण्यात गर्क झाली. मी तिच्या अर्ध अनावृत्त शरिराकडे टक लावुन पहात होतो. तिच्या दुधाळ गोळ्यांचा आकार जुन्या पुराण्या ब्लाउज मधुन स्पष्ट दिसत होता. ब्लाउजची खालची दोन बटन सोडलेली होती त्यामुळे तिच्या जड स्तनांच्या खालच्या अर्धचंद्र दिसत होते. टोपलीतले जिन्नस आजुबाजुला मांडत ती एकेका पदार्थांची चव घेउ लागली. इतक्यात झोळीत चलबिचल झाली, ते पाहुन मी सावध झालो. तिने झोळीतल्या पोराला सोडुन मांडीवर घेतले. आपला ब्लाउज वर करुन आपला मोठा आमा त्याच्या तोंडात दिला. मुलाच डोकं आणि स्तन यामधे जास्त अंतर असल्याने तिचा पोराने तोंडात पकडलेला स्तन ताणला जाउन त्याच तोंडाच्या अर्ध अधिक बाहेर असलेला स्तनाग्र माझ्या नजरेस पडला. टोपलीतल्या जिनसा हलवताना किंवा खाताना तिच्या हलणा~या अंगामुळे पोराच्या तोंडातुन स्तनाग्र निसटला जाई. तेवढाच उघडा लाळेन ऒला झालेला स्तनाग्र माझ्या द्रूष्टीस पडे. ती उदरभरण करण्यात मग्न होती, त्यामुळे किंवा उष्ट्या हाताने मुलाला थानाला धरुन ठेवणे अवघड असल्याने, मुलाच्या तोंडातुन स्तन सारखा निसटत असे.

आजुबाजुला माझ्याशिवाय कुणीच नसल्याने, तिची माझी नजरा नजर होऊ लागली, मी भीड न बाळगता तिच्या पुष्ट छाती कडे पहात होतो, पण तरिही तिने आपल्या पदराने छाती लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. भिकारणींना (अस)पहायची ही काही माझी पहिलीच वेळ नव्हती. भिकारीण दिसली, जी जास्त करुन दुपारच्या वेळेसच दिसते. अ तरी मला तिला डोळा मारायची किंवा तसले काही चाळे करायची हिंमत होत नव्हती कारण मिळत होते ते दृष्टीसुख मी गमावायला तयार नव्हतो. मी फक्त तिच्या छातीकडे टक लावुन पाहात होतो. थॊड्या वेळाने तिने बाजु बदलायचे ठरवले असावे, मुलाला स्तनापासुन वेगळा करत उचलले ब्लाउज वर करुन दुसरा स्तन मुलाच्या तोंडात सारला. पण पहिला न झाकता तसाच उघडा ठेवला, ती अधुन मधुन माझ्याकडे पहात होती पण माझ सार लक्ष तिच्या स्तनावर होत. तिच उदरभरण संपल, तिने चुळ भरुन पचापचा थुंकली. हात मागे नेत आळस दिला त्याबरोबर तिवे टरटरीत गोळे आणखी उन्नत झाले. मझ्या मागच्या बाजुने कुणीतरी वाटसरु आला तसे तिने आपला उघडा स्त्नन झाकला. मी माझ्या दोन बसेस सोडुन दिल्या, या टंच भिकारणीने मला चांगलेच तापवले होते. आता ती पिणा~या मुलाच्या डोक्यातल्या उवा मारु लागली. या दरम्याने तिने दोन तीन वेळा बाजु बदलुन मला आपली थान दाखवली. इतक्यात आभाळ दाटुन आले. पावसाची चिन्हे दिसु लागली, मी आकाशाकडे पाहिले तर पाउस जोराचा येणार हे समजत होते, माझ्याजवळ छत्रीही नव्हती. मी बसस्टॉपच्या छपराकडे पाहिले, ते तर असुन नसल्या सारखेच होते. समोरच दोन बिल्डींगच्या मधोमध अतिशय निरुंद अशी बोळ वजा जागा होती, त्यामधे कुणीतरी टपरी बांधता येईल या उद्देशाने वर पत्र्याचे छप्पर घालुन ठेवले होते व पुढुनही चांगला आडोसा मिळत होता, मी हा सारा विचार करेपर्यंत पावसाला सुरवातही झाली होती. मी पळत पळत तो टपरीचा बोळ गाठला, डोक्यावरचे पावसाचे थेंब झटकत मी स्वतःला व्यवस्थित केले. इतक्यात भातवाली लगबगीने माझ्या दिशेने येताना दिसली, समोर येत ती म्हणाली, “शेटु जरा सरकुन घ्याकी, पावसात भिजायला होतय.” मी आत सरकलॊ. जेमतेम दोन फुटाच्या जागेत आणखी आत सरकणे अशक्य होते. ती माझ्या पुढे जवळ जवळ मला चिटकुन उभा राहिली. मघाशी तिची मुलाला पाजतानाची थान पाहुन मी आधीच गरम झालो होतो. त्यावर आता ती अशी चिटकल्याने मी आणखीनच गरम झालो. माझ पॅंटमधुन ताठलेल केळ तिच्या कुल्ल्यांना घासत होत. तीही जसजसा पावसाचा जोर वाढत होता तसतसे आत सरकत आपले नितंब माझ्यावर घासत होती. मी पाय फाकवत स्वतःला बरोबर तिच्या लेव्हलला आणले. मी हळुच धीर केला व तिच्या कमरेवरुन हात फिरवला, ती काहीच बोलली नाही. माझा धीर चेपत होता, तिने पावसात आजुबाजुला डोकावुन पाहीले, वर्दळीचा अंदाज घेत असावी. नंतर तिने आपला ब्लाउज वर करुन कडेवरच्या मुलाच्या तोंडात स्तन दिला, वास्तविक मुल शांतपणे निजले होते. तिचा स्तनाग्र झोपलेल्या मुलाच्या तोंडावर हिंदकळत होता. आता माझ्यावर ताबा ठेवणे अवघड होत होत. मी पुन्हा कंबरेवर हात ठेवला. मी तिच्या पोटावरुन हात फिरवला. त्यावर तिने आपली कंबर आणखी मागे ढकलत मला प्रतिसाद दिला. माझा हात तिच्या कंबरेवरुन वर वर जात स्तनांच्या मुळाशी आला. छाती आणि स्तनाच्यामधल्या चिरेत मी मधल बोट घातल, हळुच दुसरही सरकवल. अस करत चारही बोट तिच्या उघड्या स्तनाखाली आणुन हलकेच तिचा स्तन दाबला. तिने सोडलेला श्वास मला ऎकु आला. मी माझ केळ आणखी पुढे करत घासल. बोटाने तिच्या ताठलेल्या स्तनाग्राला चाळवु लागलो. ती आता ऒठ चावु लागली. तीने बाहेर झुकुन बाहेरच्या पावसातल्या वर्दळीचा अंदाज घेतला, आजुबाजुला कुणी नाही हे पहात तिने मागे वळुन पाहिले, “शेटु संभाळुन, कोणी आल तर.” ती मला म्हणाली. “तु तशीच रहा मला इथे कुणी अगदी जवळ आल्या शिवाय पाहु शकणार नाही.” मी हलकेच तिचा स्तन दाबत म्हणालो. बोटावर माझी थुकी लावली व आंगठा व पहिल्या बोटात तिच टरारलेल निबर स्तनाग्र रेडिऒच बटन फिरवाव तस फिरवु लागलो. “आआआह्ह्ह्ह…शेटुउउउउउ कुणीतरी बघील की आपल्याला” ती हळुच कण्हली. पण हाताने ब्लाउज वर करुन दुसरा स्तनही माझ्या हातात दिला. मी दोन्ही हाताने तिचे भरलेले दुधाळ हलकेच दाबु लागलॊ. त्यावरची ताठ वाटाण्याएवढी देठ दोन बोटांनी हलकेच चुरगळु लागलॊ. ती ही आपली नितंब हलवत मला प्रतिसाद देत होती. अधुन मधुन बाहेर डोकावुन पहात होती. मला स्वतःला भानावर ठेवणे अवघड जात होत. माझ सार लक्ष माझ्या हातातल्या मांसल गोळ्यांवर होत. मी स्तन मर्दनाचा जोर हळु हळु वाढवत होतो. तिच्या बोंडातुन दुध गळतय का हे पहाण्या सा
साठी बोटांच्या टोकाने तिची स्तनाग्र चाचफडत होतो. ते तिच्या लक्षात आल असाव, “शेटु मला दुध नाही येत, तस जोरात पिळल्यावर येईल, पण हे प्वार भाड्याच आहे पगा, लोकांनी भात द्यावा म्हणुन आमाला अशी पोर खांद्याला बांधुन फिराव लागत.” तिचा हात माझ्या पॅंटवरुन फिरवला. “तुमी मगाशी थानाकड बघित व्हता नव्हका? तवा तुमाला वाटल असल कि हीच प्वार दुध पितय.” ती मिस्किल हसत म्हणाली. “तुमच्या वानी बापे काहीतरी दाखवल्या बिगर भात भाकरी घालत न्हाईत.” मी आता खुलेपणे तिचे गोळे आवळत होतो. “कुठे रहातेस तू?” “त्या पल्याडच्या झोपडपट्टीत” “आणि हे पोर?” “ते बघा, पाहिजे तितकी प्वार भाड्यान मिळतात, आता थोड्या वेळाने ह्याचा टायम खतम व्हईल.” बाहेर जसा पावसाचा जोर वाढला तशी रस्त्यावरची वर्दळ मंदावली. आम्ही आता चांगलेच रंगात आलो होतो. मी, तिला कुरवाळायच थांबवुन त्या टपरीत आणाखी जागा करण्याचा पर्यत्न करु लागलॊ. जुनी लाकडांनी जागा व्यापली होती ती बाहेर फेकली. एक फोल्डींग केलेली फळी आढळली पण ती उघडताना बरेच नाकी नऊ आले. पण आम्ही दोघांनी सरकत कशीबशी ती उघडली आता तिने खांद्यावरल्या मुलाला फळीवर ठेवले, व त्याच्या बाजुला टोपली ठेवली, आता टोपलीचाही आडोसा चांगला झाला होता. आता अगदी टपरीच्या आत आल्याशिवाय आत कुणी आहे हे बाहेरच्याला कळणे अशक्य होते. ती मोकळी झाल्यावर मी तिचा ब्लाउज वर केला. पावसाने अर्धी अधीक भिजलेली आणि थंडाव्याने किंवा माझ्या चुरगळण्याने तिची ताठारलेली स्तनाग्रे माझ्या चेह~या समोर
डुलू लागली.

दोन हाताने त्यांना कवटाळत मी तिच्या कडे पाहिले, ती आपली जीभ आपल्या वरच्य ऒठावरुन फिरवत येणा~या सुखाच्या अपेक्षेने आसुसली होती. मी अंगठा नी बोटाच्या चिमटीत धरुन हळु हळु तिला चाळवत होतो माझ्या गळ्याभोवती तिच्या बांगड्या भरलेल्या हाताचा विळखा पडला. मी आ वासत तिचा एक स्तन तोंडात घेउन चोखु लागलो. अर्धा अधिक आत घेउन, बोंडावरुन जीभ फिरवत फिरवत पुन्हा बाहेर काढला. स्तनाग्र ऒठांच्या पकडीत धरुन लांब ऒढला. “उउउउईईईई….आआआआह्ह्ह्ह तुमच्यासारखी गोरटेली बामण कधीतरी दाबता बघा, पण आज म्हटल ह्या रावांच केळ खुपच तापलय” उत्तरादाखल मी नुसत हुकारत मी चोखण चालुच ठेवल. “म्हनुन मी सारखी माझी दुधं तुमास्नी दावित होते.” तिने बोटांची कैची करत दुस~या गोळ्याला मजा चाखु दिली मी चोखू लागलो. “म्म्म्म्म्म्म काय मस्त दुध आहेत ग तुझी” मी चोखण्यावचा जोर वाढवत दुध येतय का ते पाहिल. माझे हात आता तिच्या मांड्यावरुन फिरु लागले. मी माझ बुड टपरीच्या मध्यभागावर असलेल्या आडव्या लाकडाच्या जाड तुळईवर टेकवल, तिला माझ्या समोर आणत तिचा एक पाय काटकोनात वर उचलत दुस~या तसल्याच तुळईवर ठेवला. आता माझी बोट तिच्या जांघेपर्यंत पोहोचली. मला तिथे तिच्या दाट झाटांची गर्दी लागली मी बोटांनी त्यांची लांबी मोजु लागलो. तिने हाताने साडी वर केली. तिच्या पाकळ्या मोठ्या पाकळ्या फटीच्या बाहेर लोंबत होत्या. मी तोडाने स्तन चोखत चोखत तिच्या फटीवरच्या पाकळ्यावरुन बोट फिरवु लागलो. मी इतक्या मोठ्या पाकळ्या पाहिल्या नव्हत्या ते पहाण्यासाठी मी खाली वाकलो. त्यावर तिने आपली कंबर हलवत वर उचलत माझ्या बोटाला आत घेण्याचा प्रयत्न केला. मी रस्त्यावरच्या अंधुक उजेडात तिच्या फटीवरच्या पाकळ्या पहाण्याचा प्रयत्न करु लागलो. “दाखवना तुझी मैना” मी वर पहात म्ह्टल. तिने साडी आणखी वर केली. मी बोटाने तिच्या मोठ्या व जाड पाकळ्या पसरवल्या व आतला लालमलाल भोक पाहिल, त्यात माझ मधल बोट घातल्यावर तिची गावरान मैना माझ्या बोटांवर चिळकली. मी माझ मधल बोट तिच्या चिरेत आत हळु हळु घातल, पुन्हा बाहेर काढत, तिचा बोटांवरचा रस तिच्या पाकळ्यावर पसरवला. दुस~या बोटालाही आत सरकवल, आता तिने आपले हात टपरीच्या पत्र्याच्या भिंतिला धरत आपली कंबर गोलाकार फिरवु लागली. तिच कामसलील तिच्या मांड्यावर गळु लागल. मी तिचा एक पाय तुळईला टेकवला व दुसरा खांद्यावर घेतला व कचाकच बोट घालु लागलो. तिची अंधुक उजेडात चमकणारी मोठी केसाळ फट, त्यावर लोंबणारे मोठे ऒठ, माझ्या बोटाच्या प्रत्येक सरकवण्यावर फळकन निघणार तिच उष्ण कामसलिल, बाहेर गरजणा~या पावसात, टपरिच्या कोंदट वातावरणात तिचा गावरान कामगंध पसरला. तिच्या सुरकुतलेल्या ऒल्या पाकळ्या बाहेर लोंबत असल्याने माझ्या दुस~या हाताच्या बोटाने पाकळ्या पसरवुन मी तिचा आता वाटाण्या एवढा टरारुन फुगलेला दाणा मधल्या बोटाने चोळु लागलो. ती सित्कारत कंबर हलवत होती, मला आता राहवेना, मी खाली झुकत तिच्या फटीवरचे ऒठ चाटु लागलो. माझ भान हरपल आणि तिची दर्पयुक्त चव मी जीभेवर घेउ लागलो. बोटांनी खाली दाब देत मी तिच्या दोन्ही पाकळ्या तोंडात घेउन चोखु लागलो. “आआआआ…ईईईईईईईई…….उउउउउउउउउ” तीच्या तंगड्या थाडकन पत्र्यावर आपटल्या, तिचा तोल गेला. तिने पाय खाली ठेवले व एक तंगडी माझ्या खांद्यावर ठेवुन आपली गळणारी फट माझ्या तोंडा आणु लागली. मिही आवेगाने तिचे नितंब पकडले, तिला चोखु लागलो, चाटु लागलो. तिच्या मोठ्या गावरान पाकळ्या तोंडात घेउन चुरायला मला मजा येत होती, शेवटी तिने एका हाताने आपली एक पाकळी ऒढली त्यासरशी तिच्या दाण्यावर माझी जीभ घासु लागली. ती उसासत, कण्हत, कंबर हलवत आपला रस ऒतु लागली. तिचा क्लायमॅक्स झाला ती आपली छाती तोंड उघड करत भरु लागली.